05/20/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Patients boosted by innovations in musculoskeletal health

New and improved methods of managing Musculoskeletal (MSK) conditions such as osteoporosis and arthritis are benefitting people across Wales.

Wellness coaches, voucher schemes, group coaching and discounted gym memberships are just a few of the ways health boards are providing support.

The transformation across services aims to improve patient outcomes, better support those on waiting lists to manage their condition, and work toward equal access of care across Wales.

MSK conditions can cause severe long-term bone and joint pain and include osteoarthritis, rheumatoid arthritis, back pain and osteoporosis. Currently 18% of people in Wales suffer from Osteoporosis and 974,000 people in Wales are suffering from an MSK condition.

The Welsh Government is working on a variety of initiatives, aligned to ‘A Healthier Wales’, including earlier access to services, prehabilitation, digital tools for patients and links with community leisure groups.

These initiatives will work with people to build MSK health and slow down the progression of existing conditions. In addition, people on waiting lists will be supported to wait well and be emotionally and physically ready for surgery.

The Minister for Health and Social Services, Eluned Morgan will announce tomorrow [Thursday 20 October] the launch of a Fracture Liaison Service Development and Quality Assurance Group. This task force will focus on creating consistent access to services aimed at preventing secondary fractures across Wales and helping health boards to develop and deliver new ways of working to support people.

Every health board in Wales is transforming services and the Wellness Improvement Service (WISE), run by Cwm Taf Morgannwg University Health Board is one such example. Patients are offered wellness coaches to help support evidence-based lifestyle and behavioural changes to improve their physical and mental health, reduce symptoms and understand the root cause of their health challenge. This could include group coaching in community venues or virtually and social prescribing groups as well as vouchers to spend in local businesses via GetFitWales.

Cardiff & Vale University Health Board is working to deliver health care in local communities, by partnering with leisure centres to support people with arthritis to live well by offering discounted gym memberships. The health board is also working with

Swim Wales, to develop water-based activity programmes. The programmes will support people on orthopaedic waiting lists to escape pain and prepare them for surgery through self-guided exercises via an app.

Innovations like these are making a real difference to people living with MSK conditions. Results of the prehabilitation programme for people waiting for knee and hip replacement surgery at Betsi Cadwaladr and Swansea Bay University Health Boards have shown significant improvements in all outcome measures for participants with pain, with function and quality of life measures improving between 17%-69%.

Prevention and transformation are two key levers in the Welsh Government’s plan for planned care recovery to help reduce waiting times and deliver more sustainable services in the future.

Minister for Health and Social Services, Eluned Morgan said:

“It is fantastic to see the wide range of care available to those suffering with MSK[musculoskeletal – as MSK wont be a common term for the population] conditions. We know the physical pain MSK conditions can have as well as a debilitating effect on mental health and wellbeing, these services will

make a real difference for people living and managing these conditions and their families.

“MSK health is influenceable and we can improve it by transforming services to focus on prevention and building sustainability in the system. Creating systemic change is never an easy task but by transforming the services we offer now whilst bringing down waiting lists is vital if we want to stop the waiting list growing in the future and help people to live healthier lives.

Cleifion yn cael hwb gan ddatblygiadau mewn iechyd cyhyrysgerbydol

Cleifion yn cael hwb gan ddatblygiadau mewn iechyd cyhyrysgerbydol
Lawrlwytho
Mae dulliau newydd a gwell o reoli cyflyrau Cyhyrysgerbydol megis osteoporosis ac arthritis o fudd i bobl ledled Cymru.

Ymysg y ffyrdd y mae byrddau iechyd yn darparu cymorth yw hyfforddwyr lles, cynlluniau talebau, hyfforddiant mewn grŵp ac aelodaeth campfa am brisiau gostyngol.

Nod y trawsnewid ar draws gwasanaethau yw gwella canlyniadau cleifion, rhoi cymorth gwell i’r rhai sydd ar restrau aros i reoli eu cyflwr, a gweithio tuag at fynediad cyfartal at ofal ledled Cymru.

Gall cyflyrau Cyhyrysgerbydol achosi poen hirdymor yn yr esgyrn a’r cymalau ac maent yn cynnwys osteoarthritis, arthritis gwynegol, poen cefn ac osteoporosis. Ar hyn o bryd mae 18% o bobl yng Nghymru yn dioddef o Osteoporosis ac mae 974,000 o bobl yng Nghymru yn dioddef o gyflwr Cyhyrysgerbydol.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio ar amrywiaeth o ddatblygiadau, sy’n ategu’r rhaglen ‘Cymru Iachach’, gan gynnwys mynediad cynharach at wasanaethau, rhagsefydlu, offer digidol i gleifion a chysylltiadau â grwpiau hamdden cymunedol.

Bydd y datblygiadau hyn yn gweithio gyda phobl i wella iechyd Cyhyrysgerbydol ac i arafu datblygiad cyflyrau presennol. Yn ogystal, bydd pobl ar restrau aros yn cael eu cefnogi i aros yn iach ac i fod yn barod yn emosiynol ac yn gorfforol ar gyfer llawdriniaeth.

Yfory [dydd Iau 20 Hydref], bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Gofal, Eluned Morgan yn cyhoeddi lansiad Grŵp Datblygu a Sicrhau Ansawdd Gwasanaeth Cyswllt Toresgyrn. Bydd y tasglu hwn yn canolbwyntio ar greu mynediad cyson at wasanaethau sydd â’r nod o atal toresgyrn eilaidd ledled Cymru a helpu byrddau iechyd i ddatblygu a darparu ffyrdd newydd o weithio i gefnogi pobl.

Mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru yn trawsnewid gwasanaethau ac mae’r Gwasanaeth Gwella Lles, a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yn un enghraifft o hyn. Cynigir hyfforddwyr lles i gleifion i helpu i gefnogi newidiadau o ran ffordd o fyw ac ymddygiad sy’n seiliedig ar dystiolaeth i wella eu hiechyd corfforol a meddyliol, i leihau symptomau ac i ddeall gwraidd eu her iechyd. Gall hyn gynnwys hyfforddiant mewn grŵp mewn lleoliadau cymunedol neu yn rhithiol a grwpiau rhagnodi cymdeithasol yn ogystal â thalebau i’w gwario mewn busnesau lleol drwy GetFitWales.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn gweithio i ddarparu gofal iechyd mewn cymunedau lleol, drwy gydweithio â chanolfannau hamdden i gefnogi pobl ag arthritis i fyw’n iach drwy gynnig aelodaeth campfa am bris gostyngol. Mae’r bwrdd iechyd hefyd yn gweithio gyda Nofio Cymru, i ddatblygu rhaglenni gweithgareddau dŵr. Bydd y rhaglenni yn cefnogi pobl sydd ar restrau aros orthopedig i ddianc rhag poen a’u paratoi ar gyfer llawdriniaeth drwy ymarferion hunan-dywys drwy ap.

Mae datblygiadau fel hyn yn gwneud gwir wahaniaeth i bobl sy’n byw â chyflyrau Cyhyrysgerbydol. Mae canlyniadau rhaglenni rhagsefydlu ar gyfer pobl sy’n aros am lawdriniaeth gosod pen-glin neu glun newydd ym myrddau iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bae Abertawe wedi dangos gwelliannau sylweddol ym mhob mesur canlyniad ar gyfer cyfranogwyr o ran poen, gyda mesurau swyddogaeth ac ansawdd bywyd yn gwella 17%-69%.

Mae atal a thrawsnewid yn ddau ysgogiad allweddol yng nghynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer adferiad gofal a gynlluniwyd i helpu i leihau rhestrau aros ac i ddarparu gwasanaethau mwy cynaliadwy yn y dyfodol.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan:

“Mae’n wych gweld bod ystod eang o ofal ar gael i’r rhai sy’n dioddef o gyflyrau Cyhyrysgerbydol. Gwyddom y gall poen corfforol cyflyrau Cyhyrysgerbydol gael effaith niweidiol ar iechyd meddwl a llesiant, bydd y gwasanaethau hyn yn gwneud gwir wahaniaeth i bobl sy’n byw ac yn rheoli’r cyflyrau hyn ac i’w teuluoedd.

“Mae modd dylanwadu ar iechyd Cyhyrysgerbydol a gallwn ei wella drwy drawsnewid gwasanaethau a chanolbwyntio ar atal yn ogystal â gwella cynaliadwyedd yn y system. Nid yw creu newid systemaidd byth yn dasg hawdd ond drwy drawsnewid y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig nawr wrth leihau rhestrau aros, mae’n hanfodol os ydym am stopio’r rhestrau aros rhag tyfu yn y dyfodol ac i helpu pobl i fyw’n iachach.”

%d bloggers like this: