06/15/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Hywel Dda / St David’s Day celebrations at Hywel Dda

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnal wythnos o weithgareddau i staff eu mwynhau gan gynnwys lansio ei Bolisi Sgiliau Dwyieithog newydd.

Bob blwyddyn, mae Tîm Gwasanaethau’r Gymraeg y bwrdd iechyd yn hyrwyddo’r diwrnod cenedlaethol hwn trwy annog staff i ddysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau presennol, a hynny trwy greu cyfleoedd i staff ddefnyddio’r iaith.

Meddai Emma Evans, Uwch-swyddog Iaith: “Mae dathlu ein diwylliant Cymraeg yn bwysig ac mae rhaglen Gŵyl Ddewi’r wythnos hon yn gyfle i staff Hywel Dda i gofleidio’r iaith, a chymryd rhan mewn amryw ffyrdd i’w dysgu – yn y pen draw, ein cleifion fydd yn elwa o hyn.”

Mae rhaglen yr wythnos yn cynnwys cyflwyno cardiau fflach i staff cymunedol, sesiynau rhithwyr dysgu Cymraeg a gweithgareddau amrywiol eraill i helpu staff i fagu hyder yn eu sgiliau.

“Ein nod yw i’r bwrdd iechyd allu darparu gwasanaeth gofal iechyd dwyieithog rhagorol i’n cymunedau.’’

Crewyd y rhaglen i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a chyfrannu at uchelgais Llywodraeth Cymru o filiwn o bobl yn medru ac yn mwynhau’r Gymraeg erbyn 2050.

Meddai Lisa Gostling, Cyfarwyddwr Y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol: “Mae gennym ddyletswydd gofal ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i’n holl gleifion. Mae gallu darparu gwasanaeth iechyd dwyieithog i’n cymunedau i sicrhau eu bod yn cael eu gofal iechyd yn eu dewis iaith yn ffordd inni ychwanegu gwerth gwirioneddol at gysur a llesiant ein cleifion.”

Mae’r bwrdd iechyd wedi cynhyrchu clip fideo byr yn amlinellu prif nod y polisi a gweledigaeth y bwrdd iechyd ar gyfer y Gymraeg yn y gweithle.
____________________________________

In celebration of St David’s Day, Hywel Dda University Health Board are holding a week of Welsh language activities for staff to enjoy, including the launch of its new Bilingual Skills Policy.

Each year the health board’s Welsh language service team proudly promotes this national day by encouraging staff to learn or improve their Welsh speaking skills, by creating opportunities for staff to use Welsh.

Welsh language officer, Emma Evans said: “Celebrating our Welsh culture is important and this week’s St David’s Day programme gives Hywel Dda staff the opportunity to embrace the language, and participate in opportunities to learn our national language which will ultimately be of great benefit to our Welsh speaking patients.”

The St David’s Day programme includes activities such as Welsh language flashcards for community staff, Welsh language virtual learning sessions, and other alternative activities to help staff gain confidence with their Welsh speaking skills.

“Our objective is for the health board to be able to provide an excellent bilingual healthcare service for our communities.’’

The programme was created to raise awareness of the Welsh language and contributes to the Welsh Government’s ambition to see a million people attempting and enjoying speaking Welsh by 2050.

Our Director of Workforce and Organisational Development, Lisa Gostling said: “At Hywel Dda UHB we have a duty of care to all of our patients. Being able to provide a bilingual health service to our communities to ensure they can receive care in the language that they feel most confident with, is a way for us to add real value to our patients comfort and well-being.”

The health board has also produced a short video clip outlining the health board’s vision for the Welsh language within the workplace.

%d bloggers like this: