09/26/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

#DiogeluCymru – Peidiwch â gohirio tan yfory yr hyn y gallwch chi ei wneud heddiw i’n helpu ni i’ch helpu chi’r gaeaf hwn / #StillHereForYou – Don’t put off until tomorrow what you can do today to help us to help you this winter /

‘Peidiwch â gohirio tan yfory yr hyn y gallwch ei wneud heddiw’ – mae dyfyniad enwog Benjamin Franklin yn wir am unrhyw un sydd angen cyngor meddygol ar hyn o bryd neu sy’n mynychu apwyntiad rheolaidd. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am eich sicrhau bod yr holl wasanaethau gofal sylfaenol yn dal i fod yma i chi.

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Hirdymor ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Helpwch ni i’ch helpu chi’r gaeaf hwn. Trwy ohirio anhwylderau bach neu apwyntiadau rheolaidd fe allech chi fod yn rhoi mwy o straen ar wasanaethau brys y GIG.

“Gall beidio a chael prawf llygaid er eich bod chi’n gwybod bod eich golwg wedi dirywio arwain at gwymp cas yn y pen draw, neu, gall y peswch hwnnw a oedd angen meddyginiaeth gan fferyllydd arwain at argyfwng wrth iddo ddatblygu’n niwmonia.

“Mae’r ffordd y mae pobl yn cyrchu gwasanaethau’r GIG wedi newid, ac er y gallai edrych yn wahanol, mae gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn gweithio’n galed i gadw gwasanaethau i fynd wrth geisio cadw pawb yn ddiogel ac yn iach.”

Dywed Dr Llinos Roberts, Meddyg Teulu ym Meddygfa Tymbl: “Peidiwch â gohirio unrhyw beth. Mae meddygfeydd lleol ar agor ac rydym yma i gynnig cyngor meddygol ac ymgynghori â chleifion, naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. ”

Mae Heddwyn Davies yn optometrydd yn Optegwyr Evans & Hughes, sydd â changhennau yn Llanymddyfri, Llandeilo, Llanbedr Pont Steffan a Rhydaman. Meddai: “Mae archwiliadau rheolaidd yn bwysig er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i fwynhau’r olwg orau.”

Dywedodd Dr Guto Griffiths, Deintydd ym Mhractis Deintyddol Brynteg yn Nhinbych-y-pysgod: “Er ein bod yn parhau i weithio ein ffordd trwy’r ôl-groniad o archwiliadau, rydym ar agor, ynghyd â’r holl feddygfeydd deintyddol eraill, os oes gan gleifion unrhyw fath o broblem ddeintyddol.”

Ychwanegodd Richard Evans, Fferyllydd Cymunedol o Landysul: “Er ein bod wedi gorfod addasu ein gwasanaethau yn ystod y pandemig, rydym wastad wedi bod ar agor a byddwn yn parhau i ddarparu meddyginiaeth o dan y cynllun anhwylderau cyffredin neu gyflenwi meddyginiaeth mewn argyfwng.”

Felly mae ein gwasanaethau Gofal Sylfaenol yma i chi pe bai angen i chi gael mynediad atynt ar yr adeg hon.

Helpwch ni i’ch helpu chi:

• Os nad ydych yn siŵr beth yw’r ffordd orau o gael triniaeth, gwiriwch ar-lein: https://111.wales.nhs.uk/ neu ffoniwch 111 i gael cyngor.

• Os ydych chi’n poeni am symptomau parhaus, cysylltwch â’ch meddyg teulu.

• Cofiwch os oes gennych symptomau COVID-19, ni waeth pa mor ysgafn, hunan-ynyswch ac archebwch brawf trwy borth archebu’r DU.

‘Don’t put off until tomorrow what you can do today’ – Benjamin Franklin’s famous quote rings true for anyone currently needing medical advice or attending a regular appointment. Hywel Dda University Health Board wants to reassure everyone that all primary care services are still here for you.

Jill Paterson, Director of Primary Care, Community and Long Term Care at Hywel Dda University Health Board, said: “Help us to help you this winter. By putting off small niggles or regular appointments you could potentially be putting more strain on NHS emergency services.

“It’s when that eye test is missed but you know your eyesight has deteriorated and that ends up being a nasty fall, or, that chesty cough that required medicine from a pharmacist persists and results in an emergency as it has developed into pneumonia.

“The way people access NHS services has changed, and while it might look different, health and care professionals are working hard to keep services running whilst trying to keep everyone safe and well.”

Dr Llinos Roberts, a GP at Tumble Surgery, says: “Do not put anything off. Local GP surgeries are open and we are here to offer medical advice and consult patients, either face to face or over the phone.”

Heddwyn Davies is an optometrist at Evans & Hughes opticians, which has branches in Llandovery, Llandeilo, Lampeter and Ammanford. He said: “Regular examinations are important to ensure you continue to enjoy the best possible vision.”

Dr Guto Griffiths, a dentist at Brynteg Dental Practice in Tenby, said: “Although we’re continuing to work our way through the backlog of check-ups we are open, along with all other dental surgeries, if patients have any sort of dental problem.”

Richard Evans, a community pharmacist from Llandysul, added: “While we have had to adapt our services during the pandemic, we have always been open and will continue to provide medication under the common ailments scheme or the emergency supply of medication.”

So our Primary Care services are here for you should you need to access them at this time.

Help us to help you:

If you’re unsure how best to get treatment, check online: https://111.wales.nhs.uk/ or call 111 for advice.
If you’re worried about persistent symptoms contact your GP.
Please remember if you have COVID-19 symptoms, no matter how mild, self-isolate and book a test via the UK booking portal.

%d bloggers like this: