MAE Julie Morgan, Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi buddsoddiad o £4.5 miliwn i Gronfa Gymorth i Ofalwyr dros y tair blynedd nesaf. Sefydlwyd y Gronfa Gymorth i Ofalwyr, a weinyddir gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn 2020 ac mae wedi helpu dros 10,000 o ofalwyr ar incwm isel i brynu eitemau hanfodol y mae arnynt eu hangen.

Medd y Gweinidog”

Yn ystod Wythnos Gofalwyr, rwyf bob amser yn falch iawn o dynnu sylw at y gofal a’r ymroddiad y mae cymaint o ofalwyr yn eu darparu ledled Cymru. Rwy’n credu hefyd ei bod yn adeg briool i Lywodraeth Cymru amlinellu’r camau y mae’n eu cymryd i gefnogi gofalwyr di-dâl.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes balch o weithio gyda gofalwyr di-dâl a’u cefnogi ond rydym yn awyddus i wneud mwy – ers mis Ionawr 2022 rydym wedi dyrannu dros £42 miliwn o gyllid ychwanegol i helpu gofalwyr di-dâl o bob oed a chefndir.

Mae’r Gronfa hefyd wedi helpu i nodi nifer sylweddol o ofalwyr nad oeddent yn hysbys i wasanaethau cyn hynny – mewn rhai ardaloedd roedd 70% o’r ymgeiswyr yn ofalwyr anhysbys yn flaenorol – y ffigur cyfartalog ar draws Cymru yw 29%. Nid yw’r cymhwystra ar gyfer y grantiau yn gysylltiedig â hawl i fudd-dal.

Fis diwethaf, fe wnaethom fuddsoddi £29 miliwn i roi taliad untro o £500 i 57,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru. Gall gofalwyr di-dâl a oedd yn derbyn Lwfans Gofalwr ar 31 Mawrth 2022 nawr gofrestru gyda’u hawdurdod lleol i hawlio’r taliad. Mae’r cyfnod cofrestru yn gorffen ar 15 Gorffennaf.

Yn aml mae angen i bobl sydd â chyfrifoldebau gofalu gymryd seibiant i gael ymlacio a chanolbwyntio ar eu lles eu hunain. Er mwyn darparu mwy o gyfleoedd i ofalwyr di-dâl ‘gymryd amser i’w hunain’, mae £9 miliwn ar gael dros dair blynedd i sefydlu cynllun seibiant byr cenedlaethol. Rydym wedi gwahodd sefydliadau’r trydydd sector sydd ag arbenigedd mewn cefnogi gofalwyr i gyflwyno datganiad o ddiddordeb ar gyfer y rôl corff cydgysylltu cenedlaethol er mwyn goruchwylio’r cynllun ac annog arloesi.

Yn olaf, am y tro cyntaf bydd Cymru yn cynnal Gŵyl Gofalwyr Ifanc ei hun yr haf hwn. Bydd yr ŵyl yn cynnig cyfle i ofalwyr ifanc gyfarfod a siarad â’u cyfoedion a chael tridiau o ymlacio a hwyl.

Mae’r gefnogaeth ariannol sydd wedi’i hamlinellu uchod yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella bywydau gofalwyr di-dâl ac yn anfon neges glir i bawb bod gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn hollbwysig ac yn weladwy a’u bod yn cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi.”

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: