July 25, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Darllediadau byw i gadw ffermwyr mewn cysylltiad â phrosiectau ffermydd

MAE Cyswllt Ffermio wedi canfod ffordd arloesol o ymateb i’r ffaith bod digwyddiadau ar ffermydd wedi cael eu gohirio ar gyfer yr haf drwy gynnal cyfres o ddarllediadau digidol byw oddi ar ei safleoedd arddangos.

Bydd y darllediadau hyn yn mynd â’r digwyddiadau i ffermwyr, gan alluogi Cyswllt Ffermio i barhau i ymgysylltu â nhw yn ystod y pandemig.

Dywed Dewi Hughes, Rheolwr Technegol Cyswllt Ffermio, y bydd y darllediadau ar-lein yn sicrhau bod ffermwyr yn dal i allu ymuno hyd yn oed pan na allant ddod ynghyd ar y fferm tra bod mesurau cadw pellter cymdeithasol a chyfyngiadau teithio mewn grym.

“Bydd ffermwyr yn gallu gweld drostynt eu hunain o gysur eu cartrefi sut mae technoleg newydd a gwahanol dechnegau rheolaeth yn gallu newid eu harferion ffermio,” meddai Mr Hughes.

Bydd yr holl ddigwyddiadau yn dechrau am 19:30 ac yn cael eu ffrydio yn fyw ar blatfform Zoom. Bydd cyfle i glywed wrth ffermwyr y safleoedd arddangos ynghyd â chlipiau fideo o’r ffermydd, a bydd y swyddogion technegol sy’n gyfrifol am y prosiectau unigol ac arbenigwyr ac ymgynghorwyr y prosiect yn rhoi cyflwyniadau ac yn ymuno yn y drafodaeth drwy gyswllt byw.

Bydd y digwyddiadau 90 munud o hyd yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys rheoli pridd a glaswelltir, cnydau, geneteg, ffrwythlondeb, cynhyrchu wyau dofednod a thechnoleg synwyryddion.

Bydd cyfle i ffermwyr ryngweithio yn ystod y digwyddiadau hyn trwy gyflwyno cwestiynau i’r ffermwyr a’r panel o arbenigwyr.

Gweler yr amserlen arfaethedig ar gyfer y digwyddiadau isod:

Dyddiad Amser Safle Arddangos Prif bwnc y digwyddiad
08/07/2020 19:30 Moelogan Fawr, Llanrwst

 

Buddion technoleg newydd i ganfod buchod yn gofyn tarw ar gyfer gwella perfformiad a phroffidioldeb y fuches sugno.
22/07/2020 19:30 Mountjoy,

Hwlffordd

Croesawu technoleg genomeg i fridio buchod cyfnewid a lleihau mewnbynnau nitrogen trwy ddefnyddio meillion.
05/08/2020 19:30 Rhiwaedog, Y Bala Gwerthuso buddion technoleg i ganfod pan fo buchod yn gofyn tarw i sicrhau enillion o ran ffrwythlondeb y fuches sugno.

Gwella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd oddi ar y borfa.

19/08/2020 19:30 Wern,

Y Trallwng

Archwilio’r amodau amgylcheddol gorau posibl ar gyfer ieir dodwy maes h.y. aer, gwastraff a dŵr i wella iechyd yr adar ac felly cynhyrchiant a phroffidioldeb.
02/09/2020 19:30 Graig Olway,

Brynbuga

Canolbwyntio ar symudedd gwartheg, storio slyri ac isadeiledd.
16/09/2020 19:30 Dolygarn,

Y Drenewydd

Opsiynau porthiant amgen i wella cynhyrchiant a lleihau’r effaith amgylcheddol ar fferm ucheldir.

Bydd manylion am sut i gael mynediad i’r digwyddiadau yn cael eu cyhoeddi ar galendr digwyddiadau ar-lein Cyswllt Ffermio ar https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/beth-sydd-ymlaen

Mae Cyswllt Ffermio, sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra, yn cael ei gyllido drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: