09/26/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Helpwch Ni i’ch Helpu Chi pan gewch eich Derbyn mewn Argyfwng / Help Us to Help You when Admitted as an Emergency

Nid oes gan nifer o’r cleifion hŷn sy’n dod i mewn i’r ysbyty mewn ambiwlans unrhyw beth gyda nhw – dim dillad nac unrhyw ffordd o gysylltu â’u perthnasau, yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Gyda chleifion yn methu cael ymwelwyr oherwydd cyfyngiadau COVID-19, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi creu tîm o Swyddogion Cyswllt Teulu i fod yn ddolen gyswllt rhwng y claf a’i deulu a’i ffrindiau.

Dywedodd Owain Davies, sy’n Swyddog Cyswllt Teulu yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili, “O blith y 30 o gleifion y bûm yn cysylltu â nhw pan ddechreuais gyntaf, nid oedd gan 15 ohonynt unrhyw ddillad gyda nhw, nac unrhyw ffordd o gysylltu â’u perthnasau – roedd yn rhaid iddynt wisgo gŵn ysbyty. Maent yn dod yma mewn ambiwlans, a dim ond y dillad y maent yn eu gwisgo sydd ganddynt, a gallai hynny olygu eu pyjamas. Nid oes gan rai eraill unrhyw ffordd o gysylltu â’u hanwyliaid, gan nad oes ganddynt unrhyw ffôn na dyfais.”

Er bod tîm y Swyddogion Cyswllt Teulu yno i helpu’r cleifion hynny sy’n dod i mewn heb unrhyw beth, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn awyddus i ni feddwl am sut y gallwn ‘ein help ni i’ch helpu chi’ ar drothwy adeg brysuraf y flwyddyn o ran derbyniadau i’r ysbyty. Os cewch chi, neu berthynas/anwylyn, eich derbyn i’r ysbyty mewn argyfwng, cymerwch eiliad i ystyried beth y bydd angen i’r claf ddod gydag ef. Dim ond bag bach y bydd ei angen, sy’n cynnwys pethau ymolchi, tywel bach, dillad sbâr, dillad nos, sliperi neu esgidiau, a llyfr da i basio’r amser, efallai, yn ogystal â ffôn neu ddyfais er mwyn cadw mewn cysylltiad.

Mae’r Brif Nyrs Nia Jones a’r Therapydd Galwedigaethol, Hannah Moses, ill dwy yn cytuno bod cyflwyno tîm y Swyddogion Cyswllt Teulu wedi golygu bod ganddynt ragor o amser i’w dreulio gyda’r cleifion i wneud mwy o’r pethau y mae angen eu gwneud i sicrhau eu bod yn gwella. Ychwanegodd y Brif Nyrs, Nia Jones, “Mae hyn wir wedi ein helpu yn ystod yr adegau anodd, prysur yn ddiweddar.”

Y Swyddogion Cyswllt Teulu yw’r ddolen gyswllt rhwng y claf a’i deulu yn ystod y pandemig. Gallant drefnu dillad, yn ogystal â chadw mewn cysylltiad trwy ddefnyddio dyfeisiau a ffonau. Aeth Owain ymlaen i ddweud, “Gall meddu ar eu heiddo eu hunain a gwisgo eu dillad eu hunain wneud gwahaniaeth enfawr i’r cleifion, ac mae gallu cadw mewn cysylltiad â’u teulu a’u ffrindiau yn eu helpu ar hyd y ffordd i wella’n gynt.”

Dywedodd Dennis Reed, sy’n glaf yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili, “Rwyf wedi bod yn yr ysbyty ers dros ddau fis, ac rwy’n eithriadol o ddiolchgar am yr help y mae Owain a’i gyd-weithwyr wedi’i roi i mi. Mae’n wasanaeth mor wych, ac mae o fudd enfawr. Rwyf wedi gallu cadw mewn cysylltiad â’m plant a’m ffrindiau trwy ddefnyddio’r ffôn symudol a’r gwasanaeth Skype y mae tîm y Swyddogion Cyswllt Teulu yn eu darparu. Nid oeddwn erioed wedi defnyddio ffôn symudol cyn cael fy nerbyn i’r ysbyty.”

Ychwanegodd Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y Claf: “Dim ond oddi ar ddechrau’r flwyddyn y mae ein Swyddogion Cyswllt Teulu wedi bod gyda ni ond, mewn cyfnod mor fyr, maent eisoes wedi profi eu bod yn ased gwych, yn enwedig ar gyfer ein cleifion hynaf a mwyaf agored i niwed. Maent wedi bod yn olau llachar mewn blwyddyn sydd, fel arall, wedi bod yn un dywyll i wasanaethau iechyd a gofal ar hyd a lled y wlad. Pe gallai’r rheiny sy’n dod i’r ysbyty hefyd ein helpu ni i’w helpu nhw trwy ystyried beth y mae angen iddynt ddod gyda nhw, byddem yn gwerthfawrogi hynny.”

Nid dim ond y dillad y mae’r cleifion yn dod i’r ysbyty gyda nhw mewn argyfwng a all ein ‘ein help ni i’ch helpu chi’ yn ystod y pandemig. Yn ystod misoedd y gaeaf, mae’r gwasanaeth ambiwlans yn cael nifer cynyddol o alwadau am achosion o lithro a baglu sy’n ganlyniad i wisgo esgidiau anaddas. Pan fo’r gwasanaethau yn cael eu hymestyn fel y maent ar hyn o bryd, cawn ein hannog i feddwl am berthnasau oedrannus yn arbennig, i sicrhau ein bod yn gwisgo esgidiau priodol, gyda gafael, ac i fanteisio ar brofion llygaid am ddim er mwyn ein hatal rhag baglu a chwympo.

Mae cipolwg ar waith y tîm Swyddogion Cyswllt Teulu newydd, a gyflwynwyd yn llwyddiannus i Fwrdd iechyd Prifysgol Hywel Dda, ar gael i’w wylio yma: https://www.youtube.com/watch?v=DVBrYtV871E

Many of the elderly patients that come into hospital via an ambulance do not have anything with them – no clothes or any way of contacting their relatives, according to Hywel Dda University Health Board.

With patients not able to have visitors due to Covid19 restrictions, Hywel Dda University Health Board have created a team of Family Liaison Officers (FLO) to be that link between the patient and their family and friends.

Owain Davies a Family Liaison Officer in Glangwilli General Hospital said, “Out of the 30 patients I liaised with when I first started, 15 of them didn’t have any clothes with them or a way of contacting their relatives, they were having to wear a hospital gown. They have come in via an ambulance and only have the clothes they are wearing and that could be their pyjamas. Others have no way of contacting their loved ones with no phone or devices with them.

Although the FLO team are there to help those patients that do come in with nothing, Hywel Dda University Health Board are keen for us to think about how we can ‘help us to help you’ as they enter the busiest time of year for hospital admissions. If you, or a relative/loved one, are admitted into hospital as an emergency take a moment to consider what the patient needs to bring in with them. A small bag is all that is needed which has in it – toiletries, a small towel, a change of clothes, nightwear, slippers or shoes, maybe a good book to pass the time and their phone or device to keep in touch.

Sister Nia Jones and Ocupational Therapist, Hannah Moses both agree that the introduction of the FLO team has meant they have more time to spend with the patients to do more of the things they need to do to get them better. Sister Nia Jones added, “It’s really helped us during the difficult, busy times, recently.”

The Family Liaison Officers are the link between the patient and their families during the pandemic. They are able to organise clothes aswell as keeping in touch using devices and phones. Owain continued, “Having your own belongings and wearing your own clothes can make a huge difference to the patients and being able to keep in touch with their family and friends helps them down the road to recovery quicker.”

Dennis Reed, a patient at Glangwilli General Hospital said, “I have been in hospital for over two months and I’m exceedingly grateful for the help Owain and his colleagues have given me. It is such a wonderful service and of tremendous benefit. I have been able to keep in touch with my children and friends using the mobile phone and skype provided by the FLO team. I had never used a mobile phone before being admitted into hospital.”

Mandy Rayani, Executive Director of Nursing, Quality and Patient Experience, added: “Our Family Liaison Officers have only been with us since the beginning of the year but already in such a short space of time they have proven to be a tremendous asset for our most elderly and vulnerable patients in particular. They have been one of the bright lights in what has been an otherwise dark year for health and care services up and down the country. If those coming into hospital could also help us to help them by thinking about what they need to bring with them that would appreciated.”

It isn’t just the clothes that patients bring in with them during an emergency that can ‘help us to help you’ during the pandemic. During the winter months there is an increased number of calls to the ambulance service of slips and trips caused by us wearing inappropriate footwear. When services are stretched in the way they are at present we are all being urged to think about elderly relatives in particular and to ensure we are wearing proper footwear, with grips, and to take advantage of free eye tests to prevent trips and falls.

An insight in to the work of the new FLO team which has been successfully introduced to Hywel Dda University Health Board is available to watch here: https://www.youtube.com/watch?v=DVBrYtV871E

%d bloggers like this: