03/20/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Cynllun Prentisiaethau a Rhaglen i Raddedigion Cyngor Rhondda Cynon Taf

MAE Cynllun Prentisiaethau a Rhaglen i Raddedigion hynod boblogaidd Cyngor Rhondda Cynon Taf bellach ar agor.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ymfalchïo mewn darparu cyfleoedd cyflogaeth o safon, ac ym mis Tachwedd 2018 enillodd wobr Cyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru ar gyfer y rhaglen Brentisiaeth ragorol. Mae’r Cyngor hefyd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021. Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni.

Mae gan y Cyngor 24 o brentisiaethau a 14 o swyddi i raddedigion ar gael yn 2021. Mae’r meysydd yn amrywio o beirianneg sifil i faterion cam-drin domestig, a rheoli prosiectau i seiberddiogelwch.

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf hanes cryf o ddarparu cyfleoedd cyflogaeth trwy ystod o gynlluniau cyflogaeth. Mae 121 o brentisiaid a 66 o raddedigion wedi cael eu cyflogi ers 2017.

Mae’r ystod enfawr o gyfleoedd sydd ar gael bob blwyddyn bob amser yn arwain at nifer fawr o geisiadau, ac mae poblogrwydd y cynlluniau’n cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae’r Cynllun Prentisiaethau wedi bod yn cael ei gynnal ers mis Medi 2012, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, mae dros 300 o brentisiaid wedi’u cyflogi ar draws y Cyngor.

Mae’r prentisiaethau cyfnod penodol (2 flynedd) â thâl yn rhoi cyfle i sicrhau cymwysterau cydnabyddedig ym myd diwydiant, yn ogystal â phrofiad galwedigaethol hanfodol mewn 16 o feysydd penodol.

Mae’r swyddi i raddedigion yn lleoliadau gwaith cyfnod penodol (2 flynedd) lle cewch gyfleoedd i ddatblygu sgiliau rheoli mewn sefydliad dynamig ac amrywiol, yn ogystal â chyflawni cymhwyster Rheoli Prosiectau Lefel 4.

Mae llawer o raddedigion o’r blynyddoedd blaenorol wedi llwyddo i gael swyddi rheoli ar ôl cwblhau’r rhaglen. Mae hyn yn cynnwys dau o raddedigion sydd, ar hyn o bryd, yn Benaethiaid Gwasanaethau yn y Cyngor.

Mae trefniadau ar waith i gynnal y cyfweliadau a’r asesiadau angenrheidiol yn y modd mwyaf diogel posibl sy’n cadw at yr holl ganllawiau a gofynion perthnasol o ran iechyd cyhoeddus.

Meddai’rCynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf:

“Rydw i’n falch iawn o allu cyhoeddi bod modd i bobl gyflwyno ceisiadau ar gyfer Cynllun Prentisiaethau a Rhaglen i Raddedigion Cyngor RhCT 2021.

“Mae Cynllun Prentisiaethau a Rhaglen i Raddedigion y Cyngor wedi bod yn hynod lwyddiannus bob blwyddyn. Hyd yn oed gyda’r amserlen recriwtio ddiwygiedig y llynedd, bu cynnydd o ran eu poblogrwydd.

“Yn 2017, fe wnaethon ni ymrwymiad i ddarparu o leiaf 150 o brentisiaethau a swyddi i raddedigion drwy’r ddau gynllun yn ystod tymor y Cyngor yma. Y llynedd, fe ragoron ni ar yr ymrwymiad hwnnw, bron i ddwy flynedd yn gynt na’r disgwyl, gan wneud addewid pellach y bydden ni’n parhau i ddarparu rhagor fyth o gyfleoedd eleni.

“A ninnau’n un o gyflogwyr mwyaf yr ardal leol, rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd creu swyddi o safon sy’n talu’n dda, ynghyd â chyfleoedd dysgu, i’n trigolion lleol – ac mae hynny’n bwysicach nag erioed erbyn hyn.

“Mae’r Cyngor yn darparu ystod eang o wasanaethau, ac mae ein cyfleoedd i brentisiaid a graddedigion yn adlewyrchu hyn gan gynnig swyddi mewn meysydd sy’n amrywio o’r amgylchedd, mecaneg, cyfrifeg a digidol.

“Ers 2017, mae 121 o brentisiaid wedi manteisio ar y cyfleoedd hyfforddi a datblygu sy’n rhan annatod o’r cynllun, ac mae cylch 2018 o brentisiaid a graddedigion bellach yn cyrraedd diwedd eu cynlluniau ac yn edrych ymlaen at ddechrau eu gyrfaoedd llwyddiannus.

“Rydyn ni’n falch o nodi bod 100% o Brentisiaid a Graddedigion y Cyngor wedi cyflawni eu fframwaith cymhwyster llawn rhwng 2012 a 2018, gyda 92% yn sicrhau cyflogaeth ar ôl i’w cynllun ddod i ben. Aeth mwy na 80% o’r rhain ymlaen i sicrhau swydd gyda’r Cyngor, tra bod eraill wedi mynd ymlaen i gyflawni dysgu pellach.

“Mae ein rhaglen i raddedigion yn rhoi cyfle i ymgeiswyr llwyddiannus ddatblygu’n rheolwyr y dyfodol, wrth gyflawni cymwysterau cydnabyddedig ym myd diwydiant.  Ers 2017, mae’r Cyngor wedi cyflogi 66 o raddedigion trwy’r Rhaglen i Raddedigion, ac maen nhw i gyd yn gwneud cyfraniadau cadarnhaol at y Cyngor ac yn dod â syniadau newydd a ffyrdd arloesol o feddwl gyda nhw.

“Mae creu swyddi i raddedigion a phrentisiaethau hefyd yn mynd law yn llaw â’r cynlluniau gwaith rydyn ni’n eu cynnig i unigolion sy’n gadael gofal. Mae hyn yn cynnwys eu paratoi nhw ar gyfer y byd gwaith trwy gynllun GofaliWaith a chynnig lleoliadau gwaith dwy flynedd â thâl a chatalog helaeth o brofiad gwaith i helpu pobl ifainc i ddod o hyd i swyddi llawn amser trwy gynllun “Camu i’r Cyfeiriad Cywir”.

“Mae’r pandemig wedi dangos bod staff y Cyngor yn cyflawni gwaith hanfodol er mwyn diogelu’n cymunedau a chynnal gwasanaethau hollbwysig ar gyfer ein trigolion. Rydw i’n gobeithio y bydd gwaith hanfodol ein staff yn ysbrydoli pobl i ystyried dod i weithio i Gyngor Rhondda Cynon Taf.”

%d bloggers like this: