Ail-agorodd Caban Cymunedol Cas-gwent diwedd mis Mai – am y tro cyntaf ers i Bandemig Covid-19 arwain at ei chau dros dro. Mae’r Caban bellach ar agor i’r cyhoedd, felly anogir trigolion lleol i ddysgu mwy am sefydliadau lles a chyfleoedd cymunedol yng Nghas-gwent a de Sir Fynwy.

Wedi’i leoli yn Ysbyty Cymunedol Cas-gwent, mae’r Caban yn gydweithrediad rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor Sir Fynwy, ac mae’n gweithredu fel canolbwynt i’r gymuned leol ac i fudiadau gwirfoddol.  Mae’n fan lle gall ystod eang o sefydliadau sy’n canolbwyntio ar les fod â sylfaen, yng nghanol y gymuned.  Mae hyn hefyd yn creu lle gwych ar gyfer cydweithredu a chydweithio, yn ogystal â chyfle galw heibio i aelodau o gymuned y dref gael gwybod ynghylch yr holl wasanaethau a digwyddiadau lles ar garreg eu drws.

Daeth dros ddwsin o sefydliadau gwybodaeth a chyngor lleol i’r agoriad, gan gynnwys Mind Monmouthshire, Autism Awareness, Papyrus, Monmouthshire Housing, Cyfannol Women’s Aid a’r gwasanaeth cyfeillio Ffrind i Mi.

Dywedodd Trish Edwards, Pennaeth Gwasanaeth dros Fwrdeistref Sir Fynwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

”Mae wedi rhoi hwb gwirioneddol i’r timau i wybod y bydd y cyhoedd unwaith eto’n elwa o’r gwasanaethau a ddarperir gan y Caban.  Roedd gwir deimlad o gyffro gan yr aelodau niferus o’r gymuned a fynychodd yr agoriad a chefnogodd tîm arlwyo’r ysbyty gyda stondin gacennau blasus [aeth y rhoddion i elusennau]. Edrychwn ymlaen at groesawu pawb, cefnogi ein cymuned leol a hyrwyddo lles ar bob cyfle.”

Daeth y Cynghorydd Tudor Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu a Gwasanaethau Iechyd Hygyrch, i’r digwyddiad a dywedodd:

“Mae’n wych gweld y cyfleuster cymunedol hanfodol hwn ar agor i’r cyhoedd unwaith eto.  Rydym yn gwybod bod gwybodaeth, cyngor a chymorth o ansawdd uchel yn hanfodol i helpu pobl i aros yn iach yn eu cymunedau ac mae hyn yn lle gwych i bobl gael gafael ar y cymorth a’r gefnogaeth honno tra’n dysgu am yr hyn sy’n digwydd yn eu cymuned leol.”

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: