03/28/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Gwasanaethau tai Caerffili yn bwrw ymlaen er gwaethaf y pandemig

ER gwaethaf yr heriau yn sgil y pandemig COVID-19, mae gwasanaethau tai ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi parhau i wneud cynnydd sylweddol o ran helpu’r rhai mewn angen.

Ystyriodd Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili adroddiad yn amlinellu asesiad o berfformiad Cartrefi Caerffili yn ystod cyfarfod o bell a gynhaliwyd ar ddydd Mawrth 9 Mawrth.

Ystyriodd yr adroddiad, er gwaethaf y pandemig cyfredol, gynnydd da mewn sawl maes, tra bod y gwasanaeth hefyd wedi cefnogi nodau ac amcanion y gymuned ehangach i gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Wedi’i gynnwys yn yr adroddiad mae ymrwymiad cyfredol y Cyngor i gyflawni rhaglen gwella tai gwerth £270 miliwn i fodloni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) erbyn terfyn amser estynedig Llywodraeth Cymru, sef Rhagfyr 2021. Yn ogystal, mae strategaeth rheoli asedau wedi’i gynllunio hefyd ar waith er mwyn sicrhau bod tai sy’n eiddo i’r Cyngor yn parhau i gael eu cynnal i fodloni SATC.

Mae’r Tîm Tai hefyd wedi ymateb yn gyflym i osod addasiadau hanfodol lle bo angen, fel y rhai sy’n galluogi rhyddhau cleifion o’r ysbyty. Yn ogystal, bu llawer o waith i fynd i’r afael â’r problemau o ran digartrefedd, gan gynnwys gwaith i sicrhau bod cartrefi gwag yn cael eu defnyddio eto a dyrannu tai rhent cymdeithasol.

Mae Tîm Tai y Cyngor hefyd wedi bod yn hynod lwyddiannus wrth helpu cynnal tenantiaethau, gan gynnwys defnyddio’i sgiliau arbenigol i sefydlu llinell gymorth ariannol bwrpasol i’r holl breswylwyr sydd wedi’u heffeithio gan y pandemig, yn ogystal â gwneud galwadau tawelu meddwl i lawer o’i denantiaid sy’n agored i niwed.

Dywedodd y Cynghorydd Lisa Phipps, Aelod Cabinet y Cyngor dros Dai ac Eiddo:

“Mae Adroddiad Cynnydd Cartrefi Caerffili yn dangos nid yn unig fod y Cyngor wedi parhau i ddarparu gwasanaethau tai trwy gydol y pandemig, ond ei fod wedi ffynnu wrth wneud hynny. Yn ogystal â darparu’r gwasanaethau hanfodol a amlygwyd yn yr adroddiad, mae nifer o staff yr adran tai wedi eu hadleoli i helpu meysydd allweddol eraill a rhai o’n trigolion mwyaf agored i niwed yn ystod y pandemig, fel y gwasanaeth dosbarthu prydau ysgol am ddim a’r cynllun cyfeillio cymunedol.

“Hoffwn i ddiolch yn bersonol bob aelod o staff yr adran tai am eu hymrwymiad a’u hymroddiad trwy gydol y cyfnod eithriadol rydyn ni’n ei wynebu.”

%d bloggers like this: