12/02/2022

Wales News Online

Local & National News for Wales

Welsh food and drink continues to thrive as latest figures show the sector’s supply chain turnover increased to £23 billion in 2021, Rural Affairs Minister Lesley Griffiths has said.

This represents a growth of 2.9% from the £22.4bn in 2020.

The food and drink manufacturing sector in Wales, producing diverse products, experienced very strong growth in 2021 with turnover increasing by 10.2% from £4.9bn to £5.4bn.

Today’s announcement follows the news earlier this year that Welsh food and drink exports hit a record high in 2021 reaching £640m.

The Welsh Government continues to help businesses in the sector through multiple support schemes providing market insight and intelligence, investment, technical support, export support and strong emphasis on business networking.

Rural Affairs Minister, Lesley Griffiths said: “These figures demonstrate the commitment and desire of Welsh food and drink businesses to succeed, despite the tough economic situation they face.

“I am very proud of the resilience and enterprise shown by businesses emerging from the pandemic and overcoming multiple supply chain challenges.

“Wales’ innovative spirit continues to shine brightly in the sector and the proof is in the pudding with Welsh businesses continuing to pick up awards.

“Welsh Government support is also playing an important role and will continue to do so as we help companies reach their full potential.”

Diwydiant bwyd a diod Cymru’n parhau i ffynnu

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod diwydiant bwyd a diod Cymru’n parhau i fynd o nerth i nerth wrth i’r ffigyrau diweddaraf ddangos bod trosiant cadwyni cyflenwi’r sector wedi cynyddu i £23 biliwn yn 2021.

Dyma gynnydd o 2.9% o’r trosiant o £22.4 biliwn yn 2020.

Gwelwyd twf cadarn iawn yn y sector gweithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru, sy’n cynhyrchu cynhyrchion amrywiol, yn 2021 gyda throsiant yn cynyddu 10.2% o £4.9bn i £5.4bn.

Mae cyhoeddiad heddiw yn dilyn y newyddion a ddatgelwyd yn gynharach eleni bod gwerth allforion bwyd a diod o Gymru wedi cyrraedd ei lefel uchaf erioed yn 2021, sef £640m.

Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i helpu busnesau yn y sector drwy amryfal gynlluniau cymorth sy’n darparu mewnwelediad a gwybodaeth am y farchnad, buddsoddi, cefnogaeth dechnegol, cefnogaeth allforio a phwyslais cryf ar rwydweithio busnes.

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Mae’r ffigyrau yma’n dangos ymrwymiad ac awydd busnesau bwyd a diod o Gymru i lwyddo, er gwaethaf y sefyllfa economaidd anodd maen nhw’n ei hwynebu.

“Rwy’n falch iawn o’r gwytnwch a’r mentergarwch y mae busnesau yn eu dangos wrth adfer ar ôl y pandemig a goresgyn heriau lluosog yn y gadwyn gyflenwi.

“Mae busnesau arloesol Cymru yn arwain o fewn y sector, ac mae’r ffaith eu bod yn ennill gwobrau’n gyson yn tystio i hyn.

“Mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru hefyd yn hollbwysig a bydd hyn yn parhau wrth i ni helpu busnes i gyflawni hyd eithaf eu gallu.”

%d bloggers like this: