04/13/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Wales announces publicly-owned renewable energy developer

The Minister for Climate Change, Julie James, has today announced a state-owned energy developer in response to energy insecurity, the cost-of-living crisis and the increasing threats posed by the climate and nature emergencies.

Speaking in the Senedd this afternoon, the Minister said energy profits created in Wales will deliver greater benefit for people in Wales.

Surplus funds generated through the new developer will go back into the public purse to be reinvested in improving energy efficiency in homes in Wales and creating good quality, home grown, clean energy jobs.

Delivering on aims to have more than one gigawatt of locally-owned generation by 2030, the new state-owned energy developer will scale up renewable energy rollout, initially through the development of onshore wind projects on the Welsh Government woodland estate.

Like elsewhere in the UK, some renewable energy projects on the Welsh Government woodland estate have been developed by state-owned energy developers, meaning profits go back to their respective countries.

The Minister said:

“We want to harvest our wind and use it to produce power that directly benefits people in Wales.

“We will set up a publicly-owned renewable energy developer. This is a long-term sustainable investment that puts net zero and the communities of Wales at the heart of the transition we need.

“We are in a climate emergency and our approach is in stark contrast to the UK Government that is focusing on fracking and fossil fuels – opposed by most communities and incompatible with our international obligations.”

With soaring living costs and an ongoing lack of certainty around energy supply, the Minister said the current UK market was “bad for bill payers”.

The focus of Wales’ energy policy is securing a reliable and diverse energy mix that delivers local benefit.

Minister for Climate Change Julie James added:

“This is an historic moment for Wales. The cost-of-living crisis is directly related to the major increase in the cost of energy, which strengthens the need for an approach that returns more to the people of Wales.

“If other countries are anything to go by, then we should expect considerable returns from our investment and – as we share the ambitions of these other nations – we have a genuine opportunity to produce an income that will really help us to deliver here.

“We are taking positive action to ensure we deliver on our net zero commitments in ways that benefit our communities.”

Cymru yn cyhoeddi datblygwr ynni adnewyddadwy sy’n eiddo cyhoeddus

Heddiw, mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyhoeddi datblygwr ynni sy’n eiddo i’r wladwriaeth mewn ymateb i ansicrwydd ynni, yr argyfwng costau byw a’r bygythiadau cynyddol yn sgil yr argyfyngau hinsawdd a natur.

Wrth siarad yn y Senedd y prynhawn yma, dywedodd y Gweinidog y bydd yr elw o ynni sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru yn sicrhau mwy o fudd i bobl yng Nghymru.

Bydd arian dros ben sy’n cael ei gynhyrchu drwy’r datblygwr newydd yn mynd yn ôl i’r pwrs cyhoeddus i’w ailfuddsoddi er mwyn gwella effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi yng Nghymru a chreu swyddi ynni glân o ansawdd da sydd wedi’u datblygu yma.

Gan gyflawni amcanion i gael dros un gigawat o gynhyrchiant mewn dwylo lleol erbyn 2030, bydd y datblygwr ynni newydd sy’n eiddo i’r wladwriaeth yn ehangu’r broses o gyflwyno ynni adnewyddadwy, yn y lle cyntaf drwy ddatblygu prosiectau gwynt ar y tir ar ystad coetir Llywodraeth Cymru.

Yn yr un modd â mannau eraill yn y DU, mae rhai prosiectau ynni adnewyddadwy ar ystad coetir Llywodraeth Cymru wedi cael eu datblygu gan ddatblygwyr ynni sy’n eiddo i’r wladwriaeth, sy’n golygu bod elw’n mynd yn ôl i’r gwledydd hynny.

Dywedodd y Gweinidog:

“Rydym am gynaeafu ein gwynt a’i ddefnyddio i gynhyrchu pŵer sydd o fudd uniongyrchol i bobl yng Nghymru.

“Byddwn yn sefydlu datblygwr ynni adnewyddadwy sy’n eiddo cyhoeddus. Mae hwn yn fuddsoddiad cynaliadwy hirdymor sy’n rhoi sero net a chymunedau Cymru wrth wraidd y cyfnod pontio sydd ei angen arnom.

“Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd ac mae ein dull gweithredu yn hollol groes i ddull Lywodraeth y DU sy’n canolbwyntio ar ffracio a thanwyddau ffosil – sy’n cael eu gwrthwynebu gan y mwyafrif o gymunedau ac sy’n anghydnaws â’n rhwymedigaethau rhyngwladol.”

Gan fod costau byw yn parhau i gynyddu ac yn sgil y diffyg sicrwydd parhaus ynghylch cyflenwadau ynni, dywedodd y Gweinidog fod y farchnad bresennol yn y DU yn “wael i dalwyr biliau”.

Mae sicrhau cymysgedd ynni dibynadwy ac amrywiol sy’n darparu budd lleol yn agwedd ganolog ar bolisi ynni Cymru.

Ychwanegodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James:

“Mae hon yn foment hanesyddol i Gymru. Mae’r argyfwng costau byw yn uniongyrchol gysylltiedig â’r cynnydd mawr yng nghost ynni, sy’n cryfhau’r angen am ddull gweithredu sy’n sicrhau mwy o fudd i bobl Cymru.

“Os yw gwledydd eraill yn gynsail o gwbl, yna dylem ddisgwyl elw sylweddol o’n buddsoddiad ac – wrth inni rannu uchelgeisiau’r cenhedloedd eraill hyn – mae gennym gyfle gwirioneddol i gynhyrchu incwm a fydd wir yn ein helpu i gyflawni yma.

“Rydym yn cymryd camau cadarnhaol i sicrhau ein bod yn cyflawni ein hymrwymiadau sero net mewn ffyrdd sydd o fudd i’n cymunedau.”

%d bloggers like this: