July 25, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Cymorth i brynwyr cartrefi yng Nghymru cael ei estyn

MAE Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, wedi cyhoeddi y bydd cynllun Cymorth i Brynu Cymru yn cael ei estyn am drydydd cam.

Bydd y cynllun perchentyaeth poblogaidd, a oedd i fod i gau i ymgeiswyr ar 31 Mawrth 2021, yn cael ei estyn tan fis Mawrth 2022 gyda’r posibilrwydd o estyniad pellach tan fis Mawrth 2023 yn amodol ar y cyllid sydd ar gael gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Mae Cymorth i Brynu Cymru wedi gwneud cyfraniad pwysig o ran cefnogi pobl sy’n awyddus i fod yn berchen ar gartref a adeiladir o’r newydd ond sydd angen cymorth i wneud hynny –  drwy sicrhau bod cartrefi’n fforddiadwy ac o fewn cyrraedd y prynwyr. Ers ei sefydlu yn 2014, mae dros 10,215 o gartrefi wedi’u prynu drwy’r cynllun.

Bydd trydydd cam y cynllun yn cyflwyno rhai newidiadau o fis Ebrill 2021 gan gynnwys lleihau’r cap ar brisiau o £300,000 i £250,000, yn ogystal â sicrhau gwell ansawdd, gan y bydd pob cartref yn barod i dderbyn band eang.

Dywedodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

“Sicrhau bod pawb yng Nghymru yn gallu cael cartref diogel a fforddiadwy o ansawdd da yw uchelgais y llywodraeth hon. Mae’n bleser gen i gyhoeddi ein bwriad i estyn cynllun Cymorth i Brynu Cymru tan fis Mawrth 2023, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael y tu hwnt i 2020-21 gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Rwy wedi dweud fy mod i wedi ymrwymo i ddarparu tai fforddiadwy ac os nad oes cyllid yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, yna bydd Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ariannu cam tri o gynllun Cymorth i Brynu Cymru am o leiaf deuddeg mis arall, tan fis Mawrth 2022.

Rwy am sicrhau bod cymorth ar gael i bawb sydd ei angen wrth wneud y pryniant mwyaf arwyddocaol yn ei bywyd a chaniatáu i ddatblygwyr gynllunio ar gyfer eu dyfodol. Byddwn yn parhau i gydweithio â datblygwyr a’r holl randdeiliaid dros y misoedd nesaf i sicrhau bod cartrefi sy’n cael eu prynu drwy  Cymorth i Brynu Cymru nid yn unig o ansawdd da ond hefyd  yn barod i dderbyn band eang fel bod gan berchnogion cartrefi fynediad parod at wasanaethau hanfodol”.

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: