May 10, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Grantiau gwelliannau awyr agored helpu busnesau baratoi i ailagor

GYDA lleoliadau lletygarwch yn cael ailagor ddiwedd y mis, mae busnesau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn defnyddio cyllid i’w helpu i baratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl yn ddiogel.

Mae’r Gronfa Adfer Wedi Covid-19 Gwelliannau Awyr Agored, sy’n cynnwys arian gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Tasglu’r Cymoedd a menter Buddsoddiad Adfywiad Targedig Llywodraeth Cymru, wedi targedu ardaloedd allanol lle mae cwsmeriaid ac aelodau o’r cyhoedd yn ymgynnull, yn ymlacio neu’n mwynhau bwyd a diod.

Mae perchnogion busnes ac eiddo masnachol wedi gallu ymgeisio am grantiau hyd at £10,000 ar gyfer addasiadau yn amrywio o ganopïau a dodrefn awyr agored i blanwyr, gwresogi awyr agored, sgriniau a mwy. Mae o leiaf 20 y cant o gyfanswm costau’r prosiect yn cael ei dalu gan yr ymgeisydd.

Mae dwsinau o fusnesau a sefydliadau ledled y fwrdeistref sirol wedi elwa o’r cynllun gyda cheisiadau gan Bang-On Brewery, gwesty’r Seabank, Porthcawl, Beach Academy, Clwb Golff Brenhinol Porthcawl a Chanolfan Gymunedol Corneli yn cael eu cymeradwyo’n ddiweddar.

Un o’r lleoliadau i dderbyn grant yw’r Cross Inn ym Maesteg, sydd hefyd yn berchen ar ei fragdy ei hun, Cerddin Brewery, ar y safle.

Dywedodd David Morgan, sy’n rhedeg y busnes gyda’i wraig, Gill:

“Mae’r cyllid wedi ein helpu i adeiladu ardal awyr agored sy’n gwneud y mwyaf o’r ardal y tu allan i’r dafarn.

“Rydym wedi gosod strwythur derw gyda tho poli-carbon ac wedi ychwanegu gwres a golau fel bod cwsmeriaid yn medru eistedd y tu allan yn gyfforddus.

“Bydd hyn yn ein galluogi i ailagor y tu allan ar ddiwedd y mis os bydd cyfyngiadau Covid yn cael eu llacio, a byddwn yn ei ddefnyddio’n bell i’r dyfodol, drwy gydol y flwyddyn.

“Rydym yn ddiolchgar iawn o’r grant a’r cymorth rydym wedi ei dderbyn gan y cyngor wrth ein helpu drwy’r broses ymgeisio.”

Gwnaeth Abbé Vaughan, perchennog The Potting Shed ym Mhorthcawl, gais am grant i helpu i ehangu’r ardal awyr agored sydd ar gael ym mar y caffi.

Dywedodd:

“Gan fod y diwydiant lletygarwch ond yn debygol o agor yn yr awyr agored i ddechrau, gwnes gais am grant gwelliannau awyr agored cyn gynted â phosibl.

“Roedd gan far fy nghaffi ardal awyr agored fechan, ond er mwyn caniatáu ymbellhau cymdeithasol, roedd ond digon o le i ychydig o bobl. Mae’r cyllid hwn wedi fy ngalluogi i ffensio ardal fwy, nad oedd yn cael ei defnyddio, i wneud gardd gwrw fwy. Mae hyn wedi dyblu maint yr ardal awyr agored, ac rwyf wedi medru prynu dodrefn a gwresogi, ac wedi ymgymryd ag ychydig o waith tirlunio.

“Mae’r holl welliannau’n golygu fy mod yn medru masnachu’n ddigonol yn yr awyr agored gyda’r offer a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnaf i’w wneud yn brofiad proffidiol, pleserus a mwy diogel i bawb. Heb y grant hwn, mae’n debyg ni fyddwn yn masnachu tan o leiaf ddiwedd mis Mai, felly ar gyfer busnes bach lleol fel fy un i, mae wedi bod yn amhrisiadwy. Rwyf wir yn edrych ymlaen at groesawu cwsmeriaid yn ôl.”

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: