06/11/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Dros £10k i ward plant Oakwood Ysbyty Treforys

MAE cyn glaf 12 oed wedi stampio ei enw ar draws her codi arian anhygoel, sydd wedi casglu mwy na £10,000 ar gyfer ward plant Oakwood Ysbyty Treforys.

Cynhaliodd Mostyn Carthew, a oedd yn derbyn gofal ar y ward cyn trawsblaniad mêr esgyrn yn 2018, gylchred noddedig 360 milltir rhwng dau le yn dwyn ei enw – Mostyn yng Ngogledd Cymru a Carthew yn Cernyw – er mwyn diolch i staff Bae Abertawe am ei ofal.

Roedd y chwaraewr rygbi brwd o Benrhyn Gŵyr yng nghwmni ei chwaer 15 oed, Isobel, a thad 48 oed, Richard, ar y daith chwe diwrnod.

Eu nod oedd codi £5,000 ond mae’r teulu wedi chwalu’r targed hwnnw – gan gyrraedd £10,750 – diolch yn rhannol i ymdrechion codi arian pellach gan gyd-ddisgyblion Mostyn yn Ysgol Gyfun Gŵyr, ei gyd-chwaraewyr yn Clwb Rygbi Fall Bay, ffrindiau yng Nghlwb Rygbi Tregŵyr a’r ardal ehangach. cymuned.

Mae ei gyflawniad hyd yn oed yn fwy rhyfeddol gan y cynghorwyd ei rieni unwaith nad oedd disgwyl iddo oroesi i fod yn oedolyn.

Ganed Mostyn yn 2010 ag anhwylder genetig prin o’r enw agammaglobulinemia sy’n gysylltiedig â X, a elwir hefyd yn XLA. Gall y cyflwr difrifol arwain at heintiadau yn y llif gwaed a’r organau mewnol.

Erbyn saith oed roedd yn ddifrifol wael, yn methu â ffynnu ac yn cael ei fwydo’n fewnwythiennol. Yn wyth oed derbyniodd drawsblaniad mêr esgyrn a achubodd ei fywyd, gan ddod yn glaf cyntaf y DU gyda XLA i gael triniaeth o’r fath, yn Ysbyty Plant Great North yn Newcastle.

Yn ffodus, cafodd y cyfan yn glir yn 2020.

Dywedodd Mostyn:

“Pan oeddwn yn sâl, roedd yn rhaid i mi aros yn Ysbyty Treforys lawer. Roedd pawb yn neis iawn ac yn gofalu amdana i.

“Roeddwn i’n meddwl y byddai’n dda codi arian i wneud y cyfleusterau’n well yn ward y plant fel y byddai’n lle brafiach i aros. Treuliais lawer o amser yng Nghaerdydd a chefais fy nhrawsblaniad mêr esgyrn yn Newcastle ac roedd y ddau ysbyty hynny yn newydd iawn ac roedd ganddynt setiau teledu a phethau da.

“Penderfynais wneud taith feicio oherwydd mae fy nheulu i gyd yn hoffi reidio beiciau. Daeth Dad i fyny gyda’r llwybr Mostyn i Carthew, a oedd yn fryniog iawn ac yn hirach na’r disgwyl, ond roedd yn llawer o hwyl i’w gwblhau ac rwy’n ddiolchgar iawn i bawb a gefnogodd ni.”

Meddai ei chwaer Isobel:

“Fe wnaethon ni hyfforddi llawer cyn y reid, gan wneud tua 100km y dydd i ddod i arfer â bod yn y cyfrwy, ond does dim byd o gwmpas Gŵyr yn eich paratoi ar gyfer rhai o fryniau enfawr Dyfnaint a Chernyw. Roedd bwlch yr Oernant ger Llangollen ar y bore cyntaf yn galed hefyd.

“Fe wnaethon ni fwynhau’r gefnogaeth gawson ni gan ein bod ni’n beicio, ac fe wnaethon ni basio trwy rai lleoedd hyfryd, ond roeddwn i’n falch iawn o orffen. Fy hoff bethau oedd y stopiau hufen iâ, yn enwedig yr un ar Dartmoor.”

Dywedodd y tad, Richard Carthew:

“Ar ddechrau 2018 roedd hi’n annirnadwy y gallai Mostyn feicio i ben draw’r ffordd, heb sôn am gwblhau her fel hon.

“Doedd ei adferiad o’r trawsblaniad yn ddim llai na rhyfeddol ac rydyn ni’n diolch i’n sêr lwcus fod Mostyn wedi cael y cyfle i fyw bywyd normal.”

Bu chwaraewyr iau Clwb Rygbi Tregŵyr John Mann a Garan Jenkins yn helpu i drefnu noson bingo ac ocsiwn yn y clwb, gan godi dros £1,000.

Ychwanegodd John:

“Mae ein hyfforddwr yn hoffi i ni ddatblygu oddi ar y cae hefyd, felly fe drefnon ni’r noson bingo oherwydd bod Mostyn yn gefnder i mi ac ar y pryd roedd yn eitha sâl. Fe wnes i awgrymu cefnogi Mostyn ac roedd pawb yn y tîm ar ei hôl hi.”

Ychwanegodd Garan: “Rwyf wedi adnabod Mostyn ers iddo gael ei eni felly roedd yn wych cefnogi’r elusen. Cawsom rai rhoddion gwych ar gyfer yr arwerthiant ac roedd y rhieni yn hael iawn.”

Antur nesaf Mostyn fydd cylchred 340 milltir, o’r Royal Victoria Infirmary yn Newcastle i Ysbyty Treforys, dros bum niwrnod ym mis Mai 2023 i ddathlu ei daith i iechyd da.

 

%d bloggers like this: