YN ystod cyfnod pandemig y Coronafeirws, mae Mudiad Meithrin yn cyfrannu at weithgarwch Cymraeg yn y cartref trwy ddarparu sesiynau agored dan faner ‘Clwb Cylch’ (#ClwbCylch) i blant oedran Cylch a’u rhieni trwy lwyfannau digidol.

Bydd pwyslais penodol ar blant o deuluoedd ble na siaredir y Gymraeg yn y cartref.

Cynhelir sesiwn byw bob boream 10.00 wedi’i seilio ar brofiad ‘Amser Cylch’ yn y Cylch Meithrin arferol gydag arweinydd Cylch Meithrin profiadol, gan ddefnyddio cynnwys ogynllun trochi iaith Mudiad Meithrin, Croesi’r Bont a chynllun hyfforddiant Mudiad Meithrin, Academi. Hyd y sesiynau dyddiol fydd 20 munud, a bydd thema gwahanol i bob wythnos.

Pwrpas ‘Clwb Cylch’ yw cefnogi teuluoedd, cynnig arlwy a diddanu plant mewn modd agored a deinamig. Rydym yn ymateb i rai pryderon na fydd plant yn clywed yr iaith arferol a glywir yn ystod sesiwn Cylch Meithrinyn ystod cyfnod y pandemig, ac yn darparu cefnogaeth ymarferol i rieni di-Gymraeg.

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

Nod ‘Clwb Cylch’ yw ceisio ail-greu peth o hwyl a chynnwrf Cylch Meithrin ar gyfer plant sydd naill ai’n colli allan ar ddarpariaeth ar y funud neu sy’n paratoi at fynd i’r Cylch maes o law. Bydd hyn hefyd yn cyfoethogi arlwy presennol ‘Cymraeg i Blant’ sydd wedi ei anelu at rieni a gofalwyr wrth iddynt gyflwyno’r Gymraeg i’w plant”.

Bwriedir cynnal sesiwn cyntaf Clwb Cylch ar dudalen Facebook Mudiad Meithrin ar Ddydd Llun 1 Mehefin am 10.00 y bore. Bydd yr holl sesiynau i’w gweld ar blatfformau digidol y Mudiad (Facebook/MudiadMeithrin, trydar@MudiadMeithrin) yn ogystal ag ar adran newydd ar wefan y Mudiad – www.meithrin.cymru/cymraegadre/

Dyma’r arweinyddion fydd yn arwain y sesiynau ar ddyddiau penodol o’r wythnos:

Dydd Llun: Wendy Phillips – Cylch Meithrin Crymych

Dydd Mawrth: Sophie Allen – Cylch Meithrin Cwmbrân

Dydd Mercher: Emma Healy – Cylch Meithrin Llanllyfni

Dydd Iau: Rachael Duddle – Cylch Meithrin Bae Cinmel

Dydd Gwener: Emma Monroe – Cylch Meithrin Gwdihŵ, Brynithel

Bydd yr uchod yn rhan o arlwy ‘Wythnos Cymraeg yn y Cartref’ y Mudiad gan y bydd Gŵyl Dewin a Doti Ddigidol yn cael ei chynnal am 2.00 bob pnawn ar holl gyfryngau cymdeithasol y Mudiad yng nghwmni Martyn Geraint am yr wythnos 1 – 5 Mehefin.

 

We monitor clicks
ADVERT: We are seeing a reduction in newspaper sales across the UK. We believe every one of us deserves equal access to vital public service journalism. We have upheld our editorial independence in the face of the disintegration of traditional media. Our independence means we can set our own agenda and voice our own opinions. Our journalism is free from commercial and political bias. We can challenge the powerful without fear and give a voice to those less heard. We rely on donations and advertising to continue bringing you all your local news. We are grateful for any support you may be able to offer.

For More Hyperlocal News Stories Click on the Banner
, ,
Related Posts
Latest Posts from Wales News Online