Dros 70 o arddangoswyr wedi’u cadarnhau ar gyfer Cynhadledd Canol y Ddinas

MAE dros 70 o arddangoswyr eisoes wedi’u cadarnhau ar gyfer digwyddiad pwysig a gynhelir yn y gwanwyn,  o fusnesau annibynnol bach i entrepreneuriaid, cwmnïau mawr a datblygwyr.

Bydd Cynhadledd ac Arddangosfa Canol Dinas Abertawe 2022 a gynhelir yn Arena Abertawe ddydd Iau 17 Mawrth o 10am i 8pm, yn rhoi cyfle i fanwerthwyr, busnesau rhanbarthol, mentrau cymdeithasol, prosiectau cymunedol a sefydliadau nid er elw canol y ddinas, gynyddu eu proffil a gwneud cysylltiadau. Unrhyw un am ragor o wybodaeth am arddangos E-bostiwch zoe@4theregion.org.uk.

Bydd y digwyddiad a drefnwyd gan 4TheRegion, mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, hefyd yn rhoi cyfle i ddathlu’r ddinas a’r rhanbarth a darganfod yr hyn sy’n digwydd nawr ac yn y dyfodol.

Bydd arddangoswyr a’r holl rai a fydd yn bresennol yn clywed gan benderfynwyr ac arweinwyr y ddinas, gan helpu i lunio’r weledigaeth ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Bydd trafodaethau, sesiynau grwpiau llai, gweithdai a hwb busnes hefyd ar gyfer rhwydweithio a dosbarthiadau meistr.

Meddai’r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe:

“Bydd y digwyddiad hwn – y gynhadledd gyntaf o’i bath i’w chynnal yn Arena Abertawe – yn dathlu popeth sy’n wych am Abertawe a’r rhanbarth, o’n busnesau lleol rhagorol i’r prosiectau mawr sy’n trawsnewid y ddinas a De-orllewin Cymru gyfan.

“Mae’r cyfuniad o’n busnesau a’n hentrepreneuriaid a’r adfywio sydd naill ai wedi’i gwblhau’n barod, ar y gweill neu yn yr arfaeth yn golygu ein bod mewn sefyllfa gref i adfer o effaith economaidd y pandemig.

“Bydd Cynhadledd ac Arddangosfa Canol Dinas Abertawe 2022 yn galluogi pawb a fydd yn bresennol i rwydweithio, cynyddu eu proffil a darganfod rhagor am gynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol a fydd yn cyflwyno dinas a rhanbarth sy’n cyfuno cyfleusterau o’r radd flaenaf â swyddi a chyfleoedd o safon i fodloni dyheadau pawb.”

Yn ogystal â Chyngor Abertawe, mae Pobl Group a Coastal Housing yn brif noddwyr ar gyfer y digwyddiad, a fydd yn cynnwys pum parth:

Datblygiad a Buddsoddiad, a noddir gan Ranbarth Gwella Busnes (BID) Abertawe;

Cyrchfan, Teithio a Thwristiaeth, a noddir gan Morgans Abertawe;

Yr Economi Gylchol, Ynni a’r Amgylchedd, a noddir gan Pobl Group a Coastal Housing;

Yr Economi Greadigol, Diwylliant a Digidol, a noddir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; a hefyd

Cysylltu’r Rhanbarth, a noddir gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe

Meddai Dawn Lyle, sylfaenydd a chadeirydd 4TheRegion:

“Ddwy flynedd yn ôl, bu’n rhaid i ni ganslo’r digwyddiad hwn pan osodwyd cyfyngiadau symud ar draws y byd. Ar ôl yr amser anodd y mae pob un ohonom wedi’i gael ers hynny, mae’n amser dod yn ôl at ein gilydd ac edrych i’r dyfodol – ein dinas wych ger y môr a’r holl bethau cyffrous sy’n digwydd yma.

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at arddangos yr holl fusnesau, pobl, sefydliadau a phrosiectau a fydd yn gwneud y ddinas yn wych, a gobeithiwn y bydd pawb yn achub ar y cyfle i gael cipolwg ar yr arena newydd ragorol hefyd.”

 

 

Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com
You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: