02/26/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Portraits of Welsh Government Ministers and Deputy Ministers, 19 November 2019

Written Statement: Funding for Warm Hubs

Jane Hutt MS, Minister for Social Justice has issued a written statement on warm hubs. The statement reads as follows:

On 20th September we announced an initial £1m of funding to support Warm Hubs. Today I am announcing how that funding will be distributed and what it will be used for.

With domestic fuel prices increasing, it is expected many people will struggle to keep their homes at a healthy temperature this winter, particularly those people at home all day, the elderly and the vulnerable. Many organisations including local authorities, community councils, faith groups, sports clubs, community centres are already setting up, or looking to set up, Warm Hubs within local communities. Warm Hubs are intended as places in local communities where people can find a safe, accessible and warm environment during the day to help reduce the cost of heating their own homes and to help those facing extreme fuel poverty this winter.

Early discussions with stakeholders have indicated That Warm Hubs should be an inviting place to spend time. They should be open and inclusive and take into account local and cultural needs.

Warm Hubs might offer:

Refreshments and snacks (as a minimum) but may extend to a more substantive meal where relevant or possible.
Advice and support services to those who attend, this can be for example advice and support on financial matters, health and well-being or digital accessibility.
Activities such as exercise, or arts and cultural activity (subject to location and availability).
Much of the expertise on where Warm Hubs should be placed, and what should be provided within Warm Hubs, rests within local communities. Local authorities working in partnership with the public sector, voluntary sector and community partners will be best placed to gauge and understand local needs, existing provision and to design and deliver local solutions.

Funding for Warm Hubs will therefore be distributed via local authorities in Wales. Funding will be distributed in line with local authority agreed existing formula. As part of the funding local authorities will be required to engage with their local partners, including County Voluntary Councils (CVC’s), in the development of Warm Hubs and in the provision / distribution of funding at a local community level to local community groups wishing to operate / establish a Warm Hub.

It is important that the approach to the delivery of Warm Hubs is joined up and meets local needs. In the same way that it is expected local authorities will work with local stakeholders, it is expected that any organisation wishing to put Warm Hub provision in place will contact their local authority or their local CVC to ensure they are delivering as part of the overall area approach and not duplicating local provision. It may be more appropriate in some places for organisations and volunteers to work with existing Warm Hubs rather than establish additional ones.

For more information on the local arrangements for Warm Hubs and local funding, I would encourage people to contact their local authority to register their interest.

Datganiad Ysgrifenedig: Cyllid ar gyfer Canolfannau Clyd

Jane Hutt AS, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Ar 20 Medi fe wnaethom gyhoeddi cyllid cychwynnol o £1 miliwn i gefnogi Canolfannau Clyd. Heddiw rwy’n cyhoeddi sut bydd y cyllid hwnnw yn cael ei ddosbarthu a beth fydd ei ddiben.

Gan fod pris tanwydd domestig yn cynyddu, disgwylir y bydd llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd cadw eu cartrefi ar dymheredd iach y gaeaf hwn, yn enwedig pobl sydd gartref drwy’r dydd, pobl hŷn a phobl agored i niwed. Mae nifer o sefydliadau gan gynnwys awdurdodau lleol, cynghorau cymuned, grwpiau ffydd, clybiau chwaraeon, a chanolfannau cymunedol eisoes yn sefydlu Canolfannau Clyd o fewn cymunedau lleol, neu’n bwriadu eu sefydlu. Diben Canolfannau Clyd yw bod yn lle yn y gymuned leol lle gall pobl ddod o hyd i amgylchedd diogel, hygyrch a chynnes yn ystod y dydd er mwyn helpu i leihau’r gost o gynhesu eu cartrefi eu hunain, er mwyn cynorthwyo’r rhai sy’n wynebu tlodi tanwydd eithriadol y gaeaf hwn.

Mae trafodaethau cynnar gyda rhanddeiliaid wedi nodi y dylai Canolfannau Clyd fod yn lle croesawgar i dreulio amser. Dylent fod yn agored ac yn gynhwysol, ac yn ystyrlon o anghenion lleol a diwylliannol.

Gallai Canolfannau Clyd gynnig y canlynol:

lluniaeth a byrbrydau (o leiaf) ond gallent ymestyn i brydau bwyd mwy sylweddol ble bo’n berthnasol neu’n bosibl.
cyngor a chymorth i’r rheini sy’n bresennol, er enghraifft cyngor a chymorth ar faterion ariannol, iechyd a lles neu hygyrchedd digidol.
gweithgareddau fel ymarfer corff, neu weithgareddau celfyddydol neu ddiwylliannol (yn ddibynnol ar y lleoliad ac argaeledd).
Cymunedau lleol sydd â’r arbenigedd ynglŷn â lle dylid lleoli Canolfannau Clyd, a beth ddylai gael ei ddarparu ynddynt. Awdurdodau lleol, gan weithio mewn partneriaeth â’r sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a phartneriaid cymunedol, fydd yn y lle gorau i fesur a deall anghenion lleol a darpariaeth bresennol, ac i gynllunio a darparu datrysiadau lleol.

Bydd cyllid ar gyfer y Canolfannau Clyd felly yn cael ei ddosbarthu drwy awdurdodau lleol yng Nghymru. Bydd yn cael ei ddosbarthu yn unol â’r fformiwla bresennol y cytunwyd arni ag awdurdodau lleol. Fel rhan o’r cyllid bydd angen i awdurdodau lleol ymgysylltu â’u partneriaid lleol, gan gynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol, i ddatblygu Canolfannau Clyd a darparu/dosbarthu cyllid ar lefel gymunedol leol i grwpiau cymunedol lleol sy’n dymuno gweithredu/sefydlu Canolfan Glyd.

Mae’n bwysig bod y dull o ddarparu Canolfannau Clyd yn gyson ac yn diwallu anghenion lleol. Yn yr un modd ag y disgwylir y bydd awdurdodau lleol yn gweithio gyda rhanddeiliaid lleol, disgwylir y bydd unrhyw sefydliad sy’n dymuno darparu Canolfan Glyd yn cysylltu â’i awdurdod lleol neu ei gyngor gwirfoddol sirol er mwyn sicrhau ei fod yn darparu fel rhan o’r dull gweithredu cyffredinol yn yr ardal yn hytrach na dyblygu darpariaeth leol. Mae’n bosibl y bydd yn fwy priodol i sefydliadau a gwirfoddolwyr weithio gyda Chanolfannau Clyd presennol mewn rhai lleoliadau, yn hytrach na sefydlu rhai ychwanegol.

I gael rhagor o wybodaeth am y trefniadau lleol ar gyfer Canolfannau Clyd a chyllid lleol, byddwn yn annog pobl i gysylltu â’u hawdurdod lleol i gofrestru eu diddordeb.

%d bloggers like this: