02/06/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Llywodraeth DU yn cefnogi cyflogau 418K o swyddi draws Cymru

ERS lansio’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws a’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth, mae Llywodraeth y DU wedi cefnogi cyflogau 25,000  o swyddi yn Sir Gaerfyrddin.

Cyhoeddwyd y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws a’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth gan y Canghellor, fel rhan o becyn o fesurau sy’n cefnogi busnesau y mae’r achos o goronafeirws wedi effeithio arnynt. Caiff y cynlluniau hyn eu gweithredu gan Gyllid a Thollau EM (CThEM).

Hyd at 31 Mai 2020, mae busnesau wedi rhoi 18,000 o swyddi ar ffyrlo yn Sir Gaerfyrddin  ers i’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws gael ei lansio ar 20 Ebrill 2020. Mae hyn er mwyn helpu cyflogwyr y DU, y mae coronafeirws wedi effeithio’n ddifrifol arnynt, i gadw eu cyflogeion a diogelu economi’r DU.

Cyhoeddwyd ar 12 Mai 2020 y byddai’r cynllun yn rhedeg tan ddiwedd mis Hydref, er mwyn parhau â’r cymorth ar gyfer swyddi a busnesau, wrth i bobl ddychwelyd i’w gwaith.

Cyflwynwyd y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth ym mis Mai – yn gynt na’r disgwyl – ac yn Sir Gaerfyrddin hyd at 31 Mai 2020, mae’r cynllun wedi rhoi cymorth ariannol i 7,000   o unigolion hunangyflogedig y mae’r achos o goronafeirws wedi effeithio’n andwyol arnynt, ac wedi talu cyfanswm o £17,500,000  o grantiau.

Ar 29 Mai 2020, cyhoeddodd y Canghellor estyniad i’r cynllun hwn. Bydd y sawl sy’n gymwys ar gyfer grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth yn gallu hawlio ail grant ym mis Awst, sef grant terfynol sydd hyd at £6,750.

Meddai Rishi Sunak, Canghellor y Trysorlys:

“Mae Llywodraeth y DU yn gwneud popeth a allwn i ddiogelu swyddi a busnesau yng Nghymru ac ar draws y DU yn ystod yr argyfwng. Mae ein cynlluniau digyffelyb ar gyfer cadw swyddi a rhoi cymhorthdal hunangyflogaeth wedi cefnogi bywoliaeth miliynau, a byddant yn helpu i sicrhau bod ein hadferiad mor gyflym â phosibl.”

Meddai Simon Hart, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Dywedodd Llywodraeth y DU y byddai’n gwneud pob dim yn ei gallu i gefnogi pobl a busnesau yng Nghymru drwy’r pandemig, ac rydym wedi creu pecyn digyffelyb o fesurau i gyflawni’r addewid hwnnw.

“Hyd yma, mae 316,500 o swyddi yng Nghymru wedi cael eu cefnogi gan y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws, tra bo £273m wedi’i roi i gefnogi 102,000 o bobl hunangyflogedig. Mae pobl a busnesau yng Nghymru hefyd wedi elwa ar gynlluniau ledled y DU, megis gohirio TAW, benthyciadau i gwmnïau a Chredyd Cynhwysol, tra bo Llywodraeth Cymru wedi derbyn £2.2 biliwn ychwanegol mewn cyllid uniongyrchol ar gyfer coronafeirws.

“Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi sicrwydd i gyflogwyr a gweithwyr er mwyn gwneud yn siŵr bod economi Cymru yn barod i adfer yn dilyn y pandemig.

 

CJRS (y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws)

Nifer y cyflogaethau ar ffyrlo

Cymru

316,500

Abertawe

Blaenau Gwent

Bro Morgannwg

Caerdydd

Caerffili

Casnewydd

Castell-nedd Port Talbot

Ceredigion

Conwy

Gwynedd

Merthyr Tudful

Pen-y-bont ar Ogwr

Powys

Rhondda Cynon Taf

Sir Benfro

Sir Ddinbych

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

Sir y Fflint

Torfaen

Wrecsam

Ynys Môn

23,000

6,600

13,200

36,000

17,900

16,600

12,700

6,500

13,200

13,300

6,000

15,300

13,100

23,400

12,900

9,800

9,100

18,000

18,800

9,900

15,100

6,400

SEISS (Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth)

Nifer yr hawliadau a wnaed

Gwerth mewn £ yr hawliadau a wnaed

Cymru

102,000

273,000,000

Abertawe

Blaenau Gwent

Bro Morgannwg

Caerdydd

Caerffili

Casnewydd

Castell-nedd Port Talbot

Ceredigion

Conwy

Gwynedd

Merthyr Tudful

Pen-y-bont ar Ogwr

Powys

Rhondda Cynon Taf

Sir Benfro

Sir Ddinbych

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

Sir y Fflint

Torfaen

Wrecsam

Ynys Môn

5,800

1,800

4,000

9,900

4,800

3,900

3,400

3,800

4,600

5,700

1,700

3,700

8,100

7,700

5,700

3,400

3,400

7,000

4,500

2,500

4,000

2,700

15,100,000

4,600,000

11,300,000

26,500,000

12,900,000

10,300,000

8,900,000

9,500,000

12,300,000

15,500,000

4,700,000

9,900,000

22,400,000

21,800,000

14,100,000

9,300,000

9,400,000

17,500,000

12,300,000

6,800,000

11,100,000

7,000,000Llywodraeth y DU yn cefnogi cyflogau 25,000 o swyddi ar draws Sir Gâr

%d bloggers like this: