DYWEDODD Cadeirydd newydd Cyngor Sir Caerfyrddin y bydd yn gweithio’n ddiflino yn ystod ei gyfnod yn y swydd.

Mae’r Cynghorydd Kevin Madge, aelod dros Y Garnant, yn ymgymryd â chadwyn y swydd wrth ddathlu 40 mlynedd yn gynghorydd.

Wrth gymryd y gadair,  rhoddodd y Cynghorydd Madge deyrnged i’r cyn-gadeirydd y Cynghorydd Mansel Charles, yr aelod dros Lanegwad, gan ddweud ei fod wedi cyflawni ei ddyletswyddau gydag angerdd.

Bydd y Cynghorydd Madge yn cadeirio’r Cyngor am y 12 mis nesaf, gyda’r Cynghorydd Ieuan Davies, yr aelod dros Lanybydder fel ei is-gadeirydd, a’i wraig Catrin yn gydymaith iddo.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y flwyddyn sydd i ddod, byddaf yn gwneud fy ngorau glas dros bawb. Byddaf yn gweithio’n ddiflino,” meddai.

Mae’r Cynghorydd Madge wedi dewis Ymddiriedolaeth Trussell, sy’n cefnogi rhwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd a darpariaeth bwyd brys i bobl mewn argyfwng, fel Elusen y Cadeirydd am y flwyddyn .

Y Cadeirydd yw prif ddinesydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ac mae’n cael ei ethol yn y Cyfarfod Blynyddol.

Mae’r dyletswyddau’n cynnwys cadeirio cyfarfodydd llawn y Cyngor, cynrychioli’r Cyngor ar achlysuron ffurfiol a seremonïol, croesawu ymwelwyr i’r Sir, a mynychu a chefnogi digwyddiadau a drefnir gan bobl a sefydliadau lleol.

Mae’r Cynghorydd Madge wedi bod yn gynghorydd sir ers 1996, ac yn aelod o Gyngor Tref Cwmaman ers 1979.

Mae hefyd yn Gadeirydd Cangen Garnant y Lleng Brydeinig Frenhinol, Canolfan Deulu’r Garnant a Phryd ar Glud Cwmaman, ac mae’n aelod o Gymdeithas Cyfeillion Dyffryn Aman.

Mae’n cynrychioli’r Cyngor Sir ar awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a Chronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd y Betws, ac mae ar gorff llywodraethu Ysgol y Bedol.

Yn gyn-ddisgybl o Ysgol Dyffryn Aman, mae’r Cynghorydd Madge wedi gweithio yn Nyffryn Aman drwy gydol ei oes, yn fwyaf diweddar fel asiant ac ymchwilydd i Dr Alan Williams AS tan 2001.

Yn gefnogwr pêl-droed brwd, mae wedi gwasanaethu yn Gadeirydd a Llywydd Clwb Pêl-droed Cwmaman ac wedi treulio 25 mlynedd yn ddyfarnwr pêl-droed Cynghrair Cymru a Chastell-nedd a’r Cylch.

Mae’n briod gyda dau o blant a thri o wyrion.

We monitor clicks
ADVERT: We are seeing a reduction in newspaper sales across the UK. We believe every one of us deserves equal access to vital public service journalism. We have upheld our editorial independence in the face of the disintegration of traditional media. Our independence means we can set our own agenda and voice our own opinions. Our journalism is free from commercial and political bias. We can challenge the powerful without fear and give a voice to those less heard. We rely on donations and advertising to continue bringing you all your local news. We are grateful for any support you may be able to offer.
For More Hyperlocal News Stories Click on the Banner
, , ,
Related Posts
Latest Posts from Wales News Online