June 25, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Rhaid i westai, lletyau gwely a brecwast, chartrefi gwyliau aros ar gau

LLYWODRAETH CYMRU wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer gweithredwyr llety gwyliau yng Nghymru sy’n ymwneud â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) Cymru 2020.

Mae’r canllawiau yn glir y dylai pob busnes llety gwyliau fod eisoes ar gau a rhaid iddynt aros ar gau nes clywir yn wahanol. Mae’n drosedd i berchnogion llety beidio â chydymffurfio â’r rheoliadau hyn. Mae hefyd yn drosedd i unrhyw un i atal perchnogion rhag cyflawni eu dyletswyddau.

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’n gyfnod hynod o anodd i’r diwydiant twristiaeth, fodd bynnag, dylai busnesau llety eisoes fod ar gau a dylent aros ar gau nes clywir yn wahanol. Hoffwn ddiolch i’r diwydiant am eu cydweithrediad yn ystod y cyfnod anarferol hwn, a chan fod yn rhaid i’r diwydiant twristiaeth gau ei ddrysau am y tro, rhaid i bawb barchu’r mesur eithafol hwn. Peidiwch â theithio, arhoswch yn ddiogel yn eich prif gartref. Ni chaniateir teithio at ddibenion hamdden. Mae pob llety ac atyniad gwyliau yng Nghymru ar gau i ymwelwyr.

“Mae’r neges yn glir – arhoswch gartref i arbed bywydau”.

Gall Gweinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol wneud cais am lety i agor at ddiben penodol. Oni bai y gofynnir yn benodol i fusnesau agor eu drysau, maen rhaid iddynt aros ar gau. Gellir gofyn iddynt agor i letya gweithwyr allweddol, pobl sydd wedi’u dadleoli neu sy’n ddigartref neu i ddarparu llety ar gyfer cleifion.

Click to Buy

I’r perwyl hwnnw, ac i gefnogi’r ymdrech genedlaethol i gadw pawb yn ddiogel yn ystod yr argyfwng hwn, mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, wedi ysgrifennu at ddarparwyr llety i ofyn a all unrhyw un gynnig llety ar gyfer grwpiau bregus.

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth wedi’i deilwra a chyngor i fusnesau ynghylch sut i ymdopi â’r coronafeirws, o gynllunio’n ariannol a’r gadwyn gyflenwi i gyngor ar materion staffio. Cynghorir busnesau twristiaeth a rhanddeiliaid yng Nghymru sydd eisiau canllawiau penodol i ymweld â gwefan Busnes Cymru neu ffonio llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: