06/08/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr dod ynghyd gyfer Wythnos Brentisiaethau

BYDD busnesau, prentisiaid a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru yn dod ynghyd yn ysgod yr Wythnos Brentisiaethau, Chwefror 7-13, i ddathlu’r lles y mae prentisiaethau’n ei wneud.

Mae wythnos o ddigwyddiadau a gweithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol yn dangos sut y gall prentisiaethau roi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i bobl ar gyfer gyrfa werth chweil a sut y gall busnesau ddatblygu gweithlu dawnus sydd â sgiliau parod ar gyfer y dyfodol.

Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), sy’n cynrychioli darparwyr hyfforddiant seiliedig ar waith ledled y wlad, wedi trefnu tri digwyddiad rhithwir yn ystod yr wythnos i ddangos pa mor amrywiol yw prentisiaethau.

Cynhelir y digwyddiadau, sydd am ddim, ar lein ar MS Teams. Cânt eu cyflwyno mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Gyrfa Cymru a Cymru’n Gweithio, Engage to Change, Wates Construction a Thŷ’r Cwmnïau.

Am Hysbysu Yma

Cysylltwch a ni heddiw

Ni anfonir spam. Byddwn mewn cysylltiad tu fewn 24awr
Byddwn mewn cysylltiad

Bydd pob digwyddiad yn cynnwys gwybodaeth am brentisiaethau sydd ar gael, astudiaethau achos am gyflogwyr, y gefnogaeth sydd ar gael i ddysgwyr, astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog a sesiwn holi ac ateb.

Cynhelir ‘Cefnogi Pobl Anabl i fynd yn Brentisiaid’ ddydd Mawrth, Chwefror 8, ‘Cefnogi Merched i fynd i’r Diwydiant Adeiladu’ ddydd Mercher, Chwefror 9 a ‘Cefnogi Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i fynd yn Brentisiaid’ ddydd Iau, Chwefror 10.

Dywedodd Humie, Arweinydd Strategol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth NTfW:

“Mae prentisiaethau’n ffordd wych o ennill cyflog a dysgu’r sgiliau y mae ar gyflogwyr eu hangen.  Mae’n gyffrous cael rhannu cyfleoedd am brentisiaethau a dangos sut mae cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant yn helpu pobl o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i fynd yn brentisiaid.

“Mae ein digwyddiadau Prentisiaethau i Bawb yn addas i unrhyw un sy’n chwilfrydig am brentisiaethau ac sydd am gymryd y cam nesaf i roi hwb i’w gyrfaoedd.”

Mae Llywodraeth Cymru, sy’n ariannu’r rhaglen brentisiaethau yng Nghymru gyda chymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn annog busnesau i wneud dewis doeth trwy recriwtio prentis neu gynyddu sgiliau gweithiwr presennol.

Unrhyw gyflogwyr sydd am ddarganfod sut y gall eu busnes elwa o gyflogi prentis neu gynyddu sgiliau eu gweithlu presennol fynd i:

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/prentisiaethau neu ffonio 03301 228338.

Pa un bynnag a yw rhywun yn dechrau canfod ei ffordd ym myd gwaith neu’n cymryd camau tuag at newid gyrfa, mae’n bosib mai prentisiaeth yw’r ateb, yn ôl Llywodraeth Cymru.

 

%d bloggers like this: