September 25, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

£420k sicrhau prydau ysgol am ddim i ddysgwyr sy’n hunanwarchod neu’n hunanynysu

BYDD Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pob disgybl sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn parhau i’w derbyn os ydynt yn hunanwarchod neu’n gorfod hunanynysu, diolch i £420,000 a gadarnhawyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams.

Mae cynnal y ddarpariaeth prydau ysgol am ddim wedi bod yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru wrth ymateb i bandemig y coronafeirws.

Pan gyhoeddodd y Gweinidog ei bod am gau ysgolion ddydd Mercher, Mawrth 18, rhoddodd sicrwydd yn fuan y byddai £7m ar gael i awdurdodau lleol i sefydlu mesurau i ofalu bod plant sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yn parhau i gael manteisio ar y cynllun hwn.

Yna, ar Ebrill 22, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i warantu cyllid i blant er mwyn iddynt barhau i gael prydau ysgol am ddim hyd at a chan gynnwys diwedd gwyliau’r haf.

Dywedodd y Gweinidog Addysg:

“Mae’n hollbwysig bod plant sy’n cael prydau ysgol am ddim yn gallu parhau i gael y cymorth hwn, p’un a ydyn nhw yn yr ysgol neu gartref am eu bod yn hunanwarchod neu’n hunanynysu.

“Rydyn ni wedi gweithio’n ddiflino eleni i ymateb i bandemig y coronafeirws a’r heriau di-ri sydd wedi dod yn ei sgil, ond dydyn ni ddim wedi, a wnawn ni ddim anghofio’r rheini y mae’r ysgol yn gymaint mwy iddyn nhw na lleoliad addysg yn unig.”

Dywedodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James:

“Mae sicrhau bod plant yn dal i allu cael prydau ysgol am ddim, p’un a ydyn nhw yn adeilad yr ysgol ai peidio, wedi bod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, ac mae’r cyhoeddiad hwn yn ailgadarnhau’r ymrwymiad.

Bydd y cyllid hwn yn caniatáu i awdurdodau lleol ofalu nad yw un plentyn yn colli’r gwasanaeth hollbwysig yma, a byddaf yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau eu bod yn gallu cyflawni’r gwasanaeth allweddol hwn ac ymateb i’r pandemig.”

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate

Tranlsate Site»

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: