June 22, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Prydles newydd wedi’i llofnodi ar gyfer Mart Caerfyrddin

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sicrhau dyfodol Mart Caerfyrddin, gyda lesddeiliad newydd a’r addewid o fuddsoddiad newydd a swyddi newydd i’r ardal.

Mae Nock Deighton Agricultural LLP, sy’n rhedeg Marchnad Da Byw lwyddiannus Castellnewydd Emlyn, wedi ennill y tendr i redeg y mart yn Nant-y-ci.

Bydd y cwmni’n gwneud buddsoddiad cychwynnol sylweddol i uwchraddio’r cyfleusterau, ac mae’n bwriadu creu 19 o swyddi lleol, yn ogystal â darparu gwaith i arwerthwyr lleol.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau:

“Mae Mart Caerfyrddin yn elfen bwysig o economi wledig Sir Gaerfyrddin, ac rydym yn falch o allu cynnig y cyfle hwn i Nock Deighton. Mae gan y cwmni hanes hir a gwych o redeg marchnadoedd da byw mawr – gan gynnwys y mart llwyddiannus iawn yng Nghastellnewydd Emlyn – ac ymrwymiad cryf i leoliaeth. Mae’r cwmni’n addas iawn i Mart Caerfyrddin ac edrychwn ymlaen at gysylltiad hir a llwyddiannus â nhw wrth i ni symud y mart yn ei flaen.”

Mae cwmni Nock Deighton yn 190 mlwydd oed ac ar hyn o bryd mae’n rhedeg Canolfan Da Byw ac Arwerthiant fawr Bridgenorth yn Swydd Amwythig.

Ers cymryd dros farchnad da byw Castellnewydd Emlyn yn 2018 mae wedi cynyddu’r defnydd dros 60 y cant, gan droi marchnad oedd yn dirywio yn farchnad ffyniannus.

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate

Dywedodd cynrychiolydd Nock Deighton:

“Mae Partneriaid Nock Deighton Agricultural LLP yn falch iawn o fod wedi cael y cyfle i redeg Mart Caerfyrddin yn y dyfodol agos iawn.
“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddatblygu’r busnes, ochr yn ochr â’n marchnadoedd presennol yng Nghastellnewydd Emlyn a Bridgnorth, ac wrth wneud hynny ddarparu cyflogaeth o ansawdd da i bobl leol – rhywbeth rydym wedi ymrwymo iddo ac yn edrych ymlaen at ei wneud.
“Rydym yn gobeithio darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’n holl gwsmeriaid, yn y prif gyfleuster da byw ar gyfer cymunedau gwledig gorllewin Cymru a thu hwnt.”

Mart Mae gan y mart yn Nant-y-ci ddau gylch arwerthu gyda llociau cysylltiedig ar gyfer gwartheg, defaid a moch ynghyd â chyfleusterau modern pwrpasol gan gynnwys derbynfa a swyddfa mart, caffi a bar.

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: