Gwaith ar ddechrau yn Cimla i adfer heol niweidiwyd gan storm

MAE’r gwaith wedi dechrau i chwilio am gontractwyr i wneud gwaith ailadeiladu cwlfert yn Castle Drive, Cimla, Castell-nedd, a ddymchwelodd oherwydd storm o law trwm iawn ddiwedd y llynedd.

Sicrhaodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot £100,000 o gyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr i gynllunio rhywbeth i gymryd lle’r cwlfert hanfodol, ac mae’r gwaith hwnnw bellach wedi gorffen.

Mae’r tendr ar gyfer gwneud y gwaith adeiladu ar fin cael ei ryddhau ar ôl i ganiatâd cyllido gael ei gadarnhau, a bwriedir dechrau ar y gwaith o ailadeiladu’r cwlfert ar ddechrau mis Mai eleni.

Cafodd y £100,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru ei ddefnyddio hefyd i gynllunio dargyfeirio gwasanaethau cyfleustodau hanfodol, y mae angen ei wneud er mwyn darparu lle i adeiladu cwlfert mwy o faint.

Am Hysbysu Yma

Cysylltwch a ni heddiw

Ni anfonir spam. Byddwn mewn cysylltiad tu fewn 24awr
Byddwn mewn cysylltiad

Bu’n rhaid cau’r heol yn Castle Drive i gerbydau a cherddwyr am resymau diogelwch ar ôl i’r dymchweliad ddigwydd, Cafodd y rhan o’r gefnffordd sydd i’r cyfeiriad gyda llif y dŵr ei thanseilio am fod bancyn oedd yn cynnal yr heol wedi golchi i ffwrdd dan rym y llifogydd.

Ar ôl gwneud mwy o ymchwilio, ailagorwyd rhodfa i gerddwyr i’r cyfeiriad yn erbyn llif y dŵr gan alluogi disgyblion i gael mynediad pwysig i Ysgol Fabanod Crynallt.

Cynllunnir i wneud gwaith lliniaru ar gyfer bioamrywiaeth a thorri coed yn ystod y pythefnos nesaf yn dibynnu ar amodau’r tywydd ar y safle.

Cwblhawyd arolwg topograffig o’r ardal ac mae’r cyngor wedi sicrhau fod ganddynt fynediad ar i dir preifat er mwyn i’r contractwyr a benodir allu gwneud y gwaith o ailadeiladu’r cwlfert.

Yn ôl y Cynghorydd Mike Harvey, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Strydlun a Pheirianneg:

“Rydyn ni wedi gwneud cryn gynnydd wrth gywiro’r niwed a achoswyd ar noson pan oedd gwasanaethau brys ledled De Orllewin Cymru wedi’u llethu â galwadau am gymorth oherwydd llifogydd ymhobman.

“Hoffem ddiolch i breswylwyr lleol am eu hamynedd. Bu adfer y cwlfert a’r heol yn ddiogel a chadarn yn brosiect peirianneg cymhleth, ond bydd y canlyniadau’n para’n hir ac mae hynny’n bwysig, am ei bod hi’n ymddangos fod newid hinsawdd yn dod â mwy o law trwm a thywydd stormus niweidiol cynyddol yn ei sgil.”

Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com
You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: