July 25, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Ymgynghoriad i gynddu nifer disgyblion Ysgol Arbennig Pen-y-Cwm

BYDD Cyngor Blaenau Gwent yn cynnal ymgynghoriad ffurfiol i gynyddu capasiti yn Ysgol Arbennig Pen-y-cwm yng Nglynebwy.

Os yw’r cynnig yn mynd yn ei flaen, gobeithir y byddai’r gwaith wedi ei gwblhau erbyn dechrau’r tymor ym mis Medi 2021,

Mae’r Pwyllgor Gweithredol wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus i gynnig i gynyddu nifer lleoedd disgyblion yn yr ysgol o 120 i 175. Byddid yn cyflawni hyn drwy wneud gwaith ailwampio mewnol i gynyddu gofod addysgu a llesiant.

Cynhelir ymgynghoriad ar-lein rhwng dydd Llun 26 Ebrill a dydd Sul 6 Mehefin 2021. Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad a rhoi eich sylwadau ar y wefan yn y dyfodol agos.

Bydd tîm Trawsnewid Addysg y Cyngor hefyd yn cynnal ymgynghoriad wedi’i dargedu gyda rhanddeiliaid allweddol yn cynnwys rhieni, llywodraethwyr, undebau llafur, pwyllgor craffu a rhanddeiliaid eraill statudol.

Mae Pen-y-Cwm yn Ysgol Arbennig ar gyfer rhai 3 i 19 oed gyda sbectrwm eang o anghenion cymhleth.

Gwelodd yr ysgol gynnydd yn yr angen am leoedd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Os cymeradwyir y cynnig, byddai hefyd yn golygu y gellid darparu ym Mhen-y-Cwm ar gyfer rhai disgyblion lleol sydd ar hyn o bryd yn mynychu ysgol tu allan i Flaenau Gwent oherwydd eu hanghenion.

Dywedodd Lynn Phillips, Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg Cyngor Blaenau Gwent:

“Mae’r Cyngor yn hollol ymroddedig i gefnogi ein disgyblion gydag anghenion addysgol sylweddol a’u teuluoedd ac rydym eisiau parhau i wneud yn siŵr y bydd y disgyblion hyn yn cael y cyfleoedd gorau yn cael y cyfleoedd gorau y gallwn eu cynnig o fewn ein bwrdeistref sirol. Mae ein tîm Cynhwysiant yn gweithio’n agos gyda theuluoedd a gwelsom gynnydd yn nifer y disgyblion sydd angen y lleoliad arbenigol hwn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, felly rwy’n falch fod y Pwyllgor Gweithredol heddiw wedi cymeradwyo mynd mas i ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynnig pwysig hwn.

“Fel bob amser, byddem yn annog cynifer o bobl ag sydd modd sydd â diddordeb yn y cynnig i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad fydd ar gael yn rhwydd ar ein gwefan.”

Meddai Darya Brill-Williams, Pennaeth Ysgol Pen-y-cwm:

“Mae Pen-y-Cwm yn ysgol hapus a llwyddiannus iawn sy’n ceisio cyflawni ei arwyddair ‘Gwnawn ein gorau’ a rhagori yn ei holl weithgaredd. Mae ein dysgwyr a’u teuluoedd yn haeddu’r gorau ac anelwn gynnig dim byd llai.

“Rydym yn awyddus i weithio gyda’r Cyngor i gyflawni’r capasiti ychwanegol y mae angen dybryd amdano. Mae ein Llywodraethwyr, grŵp arweinyddiaeth, staff a thîm arbenigol ehangach gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i gyd yn ymuno â mi wrth edrych ymlaen yn fawr wrth feddwl y gellir datblygu’r cyfleusterau presennol i ddarparu ar gyfer y nifer cynyddol o ddysgwyr sydd angen darpariaeth addysgol arbenigol.”

Os yw’r cynnig yn mynd yn ei flaen, gobeithir y byddai’r gwaith wedi ei gwblhau erbyn dechrau’r tymor ym mis Medi 2021,

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: