MEW datganiad ysgrifenedig mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau’r Senedd am hynt y gwaith o ran archwilio’r cwestiwn diwygio’r flwyddyn ysgol a nodi’r camau nesaf.

Meddai Mr Miles:

“Fel llywodraeth, rydym wedi ymrwymo i archwilio strwythur y flwyddyn ysgol i weld a allwn gefnogi lles dysgwyr a staff yn well, mynd i’r afael ag anfantais ac anghydraddoldebau addysgol, a sicrhau ei bod yn cyd-fynd yn well â phatrymau bywyd teuluol a chyflogaeth fodern nawr ac yn y dyfodol. Mae hyn yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r Rhaglen Lywodraethu a’r ymrwymiadau yn y Cytundeb Cydweithio gyda Phlaid Cymru.

Fel rhan o raglen ehangach i gasglu tystiolaeth ac ennyn diddordeb, ddiwedd y llynedd comisiynwyd Beaufort Research gennym i ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau ymchwil. Mae’r gwaith hwn wedi ein helpu i ddeall safbwyntiau pobl, awydd posibl am unrhyw newid a goblygiadau gwahanol fathau o ddiwygio, er enghraifft lleihau hyd gwyliau’r haf ac ymestyn gwyliau ar adegau eraill yn ystod y flwyddyn.

Roedd y gweithgaredd hwn yn gymysgedd o ymgysylltu ansoddol a meintiol. Roedd yn cynnwys grwpiau ffocws ar-lein gyda rhieni a gofalwyr, plant a phobl ifanc a’r gweithlu addysg, arolygon ar-lein, a digwyddiadau ymgysylltu wedi’u hanelu at randdeiliaid ehangach fel byd busnes, twristiaeth, gofal plant a llywodraeth leol, yn ogystal â chynnal cyfweliadau manwl gydag amrywiaeth o randdeiliaid a oedd yn cynrychioli meysydd penodol.

Heddiw, rwy’n cyhoeddi adroddiad Beaufort Research Agweddau at ddiwygio’r flwyddyn ysgol yng Nghymru: canfyddiadau ymchwil ac ymgysylltu‘. Rydw i am ddiolch i Beaufort Research a’u partneriaid yn Cazbah am ymgymryd â’r gwaith hwn. Rydw i hefyd yn hynod ddiolchgar i’r 13,000 o randdeiliaid, unigolion a sefydliadau a gymerodd ran.

Mae’n amlwg o’r adroddiad hwn, o’i drafod yn fanwl, fod parodrwydd i edrych ar ffyrdd amgen o strwythuro’r flwyddyn ysgol, yn enwedig o ran sut yr ydym yn cefnogi dysgwyr yn well dros yr haf ac yn sicrhau mwy o gysondeb o ran hyd tymhorau – yn benodol tymor hir yr hydref sydd gennym ar hyn o bryd – i gyd-fynd yn well â phatrymau gwaith a theuluol modern, a mynd i’r afael ag anfantais a’r bwlch cyrhaeddiad.

Rydw i hefyd yn cydnabod, er bod cryn fodlonrwydd â’r flwyddyn ysgol bresennol ar hyn o bryd, ar ôl trafod a dangos modelau blwyddyn ysgol gwahanol posibl, roedd y rhan fwyaf o’r gweithlu addysg a thua hanner y dysgwyr wedi dewis model amgen.

Felly, ac yn unol ag ymrwymiadau ein Rhaglen Lywodraethu a’n Cytundeb Cydweithio, rydw i wedi gofyn i swyddogion ddatblygu opsiynau i gyflwyno ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

Yn ein gwaith archwilio hyd yma, rydym wedi mynd ati’n fwriadol i edrych ar ystod o opsiynau, modelau ac egwyddorion ar gyfer newid, a hynny er mwyn profi gwahanol strwythurau ar gyfer y flwyddyn ysgol, a chasglu’r amrywiaeth ehangaf o safbwyntiau gan ddysgwyr, staff, teuluoedd a’r gymuned ehangach.

Mae’r adroddiad a safbwyntiau cychwynnol rhanddeiliaid wedi bod yn hynod fuddiol o ran sianelu ein ffocws wrth inni ddatblygu opsiynau ar gyfer yr ymgynghoriad. Er fy mod yn glir nad oes dadl dros newid faint o wyliau a ganiateir, na thros gwtogi gwyliau’r haf i ddwy neu dair wythnos, rydw i’n falch bod yr ymchwil a gyhoeddwyd heddiw yn dangos parodrwydd i edrych ar ddosbarthiad cyffredinol gwyliau drwy gydol y flwyddyn, a thymhorau mwy cyson o ran eu hyd.

Wrth i ni symud ymlaen gyda’n cwricwlwm newydd, cefnogi ein gweithlu addysg, a chreu mwy o gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â rhieni a’r gymuned, rhaid i’r ffordd rydym yn cynllunio ein blwyddyn ysgol fod yn rhan o’r sgwrs hon. Credaf y gall archwilio opsiynau ar gyfer newid ein galluogi i gefnogi’r gwaith o gynllunio a darparu’r cwricwlwm, mynd i’r afael ag anfantais ac anghydraddoldebau addysgol, a chefnogi lles dysgwyr a staff. Mae gennym gyfle nawr i archwilio’r materion hyn yng nghyd-destun y cwestiwn ai’r strwythur presennol mewn gwirionedd yw’r system orau i gyflawni’r blaenoriaethau rydym yn eu rhannu.

Dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod, felly, byddwn yn parhau i gasglu tystiolaeth ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, yn enwedig dysgwyr a’r gweithlu addysg, i sicrhau dull cydweithredol o gynllunio unrhyw bolisi newydd. Byddaf yn rhoi diweddariad pellach i’r aelodau yn yr hydref.”

 

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: