MAE gyrwyr tacsi yn Sir Gaerfyrddin yn cael hyfforddiant i sylwi ar arwyddion o gam-drin er mwyn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant a cham-drin domestig.

Mae cannoedd o yrwyr tacsi eisoes wedi cwblhau hyfforddiant diogelu sy’n helpu i ddiogelu pobl agored i niwed. Mae cynorthwywyr teithwyr hefyd yn cael hyfforddiant, sy’n cynnwys tiwtorial fideo, fel rhan o’u gofynion trwyddedu.

Mae’r hyfforddiant yn unol â Pholisi Diogelu Corfforaethol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Nid oes gan bobl agored i niwed y gallu i ddeall beth sy’n digwydd. Gall hyn fod oherwydd cyffuriau/alcohol, iechyd meddwl, anabledd dysgu neu oed. Efallai fod ganddynt hefyd anawsterau cyfathrebu megis eu bod yn fyddar, yn ddall neu’n wynebu rhwystrau ieithyddol.

Mae’r hyfforddiant diogelu yn ymdrin â phlant ac oedolion sydd mewn perygl o brofi camdriniaeth, trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a chamfanteisio ar blant. Mae hefyd yn cynnwys masnachu pobl, caethwasiaeth fodern, llinellau cyffuriau a gwrthderfysgaeth.

Ar ddiwedd yr hyfforddiant, dylai pobl wybod sut i sylwi ar arwyddion bod pobl agored i niwed mewn perygl o bosibl, sut i roi gwybod am eu pryderon ac â phwy y dylid cysylltu, gan ddiogelu eu hunain.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, sef Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae’r hyfforddiant hwn yn helpu gyrwyr tacsi i sylwi ar broblemau posibl gan mai nhw yw llygaid a chlustiau’r gymuned a byddant yn gwybod pa awdurdodau i gysylltu â nhw os oes ganddynt unrhyw bryderon.

Mae diogelu plant yn gyfrifoldeb i ni i gyd. Gall unrhyw blentyn fod yn destun camfanteisio’n rhywiol ni waeth beth fo’i ddiwylliant, ethnigrwydd, crefydd, rhyw neu gefndir.”

For More Hyperlocal News Stories Click on the Banner
Related Posts
Latest Posts from Wales News Online