BYDD Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyfarfod yr wythnos nesaf i drafod dyfodol yr awdurdod fel rhan o gonsortiwm gwella ysgolion rhanbarthol ERW (y Gweithlu Rhanbarthol Addysgol).

Mae’r Cyngor, ynghyd ag awdurdodau yng Ngheredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe, wedi bod yn rhan o’r consortiwm ers ei sefydlu yn 2014.

Fodd bynnag, gallai’r Bwrdd Gweithredol benderfynu tynnu’n ôl o’r consortiwm i gefnogi trefniant newydd ar gyfer gwasanaethau gwella ysgolion yn seiliedig ar ranbarth Bae Abertawe.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot eisoes wedi cyflwyno rhybudd i dynnu’n ôl.

Mae’r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, wedi cydnabod llwyddiannau niferus y consortiwm dros y blynyddoedd diwethaf, ond dywedodd ei bod yn briodol i ni drafod yr hyn oedd orau i Sir Gaerfyrddin wrth edrych tua’r dyfodol.

“Mae ERW wedi cyflawni llawer o bethau cadarnhaol; fodd bynnag, mae’n deg dweud ei fod hefyd wedi llywio drwy gyfnodau anodd gyda newidiadau mewn arweinyddiaeth wleidyddol a rheolaethol,” meddai. “Mae ardal ddaearyddol fawr ERW wedi ychwanegu at yr heriau hyn.

“Rydym wir yn gwerthfawrogi gweithio gyda’n cymdogion, ond mae’n bryd adolygu’r trefniadau rhanbarthol ac o bosibl aildrefnu gyda phartneriaethau eraill ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe a allai ddod â manteision mwy i blant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin.”

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod ar 16 Mawrth (2020) i adolygu sefyllfa’r awdurdod, ond mae wedi addo gweithio gyda phartneriaid i sicrhau proses bontio ddi-dor a chadarn pe bai Aelodau’n penderfynu tynnu’n ôl.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth ac ar draws ffiniau awdurdodau lleol lle mae hyn yn cynnig manteision i’n cymunedau.

“Mae’n briodol cydnabod cynnydd sylweddol ERW dros y 12 mis diwethaf, o ran staffio a threfniadaeth, ond rhaid i ni fod yn hyderus ein bod yn darparu’r gefnogaeth orau bosibl i’n hysgolion ac mae’n bryd ystyried y ffordd orau o gyflawni hyn.”

We monitor clicks
ADVERT: We are seeing a reduction in newspaper sales across the UK. We believe every one of us deserves equal access to vital public service journalism. We have upheld our editorial independence in the face of the disintegration of traditional media. Our independence means we can set our own agenda and voice our own opinions. Our journalism is free from commercial and political bias. We can challenge the powerful without fear and give a voice to those less heard. We rely on donations and advertising to continue bringing you all your local news. We are grateful for any support you may be able to offer.

For More Hyperlocal News Stories Click on the Banner
, ,
Related Posts
Latest Posts from Wales News Online