12/01/2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Ysbyty’r Faenor yn Cwmbran i agor bedwar mis yn gynnar

MAE’R  Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd ysbyty newydd sbon ar gyfer Cymru yn agor bedwar mis yn gynt na’r disgwyl.

Bydd Ysbyty’r Faenor yn agor yn swyddogol ganol mis Tachwedd eleni, yn hytrach na’r dyddiad a fwriadwyd yn wreiddiol, sef mis Mawrth 2021.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu dros £360m i’r cyfleuster newydd yng Nghwmbrân a fydd yn darparu gofal mewn argyfwng a gofal brys. Bydd yn dod â gwasanaethau at ei gilydd a oedd yn arfer cael eu darparu yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd ac Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni.

Cafodd rhannau o’r ysbyty eu cynnig i’r GIG yn gynnar fel ysbyty maes i gynorthwyo gyda phandemig y coronafeirws.

Mae’r ysbyty wedi’i leoli ar safle 60 erw a bydd yn cynnwys 471 o welyau. Bydd ganddo hefyd gyfleuster asesu arbenigol 24 awr, cyfleusterau gofal dwys, cyfleusterau diagnostig cynhwysfawr, gwelyau cleifion mewnol ar gyfer argyfyngau mawr a llawdriniaethau cymhleth, a theatrau.

Bydd rhestr gyfunol o wasanaethau yn parhau yn Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Nevill Hall gyda gofal i gleifion mewnol ac allanol gan gynnwys profion diagnostig, therapïau, triniaeth ar gyfer mân anafiadau a gwasanaethau geni dan arweiniad bydwragedd.

Y nod yw y bydd y rhain yn ymuno ag Ysbyty Ystrad Fawr, Ysbyty Aneurin Bevan, Ysbyty Cas-gwent a’r Ysbyty Sirol i ddarparu rhwydwaith o ysbytai a all ddarparu’r rhan fwyaf o ofal i’w cymunedau lleol.

Yn ogystal â’r ysbyty ei hun a fydd yn darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf, mae wedi helpu i greu dros 600 o swyddi yn ystod y gwaith adeiladu. Bydd yr ysbyty yn cyflogi dros 3,000 o bobl pan fydd yn agor, gydag oddeutu 600 yn gweithio ar unrhyw adeg benodol.

Dywedodd y Vaughan Gething:

“Mae’n bleser mawr gennyf gyhoeddi y bydd y Faenor yn agor yn gynt na’r disgwyl. Mae’r ffaith bod hyn wedi’i gyflawni yn dyst i waith caled pawb a gyfrannodd, yn enwedig yn ystod y cyfnod heriol hwn. Mae’r dyddiad newydd yn rhoi’r cyfle inni nawr gynnwys y cyfleuster yn y paratoadau at y gaeaf a darparu mwy o gapasiti a chadernid. Gall hefyd fod o gymorth pe bai yna donnau pellach o’r coronafeirws yn y dyfodol.

“Mae’r cyfleuster newydd yn enghraifft arall o’r buddsoddiadau allweddol sy’n cael eu gwneud yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, er budd cleifion a staff. Rwy’n sicr y bydd y cyfleuster newydd ardderchog hwn hefyd yn ein helpu i ddenu rhagor o bobl i weithio ym man geni’r Gwasanaeth Iechyd.”

Dywedodd Judith Paget, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

“Rydym yn falch iawn y bydd ein hysbyty newydd yn agor bedwar mis yn gynt na’r hyn a gynlluniwyd. Bydd yn ein helpu i ymateb i bwysau’r gaeaf ac unrhyw ail don bosibl o bandemig COVID-19.

“Bydd canoli ein gwasanaethau gofal arbenigol a chritigol yn Ysbyty Athrofaol y Faenor yn cryfhau ein gwasanaethau ac

yn rhoi mwy o hyblygrwydd drwy fod â 75% o ystafelloedd sengl i drin cleifion difrifol wael neu gleifion heintus. Bydd hefyd yn cynyddu capasiti i ddarparu cymorth anadlu i gleifion sydd angen gofal critigol ac yn defnyddio ein hadnoddau staff yn well i ddarparu ansawdd o’r radd flaenaf i’n cleifion.

“Rydym yn ddiolchgar iawn am y cymorth yr ydym wedi’i gael gan Lywodraeth Cymru, ein staff, ein partneriaid a’r cyhoedd wrth inni weithio tuag at agor yr Ysbyty a gwneud newidiadau sylweddol i’r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau GIG yng Ngwent yn unol â’n cynllun Dyfodol Clinigol hirdymor.”

Translate Site»

You cannot copy content of this page

error: Buzz Off Tealeaf !!
%d bloggers like this: