MAE dau aelod o Blaid Genedlaethol Cymru o Gyngor Gwynedd a Chynghorydd Tref Portmadog WNP wedi lansio ymgyrch i’r ffi ailenwi eiddo yng Ngwynedd gael ei chynyddu’n ddramatig er mwyn amddiffyn enwau lleoedd Cymru.

Lansiodd y Cynghorwyr Peter Read, Dylan Bullard a Jason Humphries yr ymgyrch ar ôl i Lywodraeth Cymru Llafur bleidleisio yn erbyn pasio deddfwriaeth genedlaethol i amddiffyn enwau lleoedd hanesyddol Cymru.
Mae chwyddwydr wedi cael ei ddisgleirio yn ddiweddar ar golli enwau Cymraeg wrth i leoedd fel Cwm Cneifion yng Ngwynedd ddod yn ‘Nameless Cwm’, tra yn Ne Cymru gelwir fferm Faerdre Fach bellach yn ‘Happy Donkey Hill’.

Mae deiseb i’r Pwyllgor Deisebau yn y Senedd (Senedd Cymru) hefyd wedi sicrhau dros 17,000 o lofnodion. Mae’r ddeiseb yn galw am ddeddfwriaeth i atal pobl rhag newid enwau tai Cymru ‘er mwyn cenedlaethau’r dyfodol’.

Mae Cynghorwyr WNP bellach wedi lansio eu deiseb eu hunain yn benodol ar gyfer Gwynedd i sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu ar frys.

Dywedodd y Cynghorydd Read fod ei gynnig WNP Group yn “syml” ac y byddai’n amddiffyn enwau lleoedd Cymru nes bod deddfwriaeth genedlaethol yn cael ei sicrhau.

“Mae ein cynnig yn syml iawn mewn gwirionedd” meddai’r Cynghorydd Read. “Byddwn yn cynyddu’r ffi i ailenwi eiddo yng Ngwynedd i £10,000. Bydd perchnogion tai yn dal i allu tynnu enw Cymraeg eu heiddo ond bydd yn rhaid iddynt dalu ffi seryddol i wneud hynny.

“Os yw unrhyw warwyr mawr yn barod i dalu’r ffi honno i ddileu ein treftadaeth yna credwn y dylai unrhyw arian a godir gyfrannu at gyrsiau trochi diogel yr Iaith Gymraeg y ceisiodd y Cyngor eu torri o’r blaen. Unwaith y bydd deddfwriaeth genedlaethol ar waith i amddiffyn enwau lleoedd Cymru, byddwn yn hapus i ddod â’r ffi yn ôl i lawr.”

Ychwanegodd y Dirprwy Arweinydd Grŵp, y Cynghorydd Bullard:

“Mae’r WNP yn rhoi sofraniaeth gymunedol wrth wraidd yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Mae angen deddfwriaeth genedlaethol arnom i amddiffyn enwau lleoedd Cymreig ond nid oes esgus dros aros o gwmpas i hynny ddigwydd. Mae Llafur ym Mae Caerdydd eisoes wedi pleidleisio yn erbyn cyflwyno deddf i amddiffyn enwau Cymru unwaith ac felly mae angen i ni, fel pobl Gwynedd, amddiffyn ein hunain.

“Mae’n anhygoel iawn nad yw’r Cyngor wedi gwneud hyn eisoes. Ei ffi am ailenwi eiddo yw £55 yn unig. Pam ddylai rhywun allu dileu ein hiaith am bris islawr bargen o’r fath? A dim ond os ydyn nhw’n ailenwi hen enw Cymraeg hirsefydlog y mae’r ffurflen gais yn gofyn i bobl ‘ailystyried’. Mae ffi Cyngor Caerdydd yn fwy na dwbl Gwynedd’s ar £123. Ond nid yw hynny’n ddigon o hyd.

“Efallai y bydd y weinyddiaeth sy’n rhedeg Cyngor Gwynedd yn hapus i’n henwau Cymraeg fod yn rhad. Nid yw’r WNP. ”

Dywedodd Arweinydd Grŵp WNP ar Gyngor Cyngor Tref Porthmadog, Jason Humphries,

“Mae angen gweithredu, a dyna hanfod y WNP. Mae gan Gwynedd y pwerau i sicrhau nad yw enwau’n cael eu newid. Mae angen i’r Cyngor fwrw ymlaen a’u defnyddio. Rwy’n annog pawb i arwyddo ein deiseb. Byddaf yn pwyso ar yr achos trwy Gyngor Tref Porthmadog i geisio sicrhau bod enwau Cymru yn cael eu gwarchod. Lle mae ewyllys, mae yna ffordd.”

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: