09/25/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Successful Completion of Forestry Skills Training Programme in Wales

Tilhill, the UK’s leading woodland creation, forest management and timber harvesting company, and Foresight Sustainable Forestry Company Plc, the UK’s first listed natural capital investment company, are pleased to announce that the inaugural ‘Foresight Sustainable Forestry Skills Training Programme’ in Wales has now been successfully completed.

The programme was launched in the summer of 2022 to help young people within rural Wales gain employment in forestry within their local Welsh community. The UK is experiencing a skills shortage as it looks to meet ambitious targets to plant more trees to combat climate change and satisfy a growing need for home grown timber. Targets cannot be met without upskilling and expanding the forestry contractor workforce.

Over 50 applicants applied for the programme and the four selected trainees have now completed their fully funded training over three separate weeks at Coleg Cambria Llysfasi, securing important qualifications in tree planting, chainsaw operating, tractor driving, and much more.

The four trainees – Lewis Hosking 20, Thomas Mellars, 24, Daniel Harrison, 22 and Rhys Jones, 16 – come from across Wales and from a variety of backgrounds.

Richard Kelly, Co-Lead of Foresight Sustainable Forestry Company, said:

“Congratulations to Lewis, Thomas, Daniel and Rhys for successfully completing the first Foresight Sustainable Forestry Skills Training Programme. The skills, qualifications and safety equipment that the training has provided means they are now well-placed to work as contractors across the forestry industry and we very much look forward to welcoming them to our sites in Wales. Particularly given the UK’s ambitious tree planting targets, many young people from farming communities are becoming increasingly interested and enthusiastic about working in forestry. The excellent response to this training programme makes it an initiative which we would like to repeat annually, both in Wales and potentially expand into Scotland and England.”

 

Iwan Parry, Tilhill’s Regional Manager for Wales and a Chartered Forester said:

“We are pleased to welcome four, fully trained new additions to the forest industry. They clearly have a great future ahead of them and we will see them again across woodland creation sites in Wales. The next step is for the trainees to receive mentoring from Tilhill Forest Managers, people with experience across full timber crop rotations including tree planting, woodland management and the harvesting and restocking of the best quality trees for home grown timber to supply local markets. This is especially important as the UK seeks to replace carbon-emitting steel and concrete in construction with home grown timber from sustainably managed forests.”

 

Andy White, Lead Forestry Lecturer at Coleg Cambria Llysfasi, said:

“This course has been the most fantastic opportunity for the trainees to gain invaluable skills, experience and knowledge, and a fast track gaining a range of important qualifications which will set them up for many years to come in a career in forestry. The trainees were highly motivated and enthusiastic and did well to keep up with the intense pace and pressure of the training package.

“They have all benefited from this important collaboration between education and industry, in this truly groundbreaking scheme designed to help address the skills needs of young people, to help and encourage them in the early stages of their career, and to help improve the supply of trained and skilled workers in the forest industry of the future. With proper training to ensure workers are safe, effective and efficient, forestry offers a great many diverse job opportunities to work outdoors, in a modern, hi-tech and sophisticated industry. Our trainees are now well placed to take advantage of these opportunities and are all actively employed in forestry work. Anyone wishing to follow their example should get in touch with the college to discuss the range of courses available.”

Daniel Harrison, 22 from Ceredigion said: “It was one of the best experiences I’ve had to date! Would highly recommend to anyone wanting to do some training.”

Lewis Hosking, 20 who originally worked on a farm before becoming a forestry contractor, said: “I applied for the programme because I knew it would help me out later in life by having a lot more certificates and learning more about trees. I enjoyed the tractor and strimming course the most. I learned a lot and met lots of new people.”

——————————————————————————————————————————————

Llwyddo i Gwblhau’r Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Coedwigaeth yng Nghymru
Wedi eu dewis o blith dros 50 o ymgeiswyr, mae’r pedwar hyfforddai bellach wedi cwblhau eu hyfforddiant a oedd wedi’i ariannu’n llawn yng Ngholeg Cambria Llysfasi
Mae llwyddiant y rhaglen hyfforddi yn golygu y bydd Tilhill a Foresight Sustainable Forestry yn ei hailadrodd yn flynyddol yng Nghymru, ac o bosibl yn ei hymestyn i’r Alban a Lloegr.
Mae Tilhill, prif gwmni creu coetiroedd, rheoli coedwigoedd a chynaeafu pren y DU, a Foresight Sustainable Forestry Company Plc, cwmni buddsoddi cyfalaf naturiol rhestredig cyntaf y DU, yn falch o gyhoeddi bod y ‘Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Coedwigaeth Gynaliadwy Foresight’ gyntaf i gael ei chynnal yng Nghymru bellach wedi cael ei chwblhau’n llwyddiannus.

Cafodd y rhaglen ei lansio yn ystod haf 2022 i helpu pobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru i gael cyflogaeth mewn coedwigaeth yn eu cymuned leol yng Nghymru. Mae prinder sgiliau yn y DU wrth iddi geisio cyrraedd targedau uchelgeisiol i blannu rhagor o goed i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a diwallu’r angen cynyddol am bren sy’n cael ei dyfu yn y DU. Ni ellir cyrraedd y targedau heb uwchsgilio ac ehangu’r gweithlu contractwyr coedwigaeth.

Roedd dros 50 o ymgeiswyr wedi gwneud cais am y rhaglen ac mae’r pedwar hyfforddai a ddewiswyd bellach wedi cwblhau eu hyfforddiant a oedd wedi cael ei ariannu’n llawn dros dair wythnos wahanol yng Ngholeg Llysfasi, Cambria, gan ennill cymwysterau pwysig mewn plannu coed, defnyddio llif gadwyn, gyrru tractor, a llawer mwy.

Mae’r pedwar hyfforddai – Lewis Hosking 20, Thomas Mellars, 24, Daniel Harrison, 22 a Rhys Jones, 16 – yn dod o bob cwr o Gymru ac o amrywiaeth o gefndiroedd.

Dywedodd Richard Kelly, Cyd-arweinydd Foresight Sustainable Forestry Company:

“Llongyfarchiadau i Lewis, Thomas, Daniel a Rhys am lwyddo i gwblhau Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Coedwigaeth Gynaliadwy gyntaf Foresight. Mae’r sgiliau, y cymwysterau a’r offer diogelwch a ddarparwyd drwy’r hyfforddiant bellach yn golygu eu bod mewn sefyllfa dda i weithio fel contractwyr ar draws y diwydiant coedwigaeth ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at eu croesawu i’n safleoedd yng Nghymru. Yn enwedig ac ystyried targedau plannu coed uchelgeisiol y DU, mae llawer o bobl ifanc o gymunedau ffermio yn datblygu mwy o ddiddordeb a brwdfrydedd ynghylch gweithio ym maes coedwigaeth. Mae’r ymateb rhagorol i’r rhaglen hyfforddi hon yn golygu ei bod yn fenter yr hoffem ei hailadrodd bob blwyddyn, yng Nghymru ac o bosibl ehangu i’r Alban a Lloegr.”

 

Dywedodd Iwan Parry, Rheolwr Rhanbarthol Tilhill yng Nghymru a Choedwigwr Siartredig::

“Rydyn ni’n falch o groesawu pedwar newydd i’r diwydiant coedwigaeth, a’r pedwar wedi cael eu hyfforddi’n llawn. Mae’n amlwg bod ganddynt ddyfodol disglair o’u blaenau a byddwn yn eu gweld eto ar draws safleoedd creu coetiroedd yng Nghymru. Y cam nesaf yw i’r hyfforddeion gael eu mentora gan Reolwyr Coedwigoedd Tilhill, pobl sydd â phrofiad o gylchdroi cnydau coed yn llawn gan gynnwys plannu coed, rheoli coetiroedd a chynaeafu neu ailstocio coed o’r ansawdd gorau i gael pren sydd wedi cael ei dyfu yn y DU i gyflenwi marchnadoedd lleol. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i’r DU geisio disodli dur a choncrit sy’n allyrru carbon ym maes adeiladu â phren sydd wedi cael ei dyfu yn y DU mewn coedwigoedd sy’n cael eu rheoli’n gynaliadwy.”

 

Dywedodd Andy White, Prif Ddarlithydd Coedwigaeth yng Ngholeg Cambria Llysfasi:

“Mae’r cwrs hwn wedi bod yn gyfle gwych i’r hyfforddeion ennill sgiliau, profiad a gwybodaeth amhrisiadwy, a llwybr cyflym i ennill amrywiaeth o gymwysterau pwysig a fydd yn eu paratoi am flynyddoedd lawer i ddilyn gyrfa ym maes coedwigaeth. Roedd yr hyfforddeion yn frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant ac fe wnaethon nhw’n dda i ddelio â chyflymder a phwysau dwys y pecyn hyfforddi.

“Maen nhw i gyd wedi elwa o’r cydweithio pwysig hwn rhwng addysg a diwydiant, yn y cynllun arloesol hwn sydd wedi’i gynllunio i helpu i fynd i’r afael ag anghenion sgiliau pobl ifanc, i’w helpu a’u hannog yng nghamau cynnar eu gyrfa, ac i helpu i wella’r cyflenwad o weithwyr medrus sydd wedi’u hyfforddi yn y diwydiant coedwigaeth yn y dyfodol. Gyda hyfforddiant priodol i sicrhau bod gweithwyr yn ddiogel, yn effeithiol ac yn effeithlon, mae coedwigaeth yn cynnig llawer o gyfleoedd gwaith amrywiol i weithio yn yr awyr agored, mewn diwydiant modern, technolegol a soffistigedig. Mae ein hyfforddeion mewn sefyllfa dda erbyn hyn i fanteisio ar y cyfleoedd hyn ac maen nhw i gyd yn cael eu cyflogi mewn gwaith coedwigaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno dilyn eu hesiampl gysylltu â’r coleg i drafod yr amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael.”

Dywedodd Daniel Harrison, 22 o Geredigion: “Dyma un o’r profiadau gorau i mi eu cael hyd yma! Byddwn i’n ei argymell yn gryf i unrhyw un sydd eisiau gwneud rhywfaint o hyfforddiant.”

Dywedodd Lewis Hosking, 20 a oedd yn gweithio ar fferm yn wreiddiol cyn dod yn gontractwr coedwigaeth: “Fe wnes i gais am y rhaglen oherwydd mod i’n gwybod y byddai’n fy helpu yn nes ymlaen yn fy mywyd drwy gael llawer mwy o dystysgrifau a dysgu rhagor am goed. Y cwrs tractor a strimio wnes i fwynhau fwyaf. Fe wnes i ddysgu lot a chwrdd â lot o bobl newydd.”

 

Contact Information

Georgina Thomas

Assistant Marketing Manager

Tilhill

07827793237

georgina.thomas@tilhill.com

Notes to editors

Photo: From left to right: Daniel Harrison, Rhys Jones, Simon Miller, Tilhill Wales Senior Forest Manager, Thomas Mellars, Lewis Hosking and Andy White, Head lecturer in forestry, Coleg Cambria Llysfasi.

O’r chwith i’r dde: Daniel Harrison, Rhys Jones, Simon Miller, Uwch Reolwr Coedwigoedd Tilhill Cymru, Thomas Mellars, Lewis Hosking ac Andy White, Prif ddarlithydd mewn coedwigaeth, Coleg Cambria Llysfasi.

Nodiadau i Olygyddion:

Gwybodaeth am Tilhill

Dros y 70 mlynedd a mwy diwethaf, mae Tilhill wedi plannu dros 1 biliwn o goed ac, fel cwmni preifat, mae ganddo’r nifer fwyaf o reolwyr sydd â chymwysterau proffesiynol, sy’n arbenigo mewn creu a rheoli coetiroedd, cynaeafu pren a thirweddu.

Gwybodaeth am Foresight Sustainable Forestry Company Plc

Mae Foresight Sustainable Forestry Company Plc yn buddsoddi mewn cynlluniau coedwigaeth a choedwigo yn y DU ac mae’n canolbwyntio’n bennaf ar gynyddu’r cyflenwad pren cynaliadwy yn y DU. Mae ei agwedd at goedwigaeth gynaliadwy yn cyd-fynd yn agos â phump o Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig ac mae’n cwmpasu gwarchod yr amgylchedd naturiol, gwella lefelau bioamrywiaeth, gwneud cyfraniad cadarnhaol at ddal a storio carbon, a chefnogi cymunedau gwledig. Mae ei gynlluniau coedwigaeth yng Nghymru, yr Alban a Lloegr yn chwarae rhan bwysig yn y brwydrau yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac yn erbyn colli bioamrywiaeth.

Tilhill:

For more information contact the Marketing Team on 01892 861008 or email marketingteam@tilhill.com

Tilhill Forestry Ltd, a wholly owned subsidiary of the BSW Timber Group, was established over 70 years ago. It is a national company operating from a network of offices throughout the UK. The company provides a full range of consultancy and contracting services to the forest owner and forestry investor. Further information is available at www.tilhill.com

BSW is the most technologically advanced sawmill company in the UK employing over 1,200 people. The Company’s roots date back to 1848, and with seven sawmills in the UK and one in Latvia, has a production capacity of more than 1.2 million m3 of sawn timber which is distributed throughout construction, fencing and landscape markets www.bsw.co.uk

Together, BSW and Tilhill form a strong partnership in the forest industry that will deliver quality from beginning to end – from creating new forests through to producing timber end products.

%d bloggers like this: