MAE gwiriwr symptomau ar-lein sy’n helpu pobl benderfynu a yw’n bosibl eu bod wedi eu heintio gyda’r Coronafeirws wedi cael miliwn o ymwelwyr ers creu’r gwiriwr.

Dyluniwyd Gwiriwr Symptomau Covid-19 Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, a aeth yn fyw ddechrau Mawrth, i gyfeirio defnyddwyr at y gofal mwyaf priodol a lleihau’r pwysau ar y gwasanaeth 111.

Er mwyn ategu’r pecyn hunan asesu ar wefan 111 GIG Cymru, yr wythnos hon mae tudalen Facebook gyfatebol 111 GIG Cymru wedi lansio sgyrsfot i alluogi’r cyhoedd wirio eu symptomau trwy gyfrwng y cyfrwng cymdeithasol hwn hefyd.

Dywedodd Andy Haywood, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol yr Ymddiriedolaeth: “Mae’r Gwiriwr Symptomau Covid-19 yn becyn newydd gwych wrth reoli’r galw yn ystod y pandemig.

“Mae wedi ateb dros filiwn o gwestiynau heb fod angen galw ein hystafelloedd rheoli prysur, ac mae wedi cynorthwyo pobl i ddeall beth i’w wneud os oes ganddyn nhw symptomau Coronafeirws, p’un ai hunan ynysu neu hunan ofal, ffonio eu meddyg teulu neu, ar y gwaethaf, ffonio 111 neu 999.

“Bydd y cyfleuster Sgyrsfot ar y dudalen Facebook yn gweithredu fel ail blatfform i’r gwiriwr symptomau, sy’n ei wneud yn fwy hygyrch, a gall gyfeirio pobl at y cyngor a’r wybodaeth sydd ei angen arnynt hyd yn oed yn gyflymach.

“Bydd y Sgyrsfot ar gael ar wefan 111 GIG Cymru hefyd.”

Gwnaeth yr Ymddiriedolaeth ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd Senseforth.AI a FinTech Wales i greu a gweithredu’r Sgyrsfot. Cynigiodd y ddau gwmni eu gwasanaethau am ddim.

Bu gwaith yn digwydd am rai wythnosau i sefydlu’r Sgyrsfot ar dudalen Facebook 111 GIG Cymru, ac yn Gymraeg hefyd.

Dywedodd Gavin Powell, Ysgrifennydd Cyffredinol FinTech Wales: “Mae wedi bod yn anhygoel medru cynnig ein gwasanaeth am ddim i helpu llunio rhywbeth a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’r ymateb i Covid-19 ar unwaith.

“Nawr bod y cynnig hwn yn ei le mae’n braenaru’r tir i Senseforth.AI gynnig cymhorthion Deallusrwydd Artiffisial eraill i’r gwasanaeth sgyrsfot i gefnogi a gwella profiad pobl Cymru ymhellach pan yn defnyddio’r gwasanaeth 111.”

Ychwanegodd Errol Finkelstein, Rheolwr Gyfarwyddwr Senseforth.AI yn y Deyrnas Unedig, Ewrop ac Affrica, sydd wedi’i leoli ym Mae Caerdydd: “Bydd y Sgyrsfot yn arwain pobl trwy’r gwiriwr symptomau Covid-19 yn rhwydd ac yn gyflym, tra’n cadw at ganllawiau clinigol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

“Bydd y Sgyrsfot hefyd yn lleihau llwyth gwaith y canolfannau galwadau, ac yn cynorthwyo gweithwyr ambiwlans a staff cymorth eraill hefyd, gan helpu pawb.

“Mae’n bleser gweithio gydag 111 GIG Cymru a FinTech Wales. Dymunwn y gorau i holl staff gwych y GIG.”

Gwnaeth Llywodraeth Cymru chwarae rôl allweddol yn dod â Senseforth.AI, FinTech Wales a’r gwasanaeth ambiwlans at ei gilydd i gynorthwyo i ddatblygu’r syniad.

Dywedodd Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: “Mae hwn yn enghraifft arall o’r argyfwng Covid-19 yn sbarduno arloesi i leihau’r pwysau ar y system gofal iechyd a gwella’r modd mae pobl yn cael gwybodaeth.

“Mae hyn yn meddu ar y potensial i achub bywydau a rhyddhau adnoddau i’w defnyddio lle gallant wneud y gwahaniaeth mwyaf.

“Rwyf wrth fy modd ein bod ni wedi medru manteisio ar arbenigedd ein ecosystem FinTech sy’n ffynnu, ac rwy’n awyddus i weld sut y medrwn ni ddefnyddio’r enghraifft hwn i annog gwneud defnydd gwell o dechnolegau digidol ar draws ein holl wasanaethau cyhoeddus.”

Ychwanegodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething: “Hoffwn gymeradwyo busnesau ar draws Cymru sy’n defnyddio eu sgiliau a’u harbenigedd i gefnogi’r Gwasanaeth Iechyd a’r sector gofal.

“Mae busnesau fel Senseforth.AI a FinTech Wales wedi ymateb i’r her ac arallgyfeirio er mwyn cynorthwyo i warchod y GIG ac achub bywydau.”

We monitor clicks
ADVERT: We are seeing a reduction in newspaper sales across the UK. We believe every one of us deserves equal access to vital public service journalism. We have upheld our editorial independence in the face of the disintegration of traditional media. Our independence means we can set our own agenda and voice our own opinions. Our journalism is free from commercial and political bias. We can challenge the powerful without fear and give a voice to those less heard. We rely on donations and advertising to continue bringing you all your local news. We are grateful for any support you may be able to offer.

For More Hyperlocal News Stories Click on the Banner
,
Related Posts
Latest Posts from Wales News Online