10/21/2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Penodi Carl Harris yn Brif Weithredwr Plaid Cymru

YN dilyn proses recriwtio gystadleuol a chynhwysfawr, mae Carl Harris wedi ei benodi’n Brif Weithredwr newydd Plaid Cymru.

Bydd Mr Harris sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth Strategaeth y Blaid yn olynnu Marc Phillips a fu yn y swydd dros dro ers y flwyddyn newydd.

Dywedodd Mr Harris ei fod yn cyrmyd y rôl “gyda balchder a gostyngeiddrwydd.”

Yn wreiddiol o Abertawe, mae Carl Harris wedi gweithio i Blaid Cymru am ddegawd gan gynnwys cyfnod fel Pennaeth Staff yn Swyddfa etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Wrth ymateb i’r penodiad dywedodd Cadeirydd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones:

“Yn dilyn proses recriwtio drylwyr a chystadleuol, mae’n bleser croesawu Carl Harris i rôl y Prif Weithredwr.

Mae Carl yn barod wedi gwasanaethu’r Blaid yn ddiflino am ddegawd a mwy a bydd ei brofiad o weithio o fewn etholaeth ac yn genedlaethol yn gaffaeliad i’r Blaid wrth iddo ymgymryd â’i ddyletswyddau newydd.

Gyda chyfnod cyffrous o adeiladu ac adfywio o’n blaenau gwn fod y Blaid mewn dwylo saff.

Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i Marc Phillips am gymryd yr awenau dros dro ac mae ein dyled yn fawr iddo am ei waith dros y misoedd diwethaf.”

Mae Carl Harris, 36, yn gyn Ddirprwy Lywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru a gwasanaethodd fel Is-gadeirydd Cymru X, cyn Adran Ieuenctid Plaid Cymru. Yn 2017 fe’i etholwyd i gynrychioli Ward Saron ar Gyngor Sir Caerfyrddin, ar ôl ennill sedd a fu yn nwylo Llafur am 13 blynedd.

Ag yntau ar fin dechrau’r rôl newydd, dywedodd Carl Harris:

“Rwyf wedi bod yn ffodus i weithio o fewn teulu Plaid Cymru am nifer o flynyddoedd, a gyda’r balchder a gostyngeiddrwydd mwyaf y cymeraf y rôl fel Prif Weithredwr ein plaid.

Cryfder Plaid Cymru yw ei haelodau llawr gwlad ac ymdrechion diflino ein gwirfoddolwyr a’n staff.

Rwy’n gweld fy rôl fel un o rymuso a chefnogi: meithrin y berthynas rhwng y swyddfa ganolog a’n rhwydweithiau o ganghennau ac etholaethau, ac adeiladu’r Blaid i sefyllfa lle rydym yn fwy abl i fuddsoddi yn ein haelodaeth a’n hymgyrchoedd ledled y wlad.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r aelodaeth i helpu i chwarae fy rhan wrth adeiladu ac adnewyddu’r Blaid.”

Bydd Carl yn dechrau yn ei rôl newydd yn ffurfiol ar Awst 1af

Translate Site»

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: