06/16/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

DDYDD Iau, bydd trigolion Caerdydd yn pleidleisio i ddewis pwy fydd yn eu cynrychioli yn y Senedd a phwy fydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer yr ardal heddlu leol hon.

Mae gwaith cynllunio wedi bod ar y gweill ers misoedd i sicrhau bod gorsafoedd pleidleisio yn fannau diogel i bleidleisio ar 6 Mai. Gall preswylwyr sydd wedi dewis bwrw eu pleidlais mewn person ddisgwyl gweld llawer o’r mesurau yr ydym i gyd wedi dod yn gyfarwydd â hwy yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mewn siopau a chyfleusterau dan do eraill, megis defnyddio hylif diheintio dwylo, marciau llawr i helpu gydag ymbellhau cymdeithasol a’r angen i wisgo gorchudd wyneb, oni bai eich bod wedi’ch eithrio

C:\Users\c080012\Desktop\Electoral Reform\Valepolling station pics\PS example covid 3.jpg               C:\Users\c080012\Desktop\Electoral Reform\Valepolling station pics\PS example covid 2.jpg

Efallai y bydd angen i bleidleiswyr giwio i fynd i mewn i’r orsaf bleidleisio, gan y bydd terfyn ar nifer y bobl a ganiateir yn yr adeilad ar un adeg. Bydd systemau unffordd ar waith mewn llawer o’r gorsafoedd a gofynnir i bleidleiswyr gydymffurfio â’r arwyddion sydd mewn lle i helpu pobl i fynd i mewn ac allan o’r adeilad yn ddiogel.

Efallai y bydd preswylwyr am ddod â’u pensil eu hunain i farcio eu papur pleidleisio, er y bydd cyflenwadau hefyd ar gael yn yr orsaf bleidleisio.

Bydd staff yn yr orsaf bleidleisio yn glanhau’n rheolaidd drwy gydol y dydd i helpu i gadw pleidleiswyr yn ddiogel a helpu i gyfyngu ar ledaeniad COVID-19.

Dywedodd Paul Orders, Swyddog Canlyniadau Lleol Caerdydd:

“Bydd etholiadau’r wythnos hon yn wahanol i unrhyw rai eraill o’r blaen ac rydym wedi bod yn gweithio’n galed i greu amgylchedd diogel i bleidleiswyr a staff yn ein gorsafoedd pleidleisio ledled y ddinas. Bydd mesurau diogelu amrywiol ar waith ar y diwrnod, trefniadau tebyg i’r rhai sydd wedi dod yn rhan o’n harferion bob dydd ers dechrau’r pandemig.”

Etholiad dydd Iau fydd y tro cyntaf i bobl ifanc 16 ac 17 oed a dinasyddion tramor cymwys allu pleidleisio dros Aelodau o’r Senedd. Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm.

Ni ddylai unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws neu y gofynnwyd iddo hunanynysu fynychu gorsaf bleidleisio.

Mewn rhai amgylchiadau, os oes gennych argyfwng sy’n golygu na allwch bleidleisio’n bersonol, gallwch wneud cais am ddirprwy brys. Rhaid i hyn fod yn rhywbeth nad oeddech yn ymwybodol ohono cyn dyddiad cau arferol y bleidlais drwy ddirprwy ac mae’n cynnwys yr angen i hunanynysu oherwydd COVID-19.

Gellir gwneud ceisiadau Dirprwy Brys hyd at 5pm ar y diwrnod pleidleisio.

 

%d bloggers like this: