09/26/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Arfon Jones, the new North Wales Police and Crime Commissioner at Police HQ in Colwyn Bay.

Arweinydd Plaid Adam Price yn talu teyrnged i Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, sy’n ymddeol / Plaid Leader Adam Price pays tribute to retiring North Wales Police and Crime Commissioner Arfon Jones

Arweinydd Plaid Adam Price yn talu teyrnged i Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, sy’n ymddeol

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi talu teyrnged i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, sydd wedi cyhoeddi ei fod yn sefyll i lawr yn yr etholiad nesaf.

Mr Jones, cynrychiolydd Plaid Cymru, yw ail gomisiynydd heddlu a throsedd erioed y rhanbarth ac mae wedi bod yn gomisynydd ers 2016, ac yn wreiddiol roedd yr etholiad nesaf i fod i gael ei gynnal fis Mai diwethaf ond cafodd y bleidlais ei rhoi yn ôl flwyddyn oherwydd pandemig Covid-19.

Dywedodd Arfon Jones: “Y prif reswm rwyf wedi penderfynu peidio â cheisio ailethol yw y byddaf yn gweithio am fwy na 46 mlynedd erbyn yr etholiad nesaf.

“O ganlyniad i’r pandemig estynnwyd y tymor yn y swydd am flwyddyn. Dechreuais feddwl am hyn fis Mai diwethaf ond ni siaradais ag unrhyw un arall amdano tan dri mis yn ôl.

“Rwyf wedi cyflawni llawer yn ystod y pum mlynedd diwethaf ac mae’n mynd i fod yn anoddach gwneud gwahaniaeth y tro nesaf oherwydd y pandemig, Brexit a’r ffaith bod y tymor swydd wedi’i gwtogi i dair blynedd.”

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price MS,

“Rydym yn ddyledus i Arfon Jones am ei gyfraniad aruthrol fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd gogledd Cymru.

“O lansio Checkpoint Cymru – prosiect i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol troseddu; comisiynu gwasanaethau gwerth dros £2 filiwn i gefnogi dioddefwyr troseddau; arwain y gad wrth fynd i’r afael â thrais domestig ac i gadw ein cymunedau’n ddiogel yn ystod pandemig Coronavirus yn fwy diweddar, Mae cyflawniadau sylweddol Arfon yn y swydd yn dyst i’w ymrwymiad i’r etholwyr y mae’n eu gwasanaethu.

“Ar ran Plaid Cymru hoffwn ddiolch i Arfon Jones am ei gyfraniad i fywyd cyhoeddus Cymru ac anfon ein dymuniadau cynhesaf ato ar gyfer y dyfodol.

Ychwanegodd Cadeirydd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones,

“O ddiogelu’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, amddiffyn ein cymunedau ac atal troseddu ac aildroseddu, mae gwaith diflino Arfon Jones wedi helpu i wneud gogledd Cymru yn lle mwy diogel.

“Yn was cyhoeddus ym mhob ystyr y gair, bydd yn cael ei gofio am gynrychioli pobl gogledd Cymru mewn modd penderfynol ac am ymladd i sicrhau bod lleisiau dioddefwyr trosedd yn cael eu clywed o fewn y system gyfiawnder.

“Ar ran Plaid Cymru, hoffwn ddymuno’r gorau iddo yn y dyfodol.

 

PLAID Cymru Leader Adam Price has paid tribute to North Wales Police and Crime Commissioner Arfon Jones who has announced he is standing down at the next election.

Mr Jones of Plaid Cymru is the region’s second ever police and crime commissioner and has been PCC since 2016, and the next election had originally been due to take place last May but the vote was put back a year because of the Covid-19 pandemic.

Arfon Jones said: “The main reason I have decided not to seek re-election is that I will been working for more than 46 years by the time of the next election.

“As a result of the pandemic the term of office was extended for a year. I started thinking about this last May but I didn’t talk to anybody else about it until three months ago.

“I have achieved a lot in the past five years and it is going to be more difficult to make a difference next time because of the pandemic, Brexit and the fact that the term of office has been curtailed to three years.”

Plaid Cymru Leader Adam Price MS said,

“We are indebted to Arfon Jones for his tremendous contribution as the Police and Crime Commissioner for north Wales.

“From launching Checkpoint Cymru – a project to address the underlying causes of offending; commissioning over £2 million worth of services to support victims of crime; leading the charge in tackling domestic violence and to more recently keeping our communities safe during the Coronavirus pandemic, Arfon’s considerable achievements in office are a testament to his commitment to the constituents he serves.

“On behalf of Plaid Cymru I would like to thank Arfon Jones for his contribution to Welsh public life and send him our warmest wishes for the future.

Plaid Cymru Chair Alun Ffred Jones added,

“From safeguarding the most vulnerable in our society, protecting our communities and preventing offending and reoffending, Arfon Jones’s tireless work has helped make north Wales a safer place.

“A true public servant, he will be remembered for representing the people of north Wales with determination and for fighting to ensure that the voices of victims of crime are heard within the justice system.

“On behalf of Plaid Cymru, I wish him all the best for the future.”

 

%d bloggers like this: