09/24/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

The Welsh Government has launched a public consultation today on proposals to give local authorities the powers to introduce a visitor levy.

The levy would be a small charge paid by people staying overnight in accommodation in Wales.

Each local authority in Wales will have the power to decide if they want to introduce a visitor levy, and the money raised will be re-invested in local areas to support local tourism. This could be investment in keeping the beaches and pavements clean, through to maintaining local parks, toilets and footpaths.

More than 40 countries and holiday destinations around the world have introduced a form of visitor levy, including Greece, France, Amsterdam, Barcelona, and California. A discretionary visitor levy for local authorities in Wales would represent a very small proportion of a visitor’s overall spend.

The extensive consultation seeks views on who should pay a levy, who would be charging and collecting the levy, how the levy could be best applied and how revenues from the tax could be allocated.

The careful process of translating proposals for a visitor levy into legislation, and then into delivery and implementation will span a number of years and will be subject to approval by the Senedd.

Rebecca Evans, Minister for Finance and Local Government, said:

“These proposals are about preparing for the future. Our intention is to bring about a sense of shared responsibility between residents and visitors, to protect, and invest in, our local areas. By asking visitors – whether they have travelled from within Wales or from further afield – to make a small contribution towards maintaining and enhancing the place they are visiting, we will encourage a more sustainable approach for tourism.”

Proposals for a visitor levy have been progressed through Welsh Government’s Co-operation agreement with Plaid Cymru. Plaid Cymru Designated Member Cefin Campbell said:

“While Wales may be the first place in the UK to introduce such a levy, we do not believe it will be the last – as we have seen recently, a visitor levy may soon be introduced in Edinburgh so Wales is not alone.

“We want to continue to see a thriving tourism industry in Wales. It is vital we have sustainable, responsible tourism that works both for visitors and for the communities they are visiting. Should local authorities decide to implement a visitor levy, it could make a real difference in communities across Wales to help develop and protect local services and infrastructure. We welcome all views in understanding what would work well for Wales and encourage everyone to contribute to the consultation.”

Councillor Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), WLGA Leader said:

“Wales is known the world over as a top destination, but it’s important to ensure that tourism is sustainable and has the right investment so that it can be enjoyed in the future. Under these proposals, councils would have the discretion to raise the levy to ensure their communities and the tourism infrastructure is properly funded.

“Levies are a common feature in tourist destinations internationally and the forthcoming consultation is an important opportunity for residents and businesses to have their say on the way forward.”

Dweud eich dweud am ardoll ymwelwyr i Gymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad â’r cyhoedd ar gynigion i roi pwerau i awdurdodau lleol i gyflwyno ardoll ymwelwyr.

Tâl bach i’w dalu gan bobl sy’n aros dros nos mewn llety yng Nghymru fyddai’r ardoll.

Bydd gan bob awdurdod lleol yng Nghymru bŵer i benderfynu a yw am gyflwyno ardoll ymwelwyr, a bydd yr arian sy’n cael ei godi yn cael ei ailfuddsoddi mewn ardaloedd lleol er mwyn cefnogi twristiaeth leol. Gallai hyn amrywio o fuddsoddi mewn cadw’r traethau a’r palmentydd yn lân, i fuddsoddi mewn cynnal parciau, toiledau a llwybrau troed lleol.

Mae dros 40 o wledydd a chyrchfannau gwyliau ledled y byd wedi cyflwyno math o ardoll ymwelwyr, gan gynnwys Gwlad Groeg, Ffrainc, Amsterdam, Barcelona, a Chaliffornia. Byddai ardoll ymwelwyr dewisol i awdurdodau lleol yng Nghymru yn gyfran fach iawn o gyfanswm gwariant ymwelydd.

Mae’r ymgynghoriad helaeth yn gofyn am safbwyntiau ynghylch pwy ddylai dalu ardoll, pwy fyddai’n codi’r ardoll ac yn ei gasglu, y dull gorau o’i weithredu, a sut y gellid dyrannu’r refeniw o’r dreth.

Bydd y broses ofalus o drosi’r cynigion ar gyfer ardoll ymwelwyr yn ddeddfwriaeth ac yna’n gamau gweithredu yn ymestyn dros nifer o flynyddoedd, ac yn dibynnu ar gymeradwyaeth y Senedd.

Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol:

“Diben y cynigion hyn yw paratoi ar gyfer y dyfodol. Ein bwriad yw ennyn ymdeimlad o gyfrifoldeb ar y cyd ymysg preswylwyr ac ymwelwyr dros warchod ein hardaloedd lleol a buddsoddi ynddyn nhw. Drwy ofyn i ymwelwyr – p’un a ydyn nhw wedi teithio o fannau eraill yng Nghymru neu o bellach draw – i wneud cyfraniad bach tuag at gynnal a gwella’r ardal y maen nhw’n ymweld â hi, byddwn yn annog dull mwy cynaliadwy o weithredu ar gyfer twristiaeth.”

Mae’r cynigion ar gyfer ardoll ymwelwyr wedi’u datblygu drwy Gytundeb Cydweithio Llywodraeth Cymru â Phlaid Cymru. Dywedodd Cefin Campbell, Aelod Dynodedig Plaid Cymru:

“Er y gall Cymru fod y lle cyntaf yn y DU i gyflwyno ardoll o’r fath, nid Cymru fydd yr olaf i wneud hynny, yn ein barn ni. Fel y gwelsom yn ddiweddar, mae’n bosibl y bydd ardoll ymwelwyr yn cael ei gyflwyno yng Nghaeredin cyn bo hir, felly nid yw Cymru ar ei phen ei hun yn hyn o beth.

“Rydym am barhau i weld diwydiant twristiaeth ffyniannus yng Nghymru. Mae’n hanfodol bod gennym dwristiaeth gynaliadwy a chyfrifol sy’n gweithio i ymwelwyr a’r cymunedau y maen nhw’n ymweld â nhw fel ei gilydd. Pe bai awdurdodau lleol yn penderfynu gweithredu ardoll ymwelwyr, fe allai hynny wneud gwahaniaeth gwirioneddol mewn cymunedau ledled Cymru o ran helpu i ddatblygu gwasanaethau a seilwaith lleol, a’u gwarchod. Rydym yn croesawu pob safbwynt er mwyn deall beth fyddai’n gweithio’n dda i Gymru, ac rydym yn annog pawb i gyfrannu i’r ymgynghoriad.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

“Mae Cymru yn adnabyddus ledled y byd fel cyrchfan gwych i ymweld â hi, ond mae’n bwysig sicrhau bod twristiaeth yn gynaliadwy a’i bod yn elwa ar ddigon o fuddsoddi er mwyn gallu ei mwynhau yn y dyfodol. O dan y cynigion hyn, byddai gan gynghorau ddisgresiwn i osod yr ardoll fel bod eu cymunedau a’r seilwaith twristiaeth yn cael eu hariannu’n briodol.

“Mae ardollau yn nodwedd gyffredin ar gyrchfannau twristiaid yn rhyngwladol, ac mae’r ymgynghoriad sydd i ddod yn gyfle pwysig i breswylwyr a busnesau gael dweud eu dweud am y ffordd ymlaen.”

%d bloggers like this: