09/26/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Carcharwyd dyn a ymosododd ar griw ambiwlans yng ngorsaf Bangor

MAE dyn a ymosododd ar griw ambiwlans tra’n feddw yng ngorsaf reilffordd Bangor wedi cael ei garcharu am 18 wythnos, yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (HTP).

Cafwyd David Cator, 72, ac o Helens Crescent, Pentraeth, yn euog o fod yn feddw ac yn afreolus mewn man cyhoeddus ac o dorri Gorchymyn Ymddygiad Troseddol (GYT).

Am tua 10am ar 10 Medi, sylwodd swyddog HTP ar Cator yng ngorsaf reilffordd Bangor, a oedd yn ymddangos fel petai wedi meddwi’n drwm. Gofynnodd y swyddog i ambiwlans fynychu’r orsaf i wirio ei les.

Ar ôl cyrraedd yr ambiwlans, daeth Cator yn hynod ymosodol tuag at y criw ambiwlans, gan dyngu a gweiddi arnyn nhw.

Arestiodd swyddogion Cator am fod yn feddw ac yn afreolus mewn man cyhoeddus. Wrth ei hebrwng i’r ddalfa, dysgodd swyddogion ei fod yn torri GYT, a chafodd ei arestio amdano hefyd.

Ar ôl pledio’n ddieuog yn ei wrandawiad cyntaf ar 11 Medi, cafodd Cator ei gadw yn y ddalfa tan ei achos. Ar 26 Hydref yn Llys Ynadon Caernarfon fe’i cafwyd yn euog am y ddwy drosedd. Cafodd ei ddedfrydu i 18 wythnos yn y carchar, gorchymyn i dalu £128 i ariannu gwasanaethau dioddefwyr a £100 mewn costau llys.

Dywedodd Chris Rowlands, Swyddog Ymchwilio’r HTP: “Ni fydd ymddygiad bygythiol tuag at wasanaethau brys yn cael ei oddef o dan unrhyw amgylchiadau.

“Rwy’n ddiolchgar i’r llysoedd am y ddedfryd a roddwyd ar y diffynnydd ac yn gobeithio ei bod yn ein hatgoffa na fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef ar y rheilffordd.

“Byddwn yn parhau i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gadarn ac yn sicrhau bod troseddwyr yn cael eu dwyn o flaen eu gwell.”

%d bloggers like this: