July 25, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Ple i gadw pellter cymdeithasol yn sgil clwstwr Covid yn Sir Gâr

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar drigolion ac ymwelwyr i gymryd cyfrifoldeb dros gadw pellter cymdeithasol wrth i glwstwr o achosion Covid-19 gael ei gadarnhau yn y sir.

Mae’r Cyngor yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i reoli nifer o achosion a glustnodwyd drwy’r gweithdrefnau Profi, Olrhain a Diogelu cenedlaethol.

Tarddiad y clwstwr yw noson wobrwyo a gynhaliwyd nos Sadwrn 29 Awst yng Nghlwb Criced a Phêl-droed Drefach, a hynny’n groes i reoliadau’r coronafeirws.

Hyd yn hyn mae 12 o bobl sy’n gysylltiedig â’r noson wedi cael prawf Covid-19 positif, a bydd yn rhaid i bawb aeth i’r digwyddiad hunanynysu am 14 diwrnod.

Mae olrheinwyr cysylltiadau wrthi’n cysylltu â phawb oedd yno.

Mae hysbysiad cau wedi cael ei gyflwyno i’r person sy’n gyfrifol am y safle, sy’n golygu na all y clwb ailagor am 14 diwrnod o leiaf. Dywedodd y Cyngor ei bod mor bwysig ag erioed i bobl sylweddoli nad yw’r feirws wedi diflannu, ac mae’n annog pobl i wrando ar y cyngor cenedlaethol a chymryd cyfrifoldeb dros gadw eu hunain, ac eraill, yn ddiogel.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Nid yw’r feirws wedi mynd, ac oni bai ein bod ni i gyd yn gyfrifol yn yr hyn rydym ni’n ei wneud, byddwn ni nôl yn y sefyllfa ofnadwy honno lle bydd yn rhaid gorfodi rhai busnesau i gau a chyfyngu ar fynediad pobl at wasanaethau.

“Mae angen cadw pellter cymdeithasol, mae angen i bobl a busnesau gydymffurfio â rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu y GIG, ac mae angen i bawb helpu i atal y feirws rhag lledaenu. Trefnwyd y digwyddiad hwn yn groes i’r rheoliadau, heb roi ystyriaeth o gwbl i’r cyhoedd ehangach. Ni fyddwn yn oedi dim yn y dyfodol cyn gweithredu, ac mae hynny’n cynnwys rhoi hysbysiadau cau a hysbysiadau cosb benodedig, os bydd clybiau chwaraeon neu fusnesau yn torri rheoliadau ac yn peryglu iechyd y cyhoedd.”

Ychwanegodd: “Ar adeg pryd y mae pethau’n dechrau gwella o ran y pandemig, nid ydym am ddychwelyd i sefyllfa lle mae’n rhaid cau ein hysgolion, cyfyngu ar ymweliadau â’n parciau, tafarndai, canolfannau ailgylchu a mwy – ond dyma’r risg mae trefnwyr digwyddiadau o’r fath yn ei hachosi yn ein cymunedau.

“Mae digon o gyngor ac arweiniad ar gael gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac ar wefannau Sir Gaerfyrddin ac awdurdodau eraill y gallech fod yn ymweld â nhw. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod yr holl wybodaeth ddiweddaraf gennych chi a’ch bod yn cymryd pob cam angenrheidiol i ddiogelu eich hun ac eraill o’ch cwmpas.”

Dywedodd Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiadau ar gyfer yr ymateb i achosion o Goronafeirws Newydd (COVID-19) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Gall Iechyd Cyhoeddus Cymru gadarnhau ein bod yn ymateb i achosion o’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yng Nghlwb Criced a Phêl-droed Drefach. Rydym yn rheoli unrhyw glystyrau o’r Coronafeirws yn briodol, gan gynnwys drwy ddarparu cyngor ar atal a rheoli’r haint, a thrwy gefnogi olrhain cysylltiadau lle bo angen.

“Rydym yn atgoffa’r cyhoedd bod ganddyn nhw rôl hollbwysig o ran atal lledaeniad Coronafeirws. Gallan nhw wneud hyn drwy lynu wrth y canllawiau cadw pellter cymdeithasol bob amser, sef cadw dau fetr i ffwrdd wrth eraill, golchi dwylo’n rheolaidd, a gweithio gartref os oes modd.”

Dywedodd Alison Shakeshaft, Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae’n gwbl hanfodol ein bod ni i gyd yn glynu wrth y mesurau cadw pellter cymdeithasol er mwyn diogelu ein cymunedau. Y peth pwysicaf i’w gofio yw hunanynysu pan mae gofyn gwneud hynny, cadw 2 fetr oddi wrth eraill sydd y tu allan i’ch swigen deuluol, lleihau eich cysylltiadau lle gallwch, osgoi mannau lle mae pobl yn ymgynnull, a golchi eich dwylo’n rheolaidd.

“Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae hyn yn cynnwys olrhain cysylltiadau posibl. Gofynnir i rai pobl gymryd prawf, ond ni fydd angen i eraill wneud hynny. Yn hytrach gofynnir iddyn nhw hunanynysu a threfnu prawf os byddan nhw’n cael symptomau. Atgoffir pob aelod o’r cyhoedd, os byddan nhw’n cael symptomau – sef gwres uchel, peswch parhaus neu golli synnwyr blasu neu arogli – dylen nhw hunanynysu’n syth a threfnu prawf.”

Prif symptomau’r coronafeirws yw:

gwres uchel: mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo’n dwym pan fydd rhywun yn cyffwrdd â chi ar eich brest neu’ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd).
peswch parhaus newydd: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 pwl o beswch neu fwy mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai fod yn waeth nag arfer)
colli eich gallu i arogli neu flasu neu hynny’n newid: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau’n arogli neu’n blasu’n wahanol i’r arfer
Mae gan y rhan fwyaf o bobl sydd â’r coronafeirws o leiaf un o’r symptomau hyn.

Gall aelodau symptomatig o’r cyhoedd wneud cais am brawf drwy ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru a dewis naill ai prawf mewn canolfan profi drwy ffenest y car neu archebu pecyn profi gartref. Gall y rhai sydd heb fynediad digidol wneud cais am brawf drwy ffonio 119 am ddim (7am-11pm) a gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119.

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: