MAE Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd wedi cael £750,000 gan y Swyddfa Gartref i ddarparu cyfres o fentrau sydd â’r nod pennaf o gadw menywod yn ddiogel yng nghanol y ddinas ac mewn rhai ardaloedd preswyl yn Cathays.

Daeth y bartneriaeth, sy’n cynnwys sefydliadau fel Cyngor Caerdydd, Heddlu De Cymru, y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a phartneriaid statudol a thrydydd sector allweddol eraill, at ei gilydd i ddatblygu cais sy’n adeiladu ar fentrau presennol ac yn cyflwyno dulliau newydd o fynd i’r afael â diogelwch menywod, troseddau mewn cymdogaethau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Ymhlith y mentrau fydd yn cael eu hariannu drwy’r cais llwyddiannus mae:

  •  Ehangu prosiect Bws Diogelwch Heddlu De Cymru sy’n cefnogi pobl sy’n agored i niwed yn economi’r nos
  • Pwyntiau Help Stryd – intercoms mewn tri lleoliad allweddol gan gynnig i drigolion sy’n teimlo dan fygythiad neu’n anniogel fynediad uniongyrchol i’r heddlu a gweithwyr brys
  • Camerâu teledu cylch cyfyng newydd ar strydoedd y ddinas, gan gynnwys Parc Bute
  • Goleuadau wedi’u diweddaru mewn tanffyrdd wedi’u targedu
  • Cefnogi’r gwaith o gyflwyno Siarter Diogelwch Menywod Caerdydd a chynyddu nifer y ‘Lleoedd Diogel’ yn y ddinas lle gall pobl ofyn am gymorth a lloches os ydynt yn teimlo dan fygythiad neu wedi’u dychryn

Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, Aelod Cabinet y Cyngor dros Dai a Chymunedau ei bod wrth ei bodd bod cais Caerdydd ar gyfer y rownd ddiweddaraf o arian Strydoedd Diogelach wedi bod yn llwyddiannus. “Y grŵp datblygu ceisiadau sy’n gyfrifol am y llwyddiant hwn. Mae’r grŵp yn cynnwys pobl allweddol o asiantaethau cyngor, yr heddlu, Heddlu Trafnidiaeth Prydain, Caerdydd AM BYTH [sy’n cynrychioli 750 o fusnesau’r ddinas] a Chyngor Trydydd Sector Caerdydd, sy’n cynnwys elusennau a grwpiau gwirfoddol.

“Gyda’i gilydd, dewison nhw ganolbwyntio ar ddiogelwch menywod ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn economi’r nos a llwybrau adref. Yna, cafodd cysylltiadau eu gwneud gyda Chymorth i Fenywod Caerdydd, ein prifysgolion a grwpiau eraill sydd â chysylltiadau cryf â’r gymuned.

“Drwy’r holl fentrau hyn, rhai newydd a rhai sydd eisoes ar waith, ein nod yw gwneud Caerdydd yn un o’r dinasoedd mwyaf diogel yn y DU i bobl gymdeithasu, gweithio a theithio heb deimlo dan fygythiad na chael eu haflonyddu.”

Mewn ymateb i’r newyddion dywedodd Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Rwy’n hynod falch ein bod wedi bod yn llwyddiannus gyda’n cais diweddaraf i Gronfa Strydoedd Diogelach y Swyddfa Gartref; mae dyraniad £749,652 yn gymeradwyaeth i’n dull o weithio mewn partneriaeth yma yn ne Cymru.  Rydym wedi gweithio’n agos gyda’r cyngor a phartneriaid eraill i nodi’n fanwl yrwyr problemau lleol a’r ffordd orau y gallwn eu taclo gyda’n gilydd.

“Bydd yr arian yma’n cael ei fuddsoddi i wneud strydoedd Caerdydd yn ddiogelach i fenywod a merched, yn ogystal â lleihau effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol ar draws ein cymunedau. Mae atal trais yn erbyn menywod a merched wastad wedi bod yn flaenoriaeth benodol i mi fel Comisiynydd ac er ein bod wedi gwneud llawer i fynd i’r afael â’r mater yn ne Cymru, mae’n parhau i fod yn un o’r problemau mwyaf sy’n ein hwynebu ac mae rhaid i ni ymdrechu bob amser i wneud mwy os ydym am leihau’n sylweddol y bygythiadau a’r aflonyddu a brofwyd gan fenywod a merched ar draws ein cymunedau.

“Gan weithio mewn partneriaeth rydym yn canolbwyntio ar fuddion uniongyrchol o fesurau ymarferol fel teledu cylch cyfyng a gwelliannau ffisegol i’r amgylchedd a sicrhau gwelliannau hirdymor cynaliadwy i greu cymunedau diogel, hyderus a gwydn. Mae’n ffaith syml, pan fyddwn yn gweithio gyda’n gilydd, ein bod yn cyflawni mwy nag yr ydym yn ei gyflawni ar ein pennau ein hunain.”

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: