12/01/2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Arolwg o ddarpariaeth toiledau y Cyngor

GOFYNNIR i bobl am eu sylwadau ynghylch strategaeth toiledau ddrafft y Cyngor.

O dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, mae’n ddyletswydd ar Gyngor Sir Caerfyrddin i gyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol.

Mae’r strategaeth ddrafft wedi’i llunio yn seiliedig ar ganlyniadau’r arolwg cyhoeddus y llynedd o ran darpariaeth toiledau ledled y sir.

Bellach, gall aelodau’r cyhoedd weld pa gamau y mae’r cyngor am eu rhoi ar waith yn seiliedig ar eu hadborth.

Mae’r Cyngor yn gweithredu nifer o gyfleusterau cyhoeddus ledled y Sir ac er bod gan awdurdodau lleol y pwerau i ddarparu toiledau, nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i wneud hynny.

Gan fod llai o adnoddau, mae’r strategaeth yn nodi ymagwedd strategol tymor hir y cyngor o ran darpariaeth toiledau gan amrywiaeth o ddarparwyr ledled y Sir.

Mae’r ymgynghoriad yn gofyn am farn pobl ynghylch a allai cwmnïau cyhoeddus a phreifat wneud mwy i helpu i sicrhau bod cyfleusterau toiled ar gael, ac ynghylch datblygu cynllun partneriaeth gymunedol.

Mae hefyd yn ystyried darparu toiledau ‘changing places’ i ddefnyddwyr anabl; yn ystyried a ddylid annog trefnwyr digwyddiadau i ddarparu toiledau dros dro; ac yn ystyried codi tâl ar gyfer defnyddio cyfleusterau er mwyn atal camddefnydd a fandaliaeth.

Gwahoddir pob preswylydd, busnes a sefydliad i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, sef arolwg byr ar-lein, sy’n cael ei gynnal tan 12 Mai, 2019.

Ewch i’r adran ymgynghori, neu gofynnwch am gopi papur yn unrhyw un o ganolfannau gwasanaeth cwsmeriaid y cyngor.

Bydd adborth yn cael ei ystyried cyn bod Strategaeth Toiledau Lleol Cyngor Sir Caerfyrddin yn cael ei chyhoeddi’n derfynol.

12 Mai, 2019

Translate Site»

You cannot copy content of this page

error: Buzz Off Tealeaf !!
%d bloggers like this: