05/31/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

£2.9 miliwn i Pethau Pwysig Cymru, y pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i brofiad gwyliau

MAE Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd £2.9 miliwn o gronfa gyfalaf Y Pethau Pwysig Llywodraeth Cymru yn cael ei rhannu ymhlith 18 o brosiectau a fydd yn helpu i sicrhau gwelliannau seilwaith ar raddfa fach mewn lleoliadau twristiaeth strategol bwysig ledled Cymru.

Bydd y gronfa, sy’n helpu awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol i gyflawni’r gwelliannau a fydd o fudd i gymunedau ac ymwelwyr, yn cefnogi prosiectau i helpu i leddfu’r pwysau mewn ardaloedd sy’n gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr.

Bydd y gronfa hefyd yn helpu prosiectau i wella hygyrchedd i safleoedd a phrosiectau sy’n gwneud eu cyrchfannau’n fwy amgylcheddol gynaliadwy.

Bydd cyllid yn galluogi cwblhau Cynllun Beicio Porthcawl, a fydd yn cysylltu’r llwybr beicio o Rest Bay, â Glan yr Harbwr, a Chanol y Dref i Fae Trecco.

Gwelir gwella mynediad ar draethau dethol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a fydd yn darparu llwybr cerdded ar draws y tywod, strwythur newid cludadwy gydag offer codi a chadeiriau olwyn ar gyfer  traethau. Bydd y prosiect hefyd yn gweld mynediad i’r llwybr pren yn Poppit Sands a chreu llwyfan gwylio newydd, gyda chynllun peilot llogi e-feiciau yn cael ei gynnal yn Nhyddewi.

Bydd amwynderau’n cael eu huwchraddio ar gyfer ymwelwyr a’r cymunedau lleol ym Mharc Gwledig Gwepra a Chwm Maes Glas, dau o fannau gwyrdd treftadaeth mwyaf poblogaidd Sir y Fflint. Bydd y cyfleusterau’n cynnwys gwell toiledau, gan gynnwys toiledau Changing Places ac offer chwarae hygyrch.

Yn ystod yr ymweliad ag Abertawe, y Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr ar gyfer Wythnos Twristiaeth Cymru, bu Gweinidog yr Economi yn ymweld â Down to Earth a lwyddodd i gael cyllid Y Pethau Pwysig y llynedd. Aeth y Gweinidog ar ymweliad â safle Murton y Fenter Gymdeithasol arobryn, sydd â 100% o drydan adnewyddadwy, gwres a dŵr poeth a chyda’r Pethau Pwysig dyma bwynt gwefru Cerbydau Trydan 50KW cyntaf Gŵyr erbyn hyn.

Meddai Mark McKenna, cyd-sylfaenydd/cyfarwyddwr Down to Earth:

“Mae’n hanfodol gwella’r seilwaith cerbydau trydan ar Benrhyn Gŵyr ac Abertawe er mwyn annog twristiaeth werdd a gwella ansawdd aer.

Gyda’r holl drydan ar gyfer y pwyntiau gwefru cyflym a chyflym yn dod o ynni adnewyddadwy Gŵyr, sy’n eiddo i’r gymuned, mae hefyd yn dangos sut y gallwn wella gwydnwch ynni yn lleol drwy ynni adnewyddadwy 100%!”

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

“Rydym yn ymwybodol iawn o gyfraniad pwysig amwynderau twristiaeth lleol ar brofiad cyffredinol rhywun pan fyddant ar drip diwrnod neu ar wyliau. Yn aml, nid ydym yn sylwi ar y cyfleusterau hyn, ond maent yn rhan bwysig o brofiadau pobl pan fyddant yn ymweld â Chymru, tra hefyd o fudd i’r rhai sy’n byw yn yr ardal.

Bydd y £2.9 miliwn o gyllid newydd rwy’n ei gyhoeddi heddiw yn mynd i brosiectau a fydd yn ein helpu i wneud ein cyrchfannau’n fwy hygyrch ac yn fwy cynaliadwy, ac i ddatblygu twristiaeth er lles Cymru.”

Mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau cyllid i ddatblygu eu prosiect Aros-fan a fydd yn uwchraddio asedau megis meysydd parcio cyhoeddus mewn 6 cyrchfan ar draws Gwynedd i ddatblygu rhwydwaith o leoliadau a fydd yn creu darpariaeth gyfreithlon ar gyfer parcio ‘dros nos’ a chysgu drwy gydol y flwyddyn pwrpasol ar gyfer cartrefi modur yn y sir.

Croesawodd Dafydd Williams, Pennaeth Amgylchedd Cyngor Gwynedd y cyllid a dywedodd:

“Mae Cyngor Gwynedd wedi gwneud ymchwil sylweddol i gartrefi modur y sir ac wedi gwrando ar farn cymunedau, perchnogion cartrefi modur a gweithredwyr meysydd gwersylla er mwyn deall arosiadau dros nos anghyfreithlon neu amhriodol o fewn y sir.

Trwy’r prosiect a ariannwyd gan Pethau Pwysig byddwn yn treialu rhwydwaith o hyd at 6 safle ‘Aros-fan’ ar draws Gwynedd a fydd yn darparu darpariaeth briodol dros nos ar gyfer cartrefi modur a faniau gwersylla sydd gyda’u cyfleusterau eu hunain ar y cerbyd.”

Ychwanegodd Sioned Williams, Pennaeth Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

“Er mwyn cefnogi’r economi leol, bydd pob un o’r 6 safle wedi’u lleoli o fewn pellter cerdded i drefi a chyrchfannau allweddol, bydd ganddynt wasanaethau sylfaenol a byddant yn gweithredu uchafswm arhosiad llym o 48 awr.

Er na fydd y cyfleusterau hyn yn weithredol yr haf hwn, rydym yn gobeithio y bydd yr holl seilwaith perthnasol yn ei le erbyn Gwanwyn 2023. Os bydd y peilot yn llwyddiannus, efallai y bydd y Cyngor yn ystyried datblygu cyfleusterau Aros-fan pellach yn y sir yn y dyfodol.”

%d bloggers like this: