YN dilyn ymateb hynod gadarnhaol pobl Cymru i gynllun Uwch-Noddwyr Llywodraeth Cymru, sydd wedi arwain at gyflwyno mwy na 2000 o fisas hyd yma, mae Gweinidogion wedi cyhoeddi saib gweithredol dros dro ar geisiadau newydd yn ystod mis Mehefin.

Diben y saib dros dro yw sicrhau bod pobl sy’n cyrraedd, a’r rhai sydd eisoes yma yng Nghymru, yn parhau i gael lefel ragorol o ofal a chefnogaeth.

Bydd y saib dros dro hwn yn dechrau o ddydd Gwener 10 Mehefin a bydd Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid yn defnyddio’r amser hwn i ganolbwyntio ar sefydlu trefniadau ar gyfer llety cam nesaf a darparu gwasanaethau cofleidiol ehangach ledled Cymru.

Dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol:

“O ddechrau’r gwrthdaro yn Wcráin, mae ein neges ni wedi bod yn glir – mae Cymru’n Genedl Noddfa ac yn barod i groesawu pobl sy’n ffoi rhag rhyfel.

Wedi’i lansio ddiwedd mis Mawrth, rydyn ni wedi cael ymateb cadarnhaol iawn i’n llwybr Uwch-Noddwyr ar gyfer Cartrefi i Wcráin. Rydyn ni wedi gweld fisas yn cael eu rhoi ymhell y tu hwnt i’n hymrwymiad cychwynnol i groesawu 1000 o bobl.

Bydd y saib dros dro hwn yn gyfle i ni fireinio’r trefniadau rydyn ni wedi’u rhoi ar waith i gefnogi pobl wrth iddyn nhw gyrraedd a sicrhau bod pob gwasanaeth cyhoeddus, yn enwedig awdurdodau lleol, yn gallu parhau i ddarparu cefnogaeth o safon uchel.

I fod yn glir, ni fydd y saib gweithredol hwn yn effeithio ar unrhyw geisiadau cyfredol a bydd pobl yn parhau i gyrraedd Cymru wrth i fisas gael eu dyfarnu ac wrth i drefniadau teithio gael eu cadarnhau.”

Gan ganmol y dull ‘Tîm Cymru’ o ymdrin â’r argyfwng, dywedodd y Gweinidog wedyn:

“Mae lefel yr ymrwymiad i bobl Wcráin ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus a’r gymdeithas ehangach wedi bod yn wych.

Rydw i eisiau talu teyrnged i bawb sy’n cyfrannu at ddull ‘Tîm Cymru’ o weithredu gyda’r argyfwng yn Wcráin. Mae’r cynllun hwn yn llwyddiant oherwydd yr holl unigolion, sefydliadau, busnesau, awdurdodau lleol a phartneriaid trydydd sector.

Fe allwn ni i gyd fod yn falch o’r ymdrech arwrol i gefnogi pobol Wcráin, gan ddangos yn glir bod Cymru wir yn Genedl Noddfa.”

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: