09/25/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Hywel Dda set to upgrade Glangwili’s X-Ray facilities

Staff and patients are set for a boost with the news of an upgrade of Glangwili’s X-ray facilities. Hywel Dda University Health Board has been fortunate to be awarded Welsh Government funds, as part of a health board wide imaging equipment replacement scheme, which will allow for a new x-ray room to be built at Glangwili General Hospital.

The new development will mean that one of the two existing x-ray rooms at Glangwili General Hospital will be refurbished with a new superior digital x-ray room which will facilitate higher standards of diagnosis.

Following numerous breakdowns of the current x-ray room, this new and improved equipment is welcomed and will help improve x-ray capacity at Glangwili General Hospital. The new state of the art equipment will produce superior image quality of x-rays and at the same time lower radiation doses. The rejuvenation will also mean a fresh new and improved environment for patients, especially our paediatric patients.

Construction will take place from 5 September until 11 November, during this time Glangwili General Hospital will operate with its remaining x-ray room which will mean some delays for outpatients. Delays will be mitigated by the use of a temporary x-ray room which can be used for some examinations.

Patients with appointments for x-rays will be offered evenings and weekend appointments and some will be offered slots at other health board sites to keep momentum on reducing waiting times. The team at Glangwili will ensure that emergency patients will be seen with as little delay as possible and that CT, MRI, Ultrasound and Fluoroscopy appointments are not expected to be affected.

Andrew Carruthers, Executive Director of Operations, said: “This investment from the Welsh Government will be a great benefit to our patients. The team at Glangwili are committed to the continuous development of services that we offer as a health board and the new equipment will benefit our patients. We are excited for the other three acute sites to have their replacement x-ray room within this financial year.”

————–

Mae staff a chleifion ar fin cael hwb gyda’r newyddion am uwchraddio cyfleusterau pelydr-X Glangwili. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi bod yn ffodus i gael arian gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o gynllun adnewyddu offer delweddu ar draws y bwrdd iechyd, a fydd yn caniatau adeiladu ystafell pelydr-x newydd yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili.

Bydd y datblygiad newydd yn golygu y bydd un o’r ddwy ystafell pelydr-x bresennol yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili yn cael ei hadnewyddu gydag ystafell pelydr-x digidol uwchraddol newydd a fydd yn hwyluso safonau diagnosis a’n rhoi lluniau o sylfaen uwch.

Yn dilyn methiannau niferus o’r ystafell pelydr-X bresennol, croesewir yr offer newydd hwn a bydd yn helpu i wella capasiti pelydr-x yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili. Bydd yr offer newydd yn cynhyrchu ansawdd delwedd uwch o belydrau-x ac ar yr un pryd dosau ymbelydredd is. Bydd yr adnewyddiad hefyd yn golygu amgylchedd newydd a gwell i gleifion, yn enwedig ein cleifion pediatrig.

Bydd y gwaith adeiladu yn digwydd o 5 Medi tan 11 Tachwedd, yn ystod y cyfnod hwn bydd Ysbyty Cyffredinol Glangwili yn gweithredu gydag un ystafell pelydr-x yn unig a gall hyn olygu rhywfaint o oedi i gleifion allanol. Bydd oedi yn cael ei liniaru trwy’r defnydd o ystafell pelydr-x dros dro y gellir ei defnyddio ar gyfer rhai arholiadau.

Bydd cleifion ag apwyntiadau ar gyfer pelydr-x yn cael cynnig apwyntiadau gyda’r nos ac ar benwythnosau a bydd rhai yn cael cynnig slotiau ar safleoedd byrddau iechyd eraill i gadw momentwm ar leihau amseroedd aros. Bydd y tîm yn Glangwili yn sicrhau y bydd cleifion brys yn cael eu gweld gyda chyn lleied o oedi â phosibl ac na ddisgwylir i apwyntiadau CT, MRI, Uwchsain a Fflworosgopi gael eu heffeithio.

Dywedodd Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau: “Bydd y buddsoddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o fudd mawr i’n cleifion. Mae’r tîm yng Nglangwili wedi ymrwymo i ddatblygiad parhaus y gwasanaethau rydym yn eu cynnig fel bwrdd iechyd a bydd yr offer newydd o fudd i’n cleifion. Rydym yn edrych ymlaen at weld y tri safle acíwt arall yn cael eu hystafelloedd pelydr-x newydd o fewn y flwyddyn ariannol hon.”

%d bloggers like this: