Athrawon yn poeni am iechyd meddwl disgyblion wrth iddynt ddychwelyd i’r ysgol

MAE arolwg a gynhaliwyd gan y ddwy elusen blant fwyaf yng Nghymru wedi datgelu bod 85% o staff ysgolion yn poeni bod y cyfyngiadau symud wedi effeithio ar iechyd meddwl eu disgyblion. Roedd llai nag un o bob pump ohonyn nhw (18.5%) yn teimlo bod ganddyn nhw’r sgiliau angenrheidiol i Continue Reading

Canllawiau wedi’u cyhoeddi i helpu ysgolion, colegau a lleoliadau gofal plant

MAE Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i ysgolion er mwyn iddynt allu cynllunio i ddisgyblion ddychwelyd ar 29 Mehefin i “ailgydio, dal i fyny, paratoi ar gyfer yr haf a mis Medi”. Cyhoeddwyd canllawiau ar gyfer lleoliadau addysg bellach hefyd, y mae disgwyl iddynt ailagor ar gyfer rhywfaint o ddysgu Continue Reading

Plaid Cymru yn galw am strategaeth brofi ar gyfer staff ysgolion cyn ddychwelyd i’r gwaith

Mae’r Gweinidog Cysgodol dros Addysg, Siân Gwenllian AS, wedi galw am drefn brofi glir i ar gyfer staff sy’n gweithio mewn ysgolion i fod ar waith yn barod cyn i ysgolion yn ail-agor. Byddai hyn yn ychwanegol at y profion gwrthgyrff (antibodies) mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi’u haddo. Mae prawf Continue Reading

Gweinidog Addysg yn nodi pum egwyddor allweddol ar gyfer ailagor ysgolion

MAE’R Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi nodi y phum egwyddor allweddol a fydd yn pennu sut y bydd addysg yn cael ei chyflwyno’n raddol mewn ysgolion yng Nghymru. Cyn iddi ymddangos o flaen y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc, bydd y Gweinidog yn egluro’i chynlluniau ar gyfer dull graddol o Continue Reading

Gweinidog Addysg Cymru yn cyhoeddi Trefniadau Arholi ar gyfer Blynyddoedd 10 a 12

MAE’R Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi sut y bydd dysgwyr Blwyddyn 10 a 12 yng Nghymru yn cael eu hasesu, wrth i drefniadau amgen gael eu cyflwyno yn dilyn y coronafeirws a chanslo arholiadau’r haf. Mae’r Gweinidog wedi penderfynu na fydd yn ofynnol i fyfyrwyr blwyddyn 10 a 12 Continue Reading

Cyngor yn cyflwyno rhybudd i dynnu’n ôl o ERW

MAE’r Bwrdd hefyd wedi cytuno i ystyried ôl troed newydd ar gyfer y gwasanaethau gwella ysgolion a fyddai’n cyd-fynd â Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Dywedodd y Bwrdd Gweithredol ei fod yn amserol i adolygu trefniadau ERW, gan gydnabod ar yr un pryd y gwelliannau o ran staffio a threfniadaeth yn rhanbarth Continue Reading

Cynllun gwyddoniaeth yn ceisio ysbrydoli darpar beirianwyr Cymru

ER mwyn nodi Wythnos Wyddoniaeth Prydain, mae’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi heddiw bod rhaglen i ddenu pobl ifanc i ddilyn gyrfa ym maes peirianneg yn cael ei hymestyn i ysgolion cynradd. Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn cynnal gweithgareddau i hyrwyddo pynciau a gyrfaoedd Continue Reading

Ymgynghori ar ddarpariaeth Gymraeg ysgolion

BYDD cynigion i newid y ddarpariaeth ieithyddol mewn pump o ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin yn cael eu cyflwyno mewn ymgynghoriad cyhoeddus. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin am gael adborth ar gynigion i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Rhys Prichard, Ysgol y Ddwylan, Ysgol Llys Hywel, Ysgol Griffith Jones ac Continue Reading

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: