09/21/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Rhybudd i bobl ardal Aberystwyth i ddilyn canllawiau coronafeirws / Warning to people in the Aberystwyth area to follow coronavirus guidelines

MAE achosion coronafeirws wedi cynyddu’n sylweddol yn ardal Aberystwyth dros y pum niwrnod diwethaf.

Nid yw nifer yr achosion cadarnhaol ar draws y Sir bob dydd erioed wedi bod mor uchel ag ydyw ar hyn o bryd. Mae’n dangos i ni pa mor hawdd y gall y feirws ledaenu.

Y gyfradd bresennol yng Ngheredigion yw 154.1 fesul 100 o’r boblogaeth (o 1pm, 04 Rhagfyr 2020).

Mae tystiolaeth wedi dangos, pan fydd cymunedau’n dod at ei gilydd ac yn dilyn canllawiau’r coronafeirws, y gellir arafu cyfradd a lledaeniad y feirws. Roedd hyn yn amlwg i’w weld yn ardal Aberteifi ac rydym bellach yn gofyn i’n trigolion yn ardal Aberystwyth wneud yr un peth.

Mae’r grŵp oedran amlycaf ar hyn o bryd i brofi’n bositif yn ardal Aberystwyth ymhlith pobl yn eu 20au. Ceir enghreifftiau lle maent wedi cael sawl cyswllt cymdeithasol mewn gwahanol leoliadau. Mae’r rhain yn cynnwys cysylltiadau yn y gwaith ac yna cwrdd â gwahanol grwpiau o bobl mewn lleoliadau cymdeithasol.

Rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n anodd cyfyngu ar nifer y bobl rydyn ni’n eu gweld, ond mae cyfyngu eich cysylltiadau yn hanfodol er mwyn cadw nifer y bobl sydd â’r feirws i lawr a dyma sut y byddwn yn amddiffyn ein hanwyliaid yn y pen draw.

Bydd Cyngor Sir Ceredigion bob amser yn cymryd y camau angenrheidiol i gadw ein trigolion yn ddiogel a bydd yn cymryd camau pendant pan fo angen. Mae ein Swyddogion Diogelu’r Cyhoedd yn gweithio gyda chydweithwyr yn Heddlu Dyfed-Powys i sicrhau bod busnesau’n cydymffurfio â’r rheoliadau ac wedi cyflwyno sawl hysbysiad dros yr wythnosau diwethaf lle mae angen gwella.

Mae symptomau coronafeirws yn cynnwys tymheredd uchel, peswch cyson newydd a phrofi colled neu newid o ran synnwyr arogleuo neu synnwyr blasu. Fodd bynnag, mae ein timau olrhain cysylltiadau wedi clywed gan sawl achos positif bod ganddynt ychydig o symptomau neu ddim symptomau ar y dechrau. Mae llawer ohonynt yn dweud mai’r arwyddion cyntaf yw pen tost, blinder a phoenau cyffredinol sy’n gysylltiedig â’r ffliw fel arfer. Felly rydym yn annog pobl sy’n teimlo’n sâl i fod yn ofalus iawn, yn enwedig i olchi dwylo a chadw pellter, ac os oes unrhyw amheuaeth, archebwch brawf.

Rhaid i unrhyw un â symptomau, waeth pa mor fach, ddilyn canllawiau hunan-ynysu a threfnu prawf ar unwaith, gan adael y cartref dim ond i gael eich profi. Ni ddylai unrhyw un fynd i’r gwaith na gadael y tŷ os oes ganddynt unrhyw symptomau – ystyriwch a diogelwch gymaint ag y gallwch bawb yn swigen eich aelwyd.

Ond, mae’n rhaid i chi chwarae eich rhan. Byddwch yn wyliadwrus a chofiwch ddilyn y canllawiau:

· Cadw pellter cymdeithasol o 2m oddi wrth eich gilydd pan fyddwch allan – dan do ac yn yr awyr agored;

· Golchi eich dwylo’n rheolaidd;

· Cyfyngu ar eich cyswllt cymdeithasol;

· Gweithio o gartref lle bynnag y bo’n bosibl.

· Gall aelwydydd ffurfio ‘swigen’ gyda’i gilydd – ni ellir cyfnewid, newid na hymestyn trefniant swigen ymhellach nag un aelwyd;

· Caniateir i bobl gyfarfod ag eraill tu allan i’r swigen honno mewn lleoliad rheoledig, fel tafarn neu fwyty lle mae protocolau diogelwch llym ar waith. Ond, pedwar person yw nifer y bobl sy’n gallu cyfarfod a hyd yn oed wedyn dylid cadw pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd.

· Gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, siopau ac ar drafnidiaeth gyhoeddus;

· Os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19, waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi hunan-ynysu gartref a threfnu prawf ar unwaith, gan adael eich cartref i gael prawf yn unig. Mae angen archebu prawf ar-lein https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu drwy ffonio 119.

Cadwch hyd braich i leddfu’r baich. Drwy wneud hyn, byddwn yn diogelu iechyd a lles ein pobl fwyaf bregus, gan gynnwys y gwasanaethau gofal ar gyfer yr henoed a’r sawl y mae eu cyflyrau meddygol yn peri eu bod yn arbennig o agored i niwed gan yr haint COVID-19. Byddwn yn diogelu’r ddarpariaeth addysg mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion. Byddwn yn galluogi’r economi leol i oroesi misoedd y gaeaf.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

Linc ar-lein: http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/rhybudd-i-bobl-ardal-aberystwyth-i-ddilyn-canllawiau-coronafeirws/

Coronavirus cases have significantly increased in the Aberystwyth area over the last 5 days.

The number of positive cases across the County on a daily basis has never been as high as it is now. It shows us how easily the virus can spread.

The current rate in Ceredigion is 154.1 per 100 population (as of 1pm, 04 December 2020).

Evidence has shown that when communities come together and follow the coronavirus guidelines, the rate and spread of the virus can be slowed. This was clear to see in the Cardigan area and we are now asking our residents in the Aberystwyth area to do the same

The most prominent age group at the moment to prove positive in the Aberystwyth area is amongst people in their 20s. There are examples where they have had several social contacts in different settings. These include contacts at work and then meeting different groups of people in social settings

We know it’s difficult to limit the number of people we see, but limiting your contacts is essential for keeping the number of people with the virus down and it’s how we will ultimately protect our loved ones.

Ceredigion County Council will always take the necessary steps to keep our residents safe and will take decisive action when required. Our Public Protection Officers are working with colleagues at Dyfed-Powys Police to ensure that businesses are complying with the regulations and have served several notices over the last few weeks where improvement is needed.

Symptoms of coronavirus include a high temperature, a new continuous cough and a loss or change to sense of smell or taste. But be aware of other symptoms early on, such as headaches, tiredness and general aches and pains usually associated with flu. We are urging people who feel unwell to be extra cautious, especially to practice hand hygiene and distancing, and if in doubt, please book a test.

Anyone with symptoms, no matter how small, must follow self-isolation guidance and arrange a test immediately, only leaving home to get tested. No one should go to work or leave the house if they have any symptoms – consider and protect as much as you possibly can everyone in your household bubble.

But, you must play your part. Remain vigilant and remember to follow the guidelines:

· Keep a 2m social distance from each other when out and about – indoors and outdoors;

· Wash your hands regularly;

· Limit your social contact;

· Work from home wherever possible;

· Households are able to form a ‘bubble’ with one other – that bubble arrangement cannot be swapped, changed, or extended further than one household;

· People are allowed to meet with others from outside that bubble in a regulated venue, such as a pub or restaurant (until 6pm) where there are strict safety protocols in place, but the maximum number of people that can meet is four and even then social distancing should be maintained wherever possible;

· Wear a face mask in indoor public places, shops and on public transport;

· Self-isolate immediately at the first sign of any COVID-19 symptoms and arrange a test immediately, only leaving home to get tested. A test need to be booked online https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test or by phoning 119.

Stay apart to play your part. By doing this, we will be protecting the health and wellbeing of our most vulnerable, including care services for the elderly and those whose medical conditions make them particularly at risk from COVID-19. We will be protecting the education provision within schools, colleges and universities. We will enable the local economy to survive the winter months

Together, we can keep Ceredigion safe.

%d bloggers like this: