02/22/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

MERTHYR TYDFIL, WALES - JANUARY 04: A woman receives the Oxford-AstraZeneca Covid-19 vaccine at Pontcae Medical Practice on January 4, 2021 in Merthyr Tydfil, Wales. The Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine was administered at a handful of hospitals today before being rolled out to hundreds of GP-led sites across the country this week.

Anogir pobl ddod ymlaen wrth i ddyddiad cau rhaglen atgyfnerthu’r gwanwyn Covid agosáu

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIP) yn atgoffa unrhyw un sy’n
gymwys ac sydd heb ddod ymlaen ar gyfer eu pigiad atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn i dderbyn eu cynnig erbyn y dyddiad cau, sef dydd Iau, 30
Mehefin 2022.

Mae dyddiad cau o 30 Mehefin wedi’i gyflwyno i sicrhau y bydd gan bawb
sy’n gymwys ar gyfer dos atgyfnerthu’r gwanwyn ddigon o egwyl rhwng hyn
a sesiwn atgyfnerthu hydref 2022, os ydynt hefyd yn gymwys.

Dywedodd Bethan Lewis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

“Diolch i ymdrechion parhaus ein canolfannau  brechu torfol, imiwnyddion cymunedol a phtactisau meddygon teulu, mae bron i 40,000 o bobl wedi cael eu pigiad atgyfnerthu’r gwanwyn.

“Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl gael mynediad at eu
brechlyn ac felly bydd sesiynau galw heibio yn parhau yn ein canolfannau
brechu torfol yn Aberystwyth, Cwm-Cou, Dinbych-y-pysgod, Hwlffordd,
Caerfyrddin a Llanelli i unrhyw un 12 oed a hŷn.

“Gellir trefnu apwyntiadau a chymorth trafnidiaeth* ar gyfer y rhai nad
ydynt yn wirioneddol yn gallu cael mynediad i ganolfan frechu torfol
mewn unrhyw fodd arall trwy ffonio 0300 303 8322 neu anfon e-bost at
COVIDEnquiries.hdd@wales.nhs.uk.”

Os yw rhywun sy’n gymwys i gael pigiad atgyfnerthu yn y gwanwyn wedi
cael haint Covid yn ddiweddar, bydd angen iddynt aros 28 diwrnod o’r
dyddiad y cawsant brawf positif cyn y gellir eu brechu. Byddant yn dal i
allu cael eu brechu ar ôl 30 Mehefin fel rhan o’r ymgyrch hon os bydd
yn rhaid iddynt ohirio eu hapwyntiad.

Nid yw ychwaith yn rhy hwyr i unrhyw un sydd angen dos sylfaenol neu
ddos atgyfnerthu gael ei frechu. Mae sesiynau galw heibio ar gyfer pawb
12 oed a hŷn. Bydd plant 5 i 11 oed yn cael eu brechu mewn clinigau
penodol ac felly mae’n rhaid iddynt drefnu apwyntiad.

Ar gyfer amseroedd galw heibio canolfan frechu torfol (ar gyfer pobl 12
oed a hŷn), ewch i hduhb.nhs.wales/covid19-vaccination [2] neu ffoniwch
0300 303 8322. I drefnu amser apwyntiad, ffoniwch 0300 303 8322 neu
e-bostiwch COVIDEnquiries.hdd@wales.nhs.uk

%d bloggers like this: