DDYDD Gwener 5ed o Orffennaf cynhelir Seremoni Wobrwyo arbennig yng Ngwesty’r Village, Abertawe er mwyn cyflwyno tystysgrifau ym maes Gofal Plant  i 85 o ddisgyblion ysgol uwchradd sy’n rhan o Gynllun Ysgolion Cam wrth Gam a reolir gan Mudiad Meithrin.

Bydd dros 180 o ffrindiau a theuluoedd y disgyblion llwyddiannus wedi teithio o bob rhan o Gymru i fod yn bresennol yn yr achlysur arbennig hwn.

Ers dechrau cynnig y gwasanaeth arbenigol yma i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn 2006, mae dros 1,200 o ddisgyblion wedi cymhwyso ym maes gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg. Eleni mae 12 ysgol wedi bod yn rhan o gynllun hyfforddi Cam wrth Gam, sy’n cynnig cyrsiau i ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd fel rhan o gwricwlwm yr ysgol.

Cynigir cwrs Tystysgrif Lefel 2 mewn Gofal ac Addysg Plant a chwrs Diploma Lefel 2 mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant ynghyd â chwrs Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant a chwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant. CACHE yw’r corff dyfarnu sy’n achredu’r holl gyrsiau yma.

Caiff y tystysgrifau eu cyflwyno i’r disgyblion gan yr actor Carwyn Glyn, sy’n adnabyddus am chwarae rhan DJ yn y gyfres deledu Pobl y Cwm.

Ymysg y siaradwyr gwadd a fydd yn annerch y gynulleidfa bydd Dr Llinos Jones, Pennaeth Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin, Karina Poultney-Shaw, Arbenigwr Pwnc, CACHE, a Natasha Jones cyn-fyfyrwraig.

Eleni am y tro cyntaf byddwn yn anrhydeddu ‘Dysgwr y Flwyddyn’. Bydd enillydd ar gyfer pob cwrs yn ogystal ag un enillydd Cenedlaethol. Noddir y gystadleuaeth hon gan CACHE.

Dywedodd Eunice Jones, Rheolwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol y Mudiad:

“Mae Cam wrth Gam yn cydweithio’n agos gyda phenaethiaid ac awdurdodau lleol er mwyn cynnig rhaglenni hyfforddi sy’n diwallu anghenion ysgolion a’r gymuned yn y ffordd orau. Mae tiwtoriaid, aseswyr a dilyswyr sy’n meddu ar brofiad a chymwysterau priodol, yn darparu amrywiaeth sydd wedi’u teilwra i anghenion unigol y dysgwr.

“Mae wedi bod yn bleser beirniadu cystadleuaeth ‘Dysgwr y Flwyddyn’ eleni a mynd allan i weld y bobl ifanc yma’n gweithio gyda phlant ar lawr gwlad gan ymarfer yr hyn maent wedi ei ddysgu yn y dosbarth.

“Mae 12 ysgol wedi bod yn rhan o’r cynllun eleni ac fe fydd ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes yn ysgol newydd fydd yn ymuno â’r cynllun ym mis Medi.”

By

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: