02/25/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Ceisio barn trigolion am gynlluniau parc sglefrio Maes y Sioe Coed Duon

MAE trigolion yn ardaloedd Cefn Fforest a Choed Duon wedi cael eu gofyn i roi eu barn am gynigion i osod parc sglefrio newydd ar safle Maes y Sioe.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnal ymgynghoriad am y cynigion fel rhan o’i raglen Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC), a fydd yn buddsoddi tua £260 miliwn mewn cartrefi tenantiaid a’u cymunedau lleol.

Cafodd ymgynghoriad cychwynnol ei gynnal yn ystod mis Medi 2020.  Bydd ymarfer mwy cynhwysfawr yn cael ei gynnal dros yr wythnosau nesaf i fesur barn trigolion.  Bydd y Cyngor yn rhoi cyfle i drigolion lenwi arolwg yn electronig.  Gall y rhai na allan nhw gwblhau’r arolwg ar-lein gysylltu â Lynne John, Swyddog Amgylcheddol, ar 01443 864002 neu drwy e-bostio johnl@caerffili.gov.uk

Hyd yn oed os yw trigolion wedi rhoi eu barn o’r blaen, mae’r Cyngor yn annog pobl i sicrhau eu bod nhw’n llenwi’r arolwg fel bod eu hadborth yn cael ei gynnwys.

Mae barnau’n cael eu ceisio ar gynigion i osod parc sglefrio concrit newydd ger y parc chwarae a’r gampfa awyr agored bresennol ar Faes y Sioe, Coed Duon, a fyddai’n gadarn ac yn ddiogel rhag fandaliaeth, fwy neu lai, yn ogystal â bod yn dawelach na’r dewis arall ar ffurf metel.  Byddai’r dyluniadau’n debyg i nifer o rai eraill sy’n cael eu gosod, fel rhan o’r rhaglen SATC, mewn cymunedau ledled y Fwrdeistref Sirol, a byddai’n cynnig lle diogel a hygyrch yn yr awyr agored i bobl ifanc ddefnyddio byrddau sglefrio, sgwteri a beiciau.

%d bloggers like this: