09/30/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

People in west Wales are encouraged to register their decision to give the Gift of Life this Organ Donation Week

This Organ Donation Week (26 September to 2 October) NHS Blood and Transplant and Hywel Dda University Health Board are calling on people to register their donation decision and talk to their families about organ donation as more than 6,500 people are actively waiting for a transplant across the UK.

Around 93,864 people in Carmarthenshire, 41,228 people in Ceredigion, and 65,611 people in Pembrokeshire have already declared their decision through the NHS Organ Donor Register. However, people need to tell their family to help ensure they support their decision if they are approached about organ donation by a specialist nurse in hospital. When a family are approached, 9 out of 10 families will agree to donation if they know their family member was on the Organ Donor Register and talked about their decision.

Even though the law around organ donation has now changed across England, Scotland and Wales, family members will still always be consulted before organ donation goes ahead. This means it is still just as important as ever to register your decision on the NHS Organ Donor Register and ensure your friends and family know what you want.

Judith Hardisty, Vice Chair at Hywel Dda University Health Board, and Chair of its Organ Donation Committee, said: “Knowing what your relative wanted, helps families support their decision around organ donation at what is often a difficult time.

“We need more people to register their decision and talk with their loved ones about organ donation to give them the certainty they need to support their organ donation decision.”

The health board is now asking people across the area to register their decision and tell their families that they want to donate after their death to ensure they are able to give the gift of life.

Anthony Clarkson, Director of Organ and Tissue Donation and Transplantation for NHS Blood and Transplant said: “We are very grateful to Hywel Dda University Health Board for its support during Organ Donation Week.

“Every day across the UK there are thousands of patients and their families, waiting for that all important life-saving call. Yet, this is often only possible as a result of another family receiving some of the hardest news they might ever have to hear.

“With the increase in the number of people waiting for transplants, it’s more important than ever to register your organ donation decision and make it known to your family and friends.

“We urge all family members of all ages to take a moment this Organ Donation Week to register and share your decision.”

To find out more and register your decision, visit the NHS Organ Donor Register at www.organdonation.nhs.uk and share your decision with your family.

Pobl yng Ngorllewin Cymru yn cael eu hannog i gofrestru eu penderfyniad i roi Rhodd o Fywyd i’r elusen yn ystod Wythnos Rhoi Organau eleni

Pobl yng Ngorllewin Cymru yn cael eu hannog i gofrestru eu penderfyniad i roi Rhodd o Fywyd i’r elusen yn ystod Wythnos Rhoi Organau eleni / People in west Wales are encouraged to register their decision to give the Gift of Life this Organ Donation Week

Yn ystod Wythnos Rhoi Organau (26 Medi i 2 Hydref), mae Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn galw ar bobl i gofrestru eu penderfyniad i roi organau a siarad â’u teuluoedd am roi organau, gan fod mwy na 6,500 o bobl wrthi’n aros am drawsblaniad ledled y DU.

Mae tua 93,864 o bobl yn Sir Gaerfyrddin, 41,228 o bobl yng Ngheredigion, a 65,611 o bobl yn Sir Benfro eisoes wedi datgan eu penderfyniad drwy Gofrestr Rhoddwyr Organau y GIG. Fodd bynnag, mae angen i bobl roi gwybod i’w teulu i helpu i wneud yn siŵr bod eu bod yn cefnogi eu penderfyniad pe bai nyrs arbenigol mewn ysbyty yn gofyn iddynt am roi organau. Pan fyddwn yn cysylltu â theulu, bydd 9 o bob 10 teulu yn cytuno i roi organau os ydyn nhw’n gwybod bod aelod o’u teulu ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau ac wedi siarad am eu penderfyniad.

Er bod y gyfraith ynghylch rhoi organau wedi newid bellach ledled Cymru, Lloegr a’r Alban, byddwn yn parhau i ymgynghori ag aelodau o’r teulu cyn i’r broses o roi organau fynd rhagddi. Mae hyn yn golygu ei bod hi’n dal yr un mor bwysig ag erioed i gofrestru eich penderfyniad ar Gofrestr Rhoddwyr Organau y GIG a sicrhau bod eich ffrindiau a’ch teulu yn gwybod beth rydych chi ei eisiau.

Dywedodd Judith Hardisty, Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a Chadeirydd ei Bwyllgor Rhoi Organau: “Mae gwybod beth mae eich perthynas ei eisiau, yn helpu teuluoedd i gefnogi eu penderfyniad ynghylch rhoi organau ar adeg sy’n aml yn anodd.

“Mae angen i ragor o bobl i gofrestru eu penderfyniad a siarad â’u hanwyliaid am roi organau, er mwyn rhoi’r sicrwydd sydd ei angen arnynt i gefnogi eu penderfyniad ynghylch rhoi organau.”

Nawr, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i bobl ar draws yr ardal ddweud wrth eu teulu eu bod yn dymuno rhoi organau ar ôl marw i wneud yn siŵr bod rhagor o fywydau’n gallu rhoi y rhodd o fywyd.

Dywedodd Anthony Clarkson, Cyfarwyddwr Rhoi a Thrawsblannu Organau a Meinwe, Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG: “Rydyn ni’n ni’n ddiolchgar iawn i Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am ei gefnogaeth yn ystod Wythnos Rhoi Organau.

“Bob dydd ledled y DU, mae miloedd o gleifion a’u teuluoedd yn aros am yr alwad bwysig honno sy’n achub bywydau. Ac eto, yn aml dim ond oherwydd bod teulu arall yn derbyn newyddion trist y mae hyn yn bosibl.

“Gyda’r cynnydd yn nifer y bobl sy’n aros am drawsblaniadau, mae’n bwysicach nag erioed i gofrestru eich penderfyniad i roi organau a’i wneud yn hysbys i’ch teulu a’ch ffrindiau.

“Rydyn ni’n annog pawb o bob oed i dreulio ychydig o amser yn cofrestru yn ystod Wythnos Rhoi Organau eleni, gan rannu eich penderfyniad.”

I gael gwybod mwy ac i gofnodi eich penderfyniad, ewch i Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG yn www.organdonation.nhs.uk a rhannu eich penderfyniad â’ch teulu.

 

%d bloggers like this: