GWAHODDIR aelodau o’r cyhoedd i rannu eu barn ar waith sy’n gysylltiedig â sefydlu campws addysg cyfunol newydd i’w leoli yn ardal y Tyllgoed yn y ddinas.

Mae’r ymgynghoriad yn nodi’r cam nesaf yn natblygiad y ddarpariaeth addysg hon, y prosiect mwyaf – o ran maint a buddsoddiad – o blith datblygiadau addysg Caerdydd dan Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu’r Cyngor a Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Band B Llywodraeth Cymru, os eir ymlaen ag ef.

Byddai tair ysgol newydd yn cael eu gosod ar un safle, gan greu cartref i Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Riverbank ac Ysgol Uwchradd Woodlands.  Byddai’r campws ar y cyd hefyd yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau cynhwysfawr a fydd ar gael at ddefnydd y cyhoedd y tu allan i oriau’r ysgol.

Yn amodol ar gynllunio a chaffael, disgwylir i’r gwaith o adeiladu’r campws newydd ddechrau’n gynnar y flwyddyn nesaf a dod i ben ym mlwyddyn academaidd 2025/26.

Ym mis Mawrth 2022, cyhoeddodd Cyngor Caerdydd y byddai ISG yn ymgymryd â’r broses ddylunio ac adeiladu fanwl ar gyfer y cynllun, gan gynnwys yr adeiladau dros dro sy’n gysylltiedig â’r gwaith.

Mae’r Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio ar agor tan 11 Gorffennaf 2022 ac mae’n caniatáu i bobl ddweud eu dweud am y gwaith galluogi cyn i gais cynllunio gael ei gyflwyno i Bwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys sefydlu ysgol dros dro i’w lleoli yn ne’r safle i gynnwys;

Ystafelloedd dosbarth a derbynfa symudol, maes parcio dros dro’r ysgol, neuadd chwaraeon, cegin a ffreutur;

Llwybr troed dros dro o Heol y Tyllgoed i Rodfa Doyle;

Ffens Terfyn; ac

Meysydd chwaraeon ac Ardaloedd Gemau Amlddefnydd (MUGAs) a ffensys a goleuadau cysylltiedig

Dwedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd, yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry:

“Yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn yw’r cam nesaf yn natblygiad campws addysgol ar y cyd cyntaf Caerdydd ac mae’n garreg filltir gyffrous ar gyfer dyfodol Ysgolion Cantonian, Woodlands a Riverbank.

“Mae’r gwaith galluogi sy’n gysylltiedig â’r prosiect a sefydlu adeiladau ysgol dros dro ar gyfer Ysgol Uwchradd Cantonian, yn rhan annatod o’r prosiect a fydd, pan fydd wedi’i gwblhau, yn darparu cyfleusterau, arbenigedd a chyfleoedd addysgu eithriadol i fyfyrwyr, staff a’r gymuned.

“Rwy’n annog pobl i ddweud eu dweud i helpu i lunio’r cynlluniau a fydd yn cefnogi datblygiad y campws arloesol hwn sy’n cynrychioli buddsoddiad sylweddol yn ardal y Tyllgoed ac a fydd yn sicrhau bod y gymuned leol yn elwa o amwynderau modern, rhagorol.”

I weld y cynigion ac i ddweud eich dweud, ewch i: Cantonian High School, Fairwater Road, Cardiff / Ysgol Uwchradd Cantonian High School, Fairwater Road, Caerdydd (asbriplanning.co.uk)

Cynhelir sesiwn galw heibio i’r cyhoedd yn Hyb y TyllgoedDoyle Avenue, CF5 3HU,ar ddydd Mercher 22 Mehefin o 12 – 6pm

Mae Campws y Tyllgoed yn ddatblygiad arloesol yng Nghaerdydd sy’n gosod y safon ar gyfer prosiectau ysgolion yn y dyfodol fel y campws ysgol cyntaf i fod yn garbon sero-net, gan dargedu gostyngiad sylweddol mewn carbon a ymgorfforir hefyd yn ystod cam adeiladu’r prosiect. Mae hyn yn golygu y bydd y tair ysgol yn adeiladau hynod effeithlon o ran ynni, wedi’u pweru o ffynonellau ynni adnewyddadwy, gan alluogi Caerdydd i weithredu ar ei Strategaeth Un Blaned sy’n amlinellu uchelgais y ddinas iliniaru newid yn yr hinsawdd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Merry:

“Hon fydd ein hysgol Garbon Sero-net gyntaf, ac mae’r prosiect hwn yn cefnogi ein hymateb i’r argyfwng newid yn yr hinsawdd ac yn cyd-fynd â gweledigaeth Un Blaned Caerdydd i fod yn Garbon Niwtral erbyn 2030.

Rhagwelir y bydd y Cais Cynllunio ar gyfer adeiladu’r campws newydd yn cael ei gyflwyno ym mis Medi 2022 ac os caiff ei gymeradwyo bydd yn cynnwys;

Codi adeiladau ysgol newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Cantonian yn lle’r rhai presennol ar yr un safle gan ehangu’r ysgol o chwe dosbarth mynediad i wyth dosbarth mynediad gyda darpariaeth chweched dosbarth i hyd at 250 o ddisgyblion;

Ehangu’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) ar gyfer dysgwyr sydd â Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig (CSA), a leolir yn Ysgol Uwchradd Cantonian, i 30 lle mewn adeiladau pwrpasol ar safle newydd yr ysgol;

Adleoli Ysgol Woodlands i gampws y Tyllgoed o’i safle presennol gerllaw Parc Trelái a chynyddu’r capasiti i 240 o ddisgyblion mewn adeilad newydd;

Adleoli Ysgol Riverbank i gampws y Tyllgoed o’i safle presennol gerllaw Parc Trelái a chynyddu’r lle i ddarparu ar gyfer 112 o ddisgyblion mewn adeilad newydd.

I ddysgu mwy am Strategaeth Un Blaned Cyngor Caerdydd ewch iDogfen weledigaeth OPC.pdf (oneplanetcardiff.co.uk)

 

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: